- först med nyheter om medicin

Kvinnor med bröstcancer i tidigt stadium som passerat klimakteriet kan slippa kemoterapi

SABCS: Postmenopausala kvinnor med tidigt stadium av HER-positiv/HER2-negativ bröstcancer och Recurrence Score (RS) på 25 eller lägre kan slippa adjuvant kemoterapi.

Det visar data från en randomiserad klinisk fas 3 - studie  (Abstract GS3-00) som presenterades på San Antonio Breast Cancer Symposium, SABCS 2020, 8–11 december.

Efter en medianuppföljning på 5,1 år av kvinnor med HR-positiv/HER2-negativ bröstcancer, där 1–3 lymfkörtlar var involverade och med Recurrence Score 25 eller lägre, hade de kvinnor som passerat klimakteriet ingen extra fördel av kemoterapi. Däremot pekar resultaten på att kemoterapi gynnar premenopausala patienter.

Studien, kallad RxPONDER, inkluderade 5 083 kvinnor över 18 år med HR-positiv / HER2-negativ bröstcancer med en Recurrence Score på 25 eller lägre med spridning till 1–3 lymfkörtlar.

Kevin Kalinsky, MD,  bröstonkolog och chef vid Glenn Family Breast Center, Winship Cancer Institute of Emory University i Atlanta, förklarade att preliminära data från denna SWOG Cancer Research Network-studie visar att det är säkert för  postmenopausala kvinnor med HR-positiv/HER2-negativ bröstcancer med Recurrence Score 25 eller lägre och1-3 involverade lymfkörtlar att hoppa över kemoterapi, Däremot förbättrades den invasiva sjukdomsfria överlevnaden (IDFS) med 5 procent hos premenopausala kvinnor som fick kemoterapi. En tidig indikation är också att den totala överlevnaden (OS) förbättrades hos kvinnor som inte passerat klimakteriet.

I studien delades kvinnorna slumpmässigt in i två lika stora grupper (1:1) där en grupp enbart erhöll endokrin behandling medan den andra gruppen fick endokrin behandling plus kemoterapi. Ungefär två tredjedelar av patienterna i studien var postmenopausala. Data rangordnades efter Recurrence Score (RS) (0–13 vs14-25), menopausal status samt axillär noddissektion kontra sentinel nodbiopsi.

Recurrence Score, som kan sträcka sig från 0 till100, bestämdes med hjälp av ett Oncotype Dx-test, vilket är ett genexpressionsbaserat test som ger en individualiserad riskbedömning genom att utvärdera 16 cancerrelaterade gener för tidigt stadium av invasiv bröstcancer. Forskarna undersökte om skillnaden i invasiv sjukdomsfri överlevnad (IDFS) hos patienter som fick kemoterapi följt av hormonbehandling jämfört med enbart hormonbehandling kunde kopplas till Recurrence Score

Kevin Kalinsky, berättade också att man i studien såg att det fanns en signifikant koppling mellan menopausstatus och fördelen med kemoterapi.

Hos postmenopausala patienter med Recurrence Score 25 eller lägre var det ingen skillnad i invasiv sjukdomsfri överlevnad (IDFS) efter fem år mellan dem som fick kemoterapi och dem som inte fick denna behandling (91,6 % respektive 91,9%). Bland de premenopausala kvinnorna med Recurrence Score på 25 eller lägre var invasiv sjukdomsfri överlevnad (IDFS) efter fem år 94,2 % för de som fick kemoterapi, jämfört med 89%, för de som inte fick kemoterapi.

”Vi vet sedan tidigare att den mest effektiva adjuvanta hormonbehandlingen för nodpositiva premenopausala kvinnor är ovariesupression i kombination med en aromatashämmare,” förklarade Kevin Kalinsky. Vi vet också att kemoterapi kan orsaka ovariesupression och bli permanent hos premenopausala kvinnor.

Bland kvinnorna i studien som inte kommit in i klimakteriet fick 15,9 procent endast endokrin behandling, 3,7 procent fick kemoterapi och endokrin terapi.

”Den data vi redovisar är en interimsanalys, vilket har sina begränsningar. Vi samlar nu in ytterligare uppföljningsdata från studien som vi kommer att redogöra för längre fram.”

Chefredaktör och ansvarig utgivare:

Kristian Lund
kristian@onkologisktidskrift.se

Chefredaktör:

Nina Vedel-Petersen
nina@onkologisktidskrift.se

Kommersiell chef

Benjamin Müller
benjamin@onkologisktidskrift.se

Kontakt och information

Annonser

Personuppgiftspolicy

Cookiepolicy

Kontaktinfo

Prenumerera
birgitte@onkologisktidskrift.se

Skicka e-post till redaktionen

Skicka e-post till Nytt om namn