- först med nyheter om medicin

Hälsoekonomisk bedömning av Oncotype DX vid bröstcancer

TLV har tagit fram en hälsoekonomisk bedömning till regionerna för den medicintekniska produkten Oncotype DX. Oncotype DX är ett test som uppskattar risken för att cancern sprider sig till andra delar av kroppen hos patienter med bröstcancer.

Testet ger även information om den förväntade nyttan av cellgiftsbehandling.

På beställning av regionernas medicintekniska produktråd, MTP-rådet, har TLV utfört en hälsoekonomisk bedömning av Oncotype DX. Beställningen från MTP-rådet togs fram i samråd med Nationella arbetsgruppen för cancerläkemedel och Nationellt programområde för medicinsk diagnostik inom det nationella kunskapsstyrningssystemet för hälso- och sjukvård. TLV:s hälsoekonomiska bedömning är en av TLV:s två första leveranser till MTP-rådet och ingår i beslutsunderlaget inför MTP-rådets kommande nationella rekommendation för Oncotype DX.

Analysen visar att användning av Oncotype DX i tillägg till klinisk-patologisk bedömning leder till 0,24 vunna kvalitetsjusterade levnadsår i genomsnitt och att behandlingskostnaden minskar med cirka 50 500 kronor i jämförelse med enbart klinisk-patologisk bedömning, skriver TLV. Analysen i den hälsoekonomiska bedömningen pekar därmed på att användningen av Oncotype DX ger större nytta än jämförelsealternativet, dessutom till en lägre kostnad.

Osäkerheterna i resultaten av TLV:s analys är medelhög och ligger främst i antaganden kopplade till Oncotype DX förmåga att förutsäga nyttan av cellgiftsbehandling (prediktiv förmåga). Dessa osäkerheter är dock inte så stora att de bedöms påverka slutsatsen kring produktens kostnadseffektivitet.

I det svenska vårdprogrammet för bröstcancer rekommenderas genexpressionsanalys för en särskild undergrupp av patienter där det är svårt att bedöma risken för att cancern sprider sig och om patienten därmed ska behandlas med cellgifter. Rekommendationen bedöms i vårdprogrammet ha ”måttligt starkt vetenskapligt underlag”. Oncotype DX är en av de produkter som omnämns i vårdprogrammet. Patientgruppen som ingår i TLV:s huvudanalys är vald för att avspegla rekommendationen i vårdprogrammet så nära som möjligt.

Oncotype DX är ett molekylärdiagnostiskt test som genom så kallad genexpressionsanalys av tumörvävnad uppskattar risken för att utveckla fjärrmetastaser (prognostisk förmåga). Testet ska även ge information om den förväntade nyttan av cellgifter (prediktiv förmåga). Testresultatet används i tillägg till klinisk-patologisk bedömning för att avgöra om patienten ska behandlas med cellgifter eller inte.

Chefredaktör och ansvarig utgivare:

Kristian Lund
kristian@onkologisktidskrift.se

Chefredaktör:

Nina Vedel-Petersen
nina@onkologisktidskrift.se

Kommersiell chef

Benjamin Müller
benjamin@onkologisktidskrift.se

Kontakt och information

Annonser

Personuppgiftspolicy

Cookiepolicy

Kontaktinfo

Prenumerera
birgitte@onkologisktidskrift.se

Skicka e-post till redaktionen

Skicka e-post till Nytt om namn