- först med nyheter om medicin

Förbättrad progressionsfri överlevnad med tesetaxel

SABCS: Tesetaxel i kombination med en reducerad dos av kapecitabin ledde till en signifikant förbättring av progressionsfri överlevnad (PFS) hos patienter med HR-positiv/HER2-negativ metastaserad bröstcancer jämfört med den godkända dosen kapecitabin ensamt.

Det visar resultaten av fas 3-studien CONTESSA  (Publication Number:GS4-01) som presenterades den sista dagen på San Antonio Breast Cancer Symposium, SABCS.

Resultaten visade en median progressionsfri överlevnad (PFS) på 9,8 månader med kombinationsbehandling jämfört med 6,9 månader med enbart kapecitabin. Det är en förbättring på 2,9 månader och en minskad risk för sjukdomsprogression eller död på 28,4 månader.

I den internationella, multicenter, randomiserade fas 3-studien jämfördes effekten av den oralt administrerade tesetaxel 27 mg/m2 som togs den första dagen i varje behandlingscykel på 21 dagar, plus en minskad dos av kapecitabin jämfört med den godkända dosen oral kapecitabin 2500 mg/m2 ensamt, en gång dagligen i två veckor under varje 21-dagarscykel.

Totalt 685 patienter med HR-positiv/ HER2-negativ metastaserd bröstcancer som tidigare fått en taxan som neoadjuvant- eller adjuvant behandling ingick i studien. Patienterna delades in i två lika stora grupper (1:1).

För att inkluderas måste patienterna vara minst 18 år, vara histologisk eller cytologisk bekräftad HR-positiv /HER2-negativ, ha mätbar sjukdom enligt RECIST v1.1-kriterier och en ECOG -prestationsstatus 0–2,2. Patienterna i studien fick tidigare ha behandlats med en taxan antingen neoadjuvant eller adjuvant, De kunde också tidigare ha behandlats med en antracyklin neoadjuvant eller adjuvant och tidigare fått endokrinbehandling med eller utan CDK4/6-hämmare.

Däremot fick patienter som fått två eller flera tidigare behandlingar med kemoterapi för avancerad sjukdom eller som tidigare behandlats med en taxan eller kapecitabin i någon dos för metastaserad sjukdom, inte delta. Patienter med bland annat metastaser i hjärnhinnan, en pågående virusinfektion, aktiv hepatit B- eller C eller neuropati uteslöts också.

Det primära målet för studien var förbättrad progressionsfri överlevnad (PFS) vilket alltså uppnåddes med 9,8 månader för kombinationsbehandling jämfört med 6,9 månader med enbart kapecitabin, en förbättring på 2,9 månade (HR, 0,716; 95% KI, 0,573–0,895; P = 0,003). enligt en oberoende granskningskommitté.

Viktiga sekundära mål var bland annat objektiv respons (ORR), vilket var 57% för kombinationen jämfört med 41% för kapecitabin ensamt (p=0,0002), sjukdomskontroll (DCR) samt total överlevnad (OS).

Total överlevnadsdata (OS) är ännu för tidiga, men förväntas vara färdiga 2022.

När det gäller biverkningar visade sig kombinationen tesetaxel och en reducerad dos kapecitabin vara hanterbara och stämde överens med data från tidigare studier.

Behandlingsrelaterade biverkningar grad 3 eller högre oobserverades hos 5,9% av patienterna i kombinationsgruppen jämfört med 0,9% hos dem som fick monoterapi.

Rapporterade biverkningar inkluderade neutropeni, diarré, hand-fotsyndrom, neutropen feber, trötthet, hypokalemi, leukopeni och anemi. Även alopeci av grad 2 rapporterades. Fler patienter som behandlades med kombinationen avbröt behandlingen 23,1% jämfört med 11,9% hos de som enbart fick kapecitabin.

För närvarande pågår tre studier med tesetaxel vid bröstcancer, inklusive CONTESSA.

Chefredaktör och ansvarig utgivare:

Kristian Lund
kristian@onkologisktidskrift.se

Chefredaktör:

Nina Vedel-Petersen
nina@onkologisktidskrift.se

Kommersiell chef

Benjamin Müller
benjamin@onkologisktidskrift.se

Kontakt och information

Annonser

Personuppgiftspolicy

Cookiepolicy

Kontaktinfo

Prenumerera
birgitte@onkologisktidskrift.se

Skicka e-post till redaktionen

Skicka e-post till Nytt om namn