- först med nyheter om medicin

Tukysa-kombination förbättrar fortsatt överlevnaden vid HER2-positiv bröstcancer och hjärnmetastaser

Patienter med HER2-positiv bröstcancer och stabila och aktiva hjärnmetastaser behandlade med en Tukysa (tukatinib)-regim bibehöll en överlevnadsfördel efter ytterligare 15,6 månaders uppföljning jämfört med enbart trastuzumab och kapecitabin. 

Det visar explorativa analyser från den pivotala HER2CLIMB-studien.

Analysen presenterades i en spotlightposter (abstract #PD4-04) vid 2021 San Antonio Breast Cancer Symposium (SABCS).

Efter en medianuppföljningstid på 29,6 månader förbättrade tukatinib pluss trastuzumab och kapecitabin total överlevnad för HER2-positive bröstcancerpatienter med hjärnmetastaser med 9,1 månader jämfört med enbart trastuzumab och kapecitabin (21,6 månader jämfört med 12,5 månader) (HR: 0,60; [95 % KI: 0,44, 0,81]). Fördelen utsträcktes till patienter med aktiva eller stabila hjärnmetastaser. 

Studien

HER2CLIMB är en multinationell randomiserad (2:1), dubbelblindad, placebokontrollerad, pivotal klinisk studie som jämför tukatinib i kombination med trastuzumab och kapecitabin med enbart trastuzumab och kapecitabin hos patienter med lokalt framskriden inoperabel eller metastaserande HER2-positiv bröstcancer som tidigare behandlats med trastuzumab, pertuzumab och T-DM1. 

Studiens primära resultatmått var PFS enligt responskriterierna för utvärdering av solida tumörer (RECIST) v1.1 enligt fastställande genom blindad oberoende central granskning (BICR) hos de första 480 patienterna som rekryterats till studien. 

HER2CLIMB rekryterade totalt 612 patienter för att stödja analyserna av viktiga sekundära resultatmått, inklusive total överlevnad, PFS per BICR hos patienter med hjärnmetastaser vid baslinjen och bekräftad objektiv responsfrekvens. Säkerhetsdata utvärderades under hela studien.

Chefredaktör och ansvarig utgivare:

Kristian Lund
kristian@onkologisktidskrift.se

Chefredaktör:

Nina Vedel-Petersen
nina@onkologisktidskrift.se

Kommersiell chef

Benjamin Müller
benjamin@onkologisktidskrift.se

Kontakt och information

Annonser

Personuppgiftspolicy

Cookiepolicy

Kontaktinfo

Prenumerera
birgitte@onkologisktidskrift.se

Skicka e-post till redaktionen

Skicka e-post till Nytt om namn