- först med nyheter om medicin

Opdivo med Yervoy säkrar varannan metastatisk hudcancerpatient minst fem år

ESMO: Varannan patient med metastatiska melanom lever fortfarande efter fem år med hjälp av immunterapi bestående av en kombination av Opdivo (nivolumab) och Yervoy (ipilimumab).

Det visar resultaten av Checkmate 067-studien som i lördags presenterades (Abstrakt LBA68_PR) på ESMO-kongressen 2019 i Barcelona.

”Tidigare blev metastatiska melanom betraktade som obehandlingsbara," säger studiens författare prof. James Larkin, Royal Marsden NHS Foundation Trust i London.

"Onkologer ansåg tidigare melanom vara annorlunda än andra cancerformer - de kunde inte behandlas när de spridits. Traditionell kemoterapi fungerade aldrig riktigt bra. Den nya behandlingen omvänder sjukdomen till en med en hälsograd på ca. 50 procent. Prioriteten är nu att hitta sätt att kurera de resterande 50 procenten."

Den fem-åriga analysen av CheckMate 067 är den längsta fas III-uppföljning av kombinationsbehandling med checkpoint-inhibitorer.

Totalt 945 patienter med tidigare obehandlad trin III eller IV melanom blev tillfälligt placerade i tre lika stora behandlingsgrupper tills progression eller oacceptabel toxicitet.

  • nivolumab plus ipilimumab - 1 mg/kg nivolumab + 3 mg/kg ipilimumab i 4 doser Q3W efterföljt av nivolumab 3 mg / kg Q2W (n = 314)
  • nivolumab plus placebo - 3 mg/kg nivolumab Q2W + placebo (n = 316)
  • ipilimumab plus placebo - 3 mg/kg ipilimumab Q3W i 4 doser + placebo (n = 315)

Den samlade överlevnaden efter fem år var 52 procent för nivolumab plus ipilimumab, 44 procent för nivolumab och 26 procent för ipilimumab.

"Detta är en stor förbättring av det vi har sett historiskt," säger Larkin.

"För tio år sedan var den fem-åriga överlevnaden för melanom omkring fem procent. Med ipilimumab monoterapi, som har varit i bruk i ca. tio år, är det omkring 20 procent ​​av patienterna som överlevt länge och resten lever bara i sex till nio månader."

Mediantiden från randomisering till efterföljande terapi var åtta månader med ipilimumab-monoterapi, 25,2 månader med nivolumab-monoterapi, - och var ännu inte nådd med kombinationen av nivolumab och ipilimumab.

Andelen ​​patienter som var i livet och fria för efterföljande behandling, var 45 procent med ipilimumab, 58 procent med nivolumab och 74 procent med kombinationsterapi. Livskvaliteten bevarades i båda nivolumab-grupperna.

"Vi vet att de två immunterapi-läkemedlen tillsammans kan ha betydande biverkningar och några patienter var tvungna att avbryta behandlingen," säger Larkin.

"Men för patienterna som avbröt behandlingen på grund av biverkningar reducerade det inte behandlingens framgång. Med andre ord ser resultaten för människor som stoppar behandlingen på grund av biverkningar ut att vara lika god som för folk som inte avbryter behandlingen på grund av ​​biverkningar. En av de viktigaste sakerna vid immunoterapi är att du kan lära om immunsystemet självt med en kort behandlingstid. Det står i motsats till andra behandlingar som kemoterapi, som kräver en full behandling för att vara effektiv." 

Larkin sa att det för närvarande inte är någon metod för att förutsäga vilka patienter som med högst sannolikhet drar fördel av kombinationsbehandlingen.

"Beslutet om vilken behandling de skall ges är en fråga som läkaren ska diskutera med varje enskild patient och deras familj," säger han.

"De två läkemedlen tillsammans har en bestämd roll i behandlingen av ​​metastaserande melanom och kommer vara valet för några patienter. För andra kan beslutet vara att ge läkemedlen i sekvenser."

I studien blev 965 patienter med tidigare obehandlad stadium III eller IV melanom stratifierade efter PD-L1 status, BRAF-mutationsstatus och metastasetrin. Co-primära slutpunkter var OS och PFS.

"Med denna långa uppföljning kan vi nu med en viss säkerhet säga att PD-1-baserad terapi är en möjlighet för patienter med avancerat melanom oavsett PD-L1-status och BRAF-mutation," säger dr. Teresa Amaral, Center for Dermato-onkologi, Eberhard Karls Universitet i Tuebingen, Tyskland, i en kommentar om resultaten.

Amaral noterade att skillnaden i den samlade överlevnadsgrad för nivolumab med eller utan ipilimumab har stadigt ökat med varje års uppföljning och är nu åtta procent.

För den store undergruppen av patienter med en BRAF-mutation är den samlade överlevnadsgraden efter fem år på 30 procent med ipilimumab, 46 procent med nivolumab och 60 procent med nivolumab plus ipilimumab.

"När BRAF-mutationen är föreliggande ska läkarna besluta om de enskilda patienterna gagnas bäst av immunterapi eller målinriktad terapi," säger hon.

"Även om denna studie inte har jämfört nivolumab-grupperna antyder resultaten att om patienter som har en BRAF-mutation ska ges immunterapi kan de ha större fördel av kombinationsimmunterapi."

Chefredaktör och ansvarig utgivare:

Kristian Lund
kristian@onkologisktidskrift.se

Chefredaktör:

Nina Vedel-Petersen
nina@onkologisktidskrift.se

Kommersiell chef

Benjamin Müller
benjamin@onkologisktidskrift.se

Kontakt och information

Annonser

Personuppgiftspolicy

Cookiepolicy

Kontaktinfo

Prenumerera
birgitte@onkologisktidskrift.se

Skicka e-post till redaktionen

Skicka e-post till Nytt om namn