- först med nyheter om medicin

Enhertu rekommenderas vid icke resektabel eller metastaserad bröstcancer i tredje linjen

Enhertu (trastuzumab deruxtekan) som monoterapi kan användas för behandling av inoperabel eller metastaserad HER2-positiv bröstcancer som tidigare har fått två eller flera behandlingsregimer riktade mot HER2.

Det skriver NT-rådet. De listar nyckelpunkter i rekommendationen: 

  • Tillståndets svårighetsgrad är hög.
  • Åtgärdens effektstorlek är måttlig.
  • Tillståndet är mindre vanligt.
  • Osäkerheten i den vetenskapliga dokumentationen är mycket hög.
  • Osäkerheten i den hälsoekonomiska värderingen är hög.

NT-rådet skriver:

”TLV värderar kostnaden per vunnet QALY för Enhertu jämfört med trastuzumab i kombination med kemoterapi till cirka 1 050 000 kronor. I samband med nationell samverkan för Enhertu har nationella förhandlingar genomförts med företaget vilket har resulterat i avtal som innebär återbäring av en del av kostnaden för Enhertu till regionerna.” 

Och avslutar: 

”En sammanvägd bedömning av ovanstående faktorer gör att Enhertu kan betraktas som kostnadseffektivt.” 

Rekommendationen i det här fallet är att Enhertu kan användas eftersom det har måttlig, men kliniskt relevant effekt vid ett tillstånd med hög svårighetsgrad samtidigt som osäkerheten i det vetenskapliga underlaget är mycket hög. Rekommendationen baseras på studien DESTINY-Breast01. 

Möjligt paradigmskifte i andra linjen

I studien DESTINY-Breast03 visade Enhertu (trastuzumab deruxtekan) att behandlingen minskade risken för sjukdomsprogress eller dödsfall med 72 procent jämfört med trastuzumab emtansin (T-DM1) hos patienter med metastaserad HER2-positiv bröstcancer och som tidigare fått trastuzumab och en taxan. Resultat som kan innebära en potentiellt ny standardbehandling av tidigare behandlade patienter med metastaserad HER2-positiv bröstcancer.

De svenska forskare som Onkologisk Tidskrift har talat med håller med om att resultaten från DESTINY-Breast03 är imponerande.  

– Jag kan inte komma på något läkemedel inom bröstcancer som har visat så bra resultat vid en metastaserad situation, Antonios Valachis, överläkare på onkologen på universitetssjukhuset i Örebro och ansvarig för en studie inom samma område.  

Han fick medhåll av Alexios Matikas, biträdande överläkare vid Tema Cancer, Karolinska Universitetssjukhuset och engagerad inom forskningsfältet.  

– Det här är ett enormt genombrott, några motsvarande siffror har vi aldrig sett tidigare. Den progressionsfri överlevnaden har gått från sju månader med dagens standardbehandling till 25 månader med den nya.

Chefredaktör och ansvarig utgivare:

Kristian Lund
kristian@onkologisktidskrift.se

Chefredaktör:

Nina Vedel-Petersen
nina@onkologisktidskrift.se

Kommersiell chef

Benjamin Müller
benjamin@onkologisktidskrift.se

Kontakt och information

Annonser

Personuppgiftspolicy

Cookiepolicy

Kontaktinfo

Prenumerera
birgitte@onkologisktidskrift.se

Skicka e-post till redaktionen

Skicka e-post till Nytt om namn