- först med nyheter om medicin

Svensk studien: Kolesterolenzym kan vara ny biomarkör vid bröstcancer

Ett visst kolesterolenzym kan möjligen fungera som en biomarkör och på sikt som stöd vid beslut om behandling för premenopausala östrogenreceptorpositiva bröstcancerpatienter, föreslår studie från Lunds universitet. Brittisk forskning visar likande resultat.

– CYP27A1 kan – om våra fynd bekräftas i framtida studier - hjälpa till vid beslut om behandling av patienter innan klimakteriet. I tidigare forskning har vi kunnat visa att ett högt uttryck av CYP27A1 inte fungerar som prognostisk markör för postmenopausala patienter. Möjligen kan CYP27A1 vara ett potentiellt behandlings-target hos postmenopausala patienter med ER+ bröstcancer, säger Maria Inasu, doktorand vid institutionen 'Bröstcancer - prevention och intervention' på Lunds universitet och huvudförfattare för studien. 

27HC är en vanligt förekommande kolesterolmetabolit i kroppen och flera forskningsstudier har pekat på att kolesterolvarianten kan påverka proliferation och metastasering för flera typer av cancer, till exempel prostatacancer, bröstcancer och lungcancer. Det är dock ett relativt outforskat område men bedöms som intressant när nya metoder att behandla cancer ska utvecklas.

En forskargrupp vid Lunds universitet har undersökt om kolestreolenzymet CYP27A1, påverkar östrogenreceptorpositiv (ER+) bröstcancer (BC) celltillväxt olika beroende på östrogennivåer. Studien undersökte sambandet mellan CYP27A1-uttryck hos en kohort av 193 premenopausala patienter med lymfkörtelnegativ primär BC med begränsad användning av adjuvant systemisk cancerbehandling.

Vid multivariabla analyser bland patienter med ER+ tumörer gav höga CYP27A1-protein och mRNA-uttryck fyra till åtta gånger färre metastaser per tidsenhet.

In vitro-studier visade att 27HC-behandling potentiellt kan hämma ER+ BC-cellproliferation under lipidutarmade förhållanden oavsett östradiolnivåer, ett resultat som kan komma att vägas in i behandlingsbeslut hos premenopausala patienter.

I genomsnitt är 27HC-nivåer högre i serum från personer som har bröstcancer jämfört med dem som inte har cancerformen och den genomsnittliga biotillgängligheten för 27HC i tumörer är högre jämfört med i frisk bröstvävnad. Dessutom varierar 27HC-nivåerna signifikant mellan brösttumörer, och CYP27A1, som ansvarar för konverteringen av kolesterol till 27HC, uttrycks också olika tumörer från olika patienter och denna variation kan ha konsekvenser för prognos och behandling. 

Enkel metod

Med tanke på att CYP27A1 är ansvarig för att reglera 27HC-nivåer är det rimligt, menar forskarna, att anta att olika CYP27A1-uttryck kan fungera som en surrogatbiomarkör för 27HC-nivåer i tumörerna. Fördelen med en sådan proxy-biomarkör är att den kan bedömas med en enklare metod jämfört med nuvarande metoder för mätning av 27HC som kräver komplex utrustning och stora mängder vävnad från brösttumörer. 

– Våra fynd är viktiga för att vi ska kunna förstå kolesterolmetabolismens roll i bröstcancerprognosen, säger Maria Inasu, huvudförfattare för studien.

En utmaning är dock att CYP27A1 agerar olika beroende på patienterna menopausal status.

Om kolesterolsänkande läkemedel bör övervägas när patienten diagnostiseras med ER+ bröstcancer kan denna studie dock inte avgöra.

– Det är svårt att dra en sådan slutsats av den aktuella studien. Det var inte möjligt att undersöka en direkt koppling mellan CYP27A1-marköruttrycket och användningen av kolesterolsänkande medicin i denna kohort.

Inget direkt samband mellan fetma och bröstcancer

Däremot går det att slå fast ett direkt samband mellan fetma och bröstcancer går att slå fast från denna studie.

– Förhöjt kolesterol är dock en vanlig ko-morbiditet av fetma och därför kan det var värt att fundera på om CYP27A1 kan bidra till att skapa en koppling mellan fetma och bröstcancer. 

Forskargruppen vill nu validera sina fynd i en större premenopausal kohort från Danmark, där de vill jämföra den prognostiska effekten av CYP27A1-uttryck hos patienter behandlade med och utan adjuvant hormonbehandling.

Studien är bara relevant för hormonreceptorpositiv (ER+) bröstcancer.

Chefredaktör och ansvarig utgivare:

Kristian Lund
kristian@onkologisktidskrift.se

Chefredaktör:

Nina Vedel-Petersen
nina@onkologisktidskrift.se

Kommersiell chef

Benjamin Müller
benjamin@onkologisktidskrift.se

Kontakt och information

Annonser

Personuppgiftspolicy

Cookiepolicy

Kontaktinfo

Prenumerera
birgitte@onkologisktidskrift.se

Skicka e-post till redaktionen

Skicka e-post till Nytt om namn