- först med nyheter om medicin


Signe Borgquist fotograferad på SABCS 2019.

Potentiell ny biomarkör kan avslöja risken för återfall i bröstcancer

En högre nivå i blodet av det fettbindande apolipoprotein B är förknippat med en ökad risk för återfall av bröstcancer. Detta visar en ny explorativ dansk-svensk studie. Studien ger nya insikter i sambandet mellan fetma och bröstcancer.

Studien presenterades nyligen på SABCS 2021-konferensen (abstrakt # P4-07-06) och är publicerad i tidskriften Epidemiology.

Huvudansvarige bakom studien, professor Signe Borgquist, ser perspektiv i resultatet.

”Studien är ytterligare ett viktigt bidrag till förståelsen av varför retrospektiva studier finner att statiner verkar ha en gynnsam effekt på bröstcancerprognosen. Just nu undersöker vi detta förhållande prospektivt i en omfattande nationell fas III-studie under ledning av den danska bröstcancergruppen”, skriver Signe Borgquist i ett mejl till Onkologisk Tidskrift. Hon är professor och överläkare vid Canceravdelningen Aarhus Universitetssjukhus och gästprofessor vid Lunds universitet.

Den här explorativa studien, som är den första publicerade i sitt slag, har försökt bestämma vilken roll de cirkulerande lipiderna apolipoprotein Apo A-1 och Apo B har vid bröstcancer. Detta för att få en bättre förståelse för samspelet mellan dessa lipider och bröstcancerprogression.

"Vi fann att det finns ett samband mellan nivån av Apo B i blodet före cancerdiagnosen och återfall av bröstcancer," förklarar doktorand Sixten Harborg vid canceravdelningen vid Aarhus Universitetssjukhus och Aarhus Universitet, som är förstaförfattare av forskningsartikeln.

Forskarna analyserade data från mer än 17 000 kvinnliga deltagare i en omfattande svensk studie som under perioden 1991 till 1996 undersökte sambandet mellan kost och cancerrisk. I studien mättes bland annat deltagarnas lipidnivåer i blodet.

Totalt inkluderades 850 postmenopausala kvinnor från den svenska studien som hade fått diagnosen bröstcancer under studiens uppföljningsperiod. Den primära analysen visade att höga nivåer av Apo B var associerade med återfall av bröstcancer (HR 2,30: 95 procent KI 1,13–4,68), speciellt för återfall i form av fjärrmetastaser (HR 2,19: 95 procent KI 1,02–4,70). Däremot fann forskarna inget samband mellan Apo B-nivåer och lokalt recidiv (HR 0,73: 95 procent KI 0,16–3,27) eller något samband mellan Apo A-1 och bröstcancer.

Dubbel vinst att titta på apolipoprotein B

”Analys av Apo B-nivåer i blodet kan redan nu säga något om risken att utveckla hjärt-kärlsjukdom, vilket är den näst vanligaste dödsorsaken bland bröstcancerpatienter,” säger Sixten Harborg. "Därför kan det finnas en dubbel nytta med att analysera Apo B-nivåer och behandla med till exempel kolesterolsänkande läkemedel, om detta minskar risken för både recidiv och för hjärt-kärlsjukdom."

Sixten Harborg understryker dock att ytterligare forskning behövs innan ett samband kan fastslås.

"Detta har varit en explorativ studie, men resultaten tyder på att det är meningsfullt att forska vidare om apolipoproteinernas roll i utvecklingen av bröstcancer för att avgöra om Apo B är en kliniskt meningsfull biomarkör att analysera hos bröstcancerpatienter," förklarar han.

På jakt efter databaser

För att kunna bedriva ytterligare forskning är forskarna på jakt efter nya databaser som innehåller rätt slags data.

”Det optimala vore en studie som undersökte bröstcancerpatienters nivåer av Apo B i blodet före diagnosen, vid diagnosen, samt var sjätte månad efter att diagnosen ställts,” avslutar Sixten Harborg.

Chefredaktör och ansvarig utgivare:

Kristian Lund
kristian@onkologisktidskrift.se

Chefredaktör:

Nina Vedel-Petersen
nina@onkologisktidskrift.se

Kommersiell chef

Benjamin Müller
benjamin@onkologisktidskrift.se

Kontakt och information

Annonser

Personuppgiftspolicy

Cookiepolicy

Kontaktinfo

Prenumerera
birgitte@onkologisktidskrift.se

Skicka e-post till redaktionen

Skicka e-post till Nytt om namn