- först med nyheter om medicin

Antikroppskonjugat visar lovande effekt vid trippelnegativ bröstcancer

Antikroppenen datopotamab deruxtecan (Dato-DXd) visar goda resultat hos patienter med tidigare behandlad trippelnegativ bröstcancer. Även biverkningarna är tolererbara.

De initiala resultaten från fas I-studien, TROPION-PanTumor01 presenterades vid European Breast Cancer Congress ESMO Breast 2021 (abstrakt # LBA4) och visar att  hela 95 procent av patienterna fick bra effekt, utan sjukdomsprogress (BICR), 43 procent uppvisade objektiv respons.

– Det är lovande siffror. Det är inte ofta man ser så bra resultat i en sådan tungt förbehandlad grupp säger Per Edlund, överläkare vid onkologkliniken, Gävle Sjukhus och påpekar att resultaten sticker ut just genom att så många patienter fick respons.

– Än så länge är det för tidigt att säga något om överlevnaden. Det är studien för liten för. Men väldigt bra respons brukar kunna översättas till förlängd överlevnad. Jag tycker definitivt att man ska gå vidare med fas 2-studier på en större patientgrupp för att verifiera studiens resultat, fortsätter han.

Studien inkluderade 24 kvinnor med metastaserad trippelnegativ bröstcancer från USA och Japan med en medianålder på 57 år (intervall 32-82 år). Patienterna hade tidigare genomgått i fyra behandlingar i median, 88 procent hade fått minst två behandlingslinjer, där den vanligaste inkluderade taxan (83%), platimun kemoterapi (50%), immunterapi (33%) och sacituzumab govitecan (8 procent). Av de inkluderade patienterna fick 22 stycken datopotamab deruxtecan (Dato-DXd) 6 mg/kg intravenöst var tredje vecka, två patienter erhöll en högre dos på 8 mg/kg.

De flesta patienterna (75 %, n = 18) behandlades ända fram till data cut-off, 25 procent (n = 8) avbröt behandlingen på grund av sjukdomsprogression.

Inga svåra biverkningar

Även biverkningsprofilen var tolererbar. Majoriteten av biverkningarna var av grad 1-2  som illamående, trötthet, kräkningar och alopeci. En fjärdedel av patienterna behövde dosreduktion, i huvudsak beroende på stomatit (13%) och mukosal inflammation (8%). Behandlingsrelaterade biverkningar av grad 3 uppstod hos 17 procent av patienterna. Ingen biverkning var dock riktigt allvarlig.

– Det här visar att det är en hyfsat tolerabel behandling, vilket också är positivt. Men man ska komma ihåg att det här är en liten grupp patienter.

Nya läkemedel behövs

Per Edlund understryker att det är viktigt att det kommer alternativa läkemedel för patienter med trippelnegativ bröstcancer.

– Trippelnegativ bröstcancer är mycket aggressiv sjukdom där det idag endast finns kemoterapi att tillgå. Sedan är verktygslådan slut. I vissa fall kan immunterapi i kombination med kemoterapi användas på patienter vars sjukdom uttrycker PDL1.

Datopotamab deruxtecan (Dato-DXd) riktar sig mot cellytoproteinet TROP2. Det finns redan en TROP2-riktad behandling som fungerar bra vid HER 2-positiv bröstcancer.

– Det fungerar inte på trippelnegativ bröstcancer, säger Per Edlund.

Ett annat läkemedel i en snarlik klass som Dato-DXd och som visat bra resultat vid metastaserad trippelnegativ bröstcancer är Sacituzumab govitecan. Läkemedlet har nu godkänts på den amerikanska marknaden.

– Sacituzumab govitecan är inget läkemedel som är i allmänt bruk i Sverige. Men det är bra att det nu finns fler lovande behandlingar på gång Det kan vara både små och stora skillnader som avgör om man väljer det ena eller andra läkemedlet, säger Per Edlund.

Chefredaktör och ansvarig utgivare:

Kristian Lund
kristian@onkologisktidskrift.se

Chefredaktör:

Nina Vedel-Petersen
nina@onkologisktidskrift.se

Kommersiell chef

Benjamin Müller
benjamin@onkologisktidskrift.se

Kontakt och information

Annonser

Personuppgiftspolicy

Cookiepolicy

Kontaktinfo

Prenumerera
birgitte@onkologisktidskrift.se

Skicka e-post till redaktionen

Skicka e-post till Nytt om namn