- först med nyheter om medicin

Enhertu EU-godkänt mot HER2-positiv metastatisk bröstcancer

EU-kommissionen hat godkänt antikroppskonjugatet Enhertu (trastuzumab deruxtecan) till behandling av patienter med inoperabel eller metastatisk HER2-positiv bröstcancer, som mottagit två eller flera tidigare HER2-baserade behandlingsregimer.

EU-godkännandet baserar sig på data från den pivotala fas II-studien DESTINY-Breast01, som undersökt säkerhet och effekt av trastuzumab deruxtecan i patienter med inoperabel eller metastatisk HER2-positiv bröstcancer, som tidigare behandlats med minst två HER2-baserade regimer.

”Var femte kvinna med bröstcancer har HER2-positiv sjukdom och kvinnor med tidigare behandlad metastatisk sjukdom progredierar ofta snabbt. En av de största utmaningarna i detta upplägget har varit att identifiera behandlingsstrategier som medför en kvarvarande respons. DESTINY-Breast01-studien har visat en bred och djup respons som vi tidigare inte har sett i denna populationen”, säger Fabrice André, professor och forskningsledare vid avdelningen för medicinsk onkologi på Gustave Roussy Cancer Campus i Villejuif i ett pressmeddelande utsänt av läkemedelsbolaget Diichi-Sankyo i samband med det europeiska godkännandet.

Uppdaterade data från DESTINY-Breast01 presenterades på San Antonio Breast Cancer Symposium 2020 i december förra året. Direkt efter presentationen rekommenderade den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA:s kommitté för humanläkemedel, CHMP, att trastuzumab deruxtecan skulle godkännas.

Många uppnår komplett och partiell respons

DESTINY-Breast01 är en pivotal enkelarms- open-label, global, multicenter, tvådelad fas II-studie. Studiens första del utvärderade tre olika doser trastuzumab deruxtecan för att finna den rekommenderade dosen, medan studiens andra del utvärderade säkerhet och effekt av den rekommenderade dosen i patienter med inoperabel eller metastatisk HER2-positiv bröstcancer, som fått två eller fler tidigare HER2-baserade behandlingar. Studien inkluderade 184 patienter som i median fått sex tidigare behandlingsomgångar. Studiens primära ändpunkt var objektiv svarsfrekvens (ORR) medan de sekundära ändpunkterna inkluderade responsvaraktighet (DOR), sjukdomskontroll, klinisk effektrate (CBR), progressionsfri överlevnad (PFS) och samlad överlevnad (OS).

Efter en median uppföljningsperiod på 20,5 månader var ORR 61,4 procent, varav 6,5 procent hade uppnått komplett respons, medan 54,9 procent hade uppnått partiell respons på behandlingen. Uppskattad DOR var 20,8 månader.

DESTINY-Breast01 har tidigare rapporterat data efter 11 månaders uppföljning. Dessa data publicerades i New England Journal of Medicine i februari 2020.

Risk för interstitiell lungsjukdom

Säkerheten utvärderades i en poolad analys av 324 patienter med inoperabel eller metastatisk HER2-positiv bröstcancer, som mottagit minst en dos trastuzumab deruxtecan 5,4 mg/kg i studier. Patienterna hade i genomsnitt mottagit behandling med trastuzumab deruxtecan under en period på 9,8 månader.

De vanligast förekommande biverkningarna var illamående (79,9 procent), fatigue (60,3 procent), kräkningar (48,7 procent), fläckvis håravfall (46,2 procent), förstoppning (35,9 procent), nedsatt aptit (34,6 procent), anemi (33,8 procent), neutropeni (32,5 procent), diarré (30,8 procent), trombocytopeni (23,1 procent), hosta (21,4 procent), leukopeni (20,5 procent) och huvudvärk (20,1 procent).

15 procent av patienterna i de kliniska studierna utvecklade interstitiell lungsjukdom (ILD) eller pneumonit, och för 2,6 procent av dessa patienter hade sjukdomen en dödlig utgång.

Trastuzumab deruxtecan prövas för närvarande i nio pivotala studier som inkluderar flera HER2-positiva cancerformer, som bröst-, tarm- och lungcancer.

Chefredaktör och ansvarig utgivare:

Kristian Lund
kristian@onkologisktidskrift.se

Chefredaktör:

Nina Vedel-Petersen
nina@onkologisktidskrift.se

Kommersiell chef

Benjamin Müller
benjamin@onkologisktidskrift.se

Kontakt och information

Annonser

Personuppgiftspolicy

Cookiepolicy

Kontaktinfo

Prenumerera
birgitte@onkologisktidskrift.se

Skicka e-post till redaktionen

Skicka e-post till Nytt om namn