- först med nyheter om medicin

Tecentriq-kombi ett lovande förstaval för inoperabel levercancer

ESMO: Tecentriq (atezolizumab) verkar bättre i kombination med Avastin (bevacizumab) än ensamt mot inoperabel levercancer (HCC).

Det visar resultaten av en fas 1b-studie GO30140, där forskarna i två datauppsättningar har testat kombinationen av atezolizumab och bevacizumab mot hepatocellulärt karcinom.

Resultaten blev i fredags presenterade (Abstract LBA39) på ESMO 2019 i Barcelona efter att forskarna respektive har evaluerat (arm F) atezolizumab som monoterapi vs kombinationen av ​​atezolizumab + bevacizumab samt uppdaterat resultaten för ett enkeltarms-studie (arm A) med atezolizumab + bevacizumab.

Patienter med inoperabel HCC har få behandlingsmöjligheter. Checkpoint-hämmare och kombinationsmetoder med anti-VEGF'er förefaller vara potentiellt nya behandlingsmöjligheter.

Arm F och A i fas 1b-studien inkluderade behandlingsnaiva patienter med inoperabel HCC.

Grupp F-patienter blev randomiserade 1:1 till atezolizumab + bevacizumab eller atezolizumab-monoterapi, där de fick 1200 mg atezolizumab intravenöst q3w, 15 mg / kg bevacizumab intravenöst q3w till oacceptabel toxicitet eller förlust av klinisk fördel.

Arm A-patienter fick alla atezolizumab + bevacizumab.

Den primära slutpunkten var progressionsfri överlevnad (PFS) för arm F och objektiv responsrate (ORR) i Arm A vid en oberoende facilitetsöversyn (IRF) - baserad på RECIST 1.1 och säkerhet (både arm F och A).

I arm F blev 60 patienter randomiserade till atezolizumab + bevacizumab (grupp F1) och 59 patienter enbart till atezolizumab (grupp F2).

Arm F visade en 45 procent statistisk signifikant förbättring av median PFS för atezolizumab + bevacizumab jämfört med endast atezolizumab (5,6 vs 3,4 månader HR 0,55, 80 procent Cl, 0,40 - 0,74, P = 0,0108).

Biverkningar förekom hos 41 (68 procent) F1-patienter och 24 (41 procent) F2-patienter. Grad 3–4 biverkningar förekom hos 12 (20 procent) F1-patienter och 3 (5 procent) F2-patienter.

Det var inga biverkningar av grad 5 i arm F.

För de 104 patienter i arm A var den primära slutpunkten ORR 36 procent (37 patienter) med 76 procent pågående. Biverkningar av något slag förekom hos 91 (88 procent) patienter. Grad 3–4 biverkningar förekom hos 41 (39 procent) patienter. Här hade tre (tre procent) patienter grad 5 biverkningar.

Resultaten för kombinationen av de två läkemedlen tyder tillsammans med en acceptabel säkerhetsprofil på att atezolizumab + bevacizumab är en lovande förstalinje behandlings-möjlighet för inoperabel HCC, konkluderar forskarna.

Chefredaktör och ansvarig utgivare:

Kristian Lund
kristian@onkologisktidskrift.se

Chefredaktör:

Nina Vedel-Petersen
nina@onkologisktidskrift.se

Kommersiell chef

Benjamin Müller
benjamin@onkologisktidskrift.se

Kontakt och information

Annonser

Personuppgiftspolicy

Cookiepolicy

Kontaktinfo

Prenumerera
birgitte@onkologisktidskrift.se

Skicka e-post till redaktionen

Skicka e-post till Nytt om namn