- först med nyheter om medicin

Antikroppsläkemedelskonjugat visar lovande antitumöraktivitet vid trippelnegativ bröstcancer

SABCS: Preliminära resultat från fas I av TROPION-Pan Tumor01-studien visar att antikroppsläkemedelskonjugatet datopotamab - deruxtecan (Dato-DXd) har en lovande antitumöraktivitet och en hanterbar säkerhetsprofil hos patienter med trippelnegativ bröstcancer (TNBC).

Dato-DXd har tidigare visat goda resultat hos patienter med icke-småcellig lungcancer, NSCLC,  (Meric-Bernstam, ASCO 2021). Behandlingen verkar därför ha en potentiell effekt på två cancerformer.

De uppdaterade resultaten från TNBC-kohorten har nyligen presenterats vid bröstcancerkongressen SABCS 2021 (Abstract GS1-05).

TROPION-PanTumor01 (NCT03401385) är en fas 1, multicenter, öppen, tvådelad studie som utvärderade Dato-DXd hos patienter som tidigare behandlats för solida tumörer. Baserat på tidigare dosökningsresultat hos patienter med NSCLC, gavs Dato-DXd i dosen 6 mg/kg intravenöst var tredje vecka till patienter med avancerad metastaserad TNBC och PR+/HR+/HER2− bröstcancer som har fått återfall med standardbehandlingar.

37 procent avbröt behandlingen

Fram till den 6 april 2021, som var data cut-off, hade 43 patienter med TNBC fått mer än en dos av Dato-DXd. Utav dessa fortsatte 27 patienter (63 procent) behandlingen, medan 16 patienter (37 procent) fick avbryta på grund av sjukdomsprogression. Medianåldern var 53 år (32–82). I studiepopulationen hade 41 patienter (95 %) tidigare fått mer än två behandlingslinjer varav 19 patienter (44 %) hade fått immunterapi och sju (16 %) sacituzumab govitecan. Behandlingens medianlängd var 2,8 månader (0,7–6,9) och medianuppföljningen 3,9 månader (0,3–9,2).

Bland de 38 patienter som kunde evalueras för respons (blinded independent central review) var ORR (objektiv responsrate) 39 procent (15 partiella svar), med 12 bekräftade och tre ej evaluerbara. Sjukdomskontrollfrekvensen var 84 procent (32/38).  För de 12 bekräftade fallen av PR+ bröstcancer var mediansvarstiden 1,35 månader (1,2–3,2).

Behandlingsrelaterade biverkningar (TEAEs) alla grader respektive grad ≥3, observerades hos 95 procent respektive 35 procent av patienterna, två biverkningar var av grad 4.

De vanligaste TEAEs (alla grader ≥30 procent, respektive grad ≥3) inkluderade illamående (58/0 %), stomatit (53/9 %), alopeci (35/N/A %), kräkningar (35/2%) och trötthet (33/7 %). En patient hade neutropeni av grad 3, inga fall av diarré av grad ≥3 eller fall av behandlingsrelaterad interstitiell lungsjukdom rapporterades. Allvarliga TEAEs, dock inga dödsfall, observerades hos fem patienter (12 %).

Dosreduktion förekom hos nio patienter på grund av stomatit, trötthet, mukosit, torra ögon, näthinneexsudat och dimsyn. Tre patienter fick avbryta behandlingen på grund av stomatit, mukosit, bronkit och muskel- och skelettsmärta i bröstet. Inga patienter avbröt behandlingen på grund av biverkningar orsakade av behandlingen.

Chefredaktör och ansvarig utgivare:

Kristian Lund
kristian@onkologisktidskrift.se

Chefredaktör:

Nina Vedel-Petersen
nina@onkologisktidskrift.se

Kommersiell chef

Benjamin Müller
benjamin@onkologisktidskrift.se

Kontakt och information

Annonser

Personuppgiftspolicy

Cookiepolicy

Kontaktinfo

Prenumerera
birgitte@onkologisktidskrift.se

Skicka e-post till redaktionen

Skicka e-post till Nytt om namn