- först med nyheter om medicin

Trodevly förbättrar PFS hos patienter med metastatisk HR+/HER2-bröstcancer

Jämfört med kemoterapi förbättrar det Trop2-riktade antikroppskonjugatet Trodelvy (sacituzumab govitecan-hziy) progressionsfri överlevnad (PFS) hos kraftigt förbehandlade patienter med metastatisk HR+/HER2-bröstcancer.

Detta visar fas III-studien TROPiCS-02 som därmed uppfyller sitt primära effektmått.

TROPiCS-02-studien involverade 543 patienter med metastatisk HR+/HER2- bröstcancer som tidigare hade behandlats med endokrin terapi, CDK4/6-hämmare och två till fyra behandlingar med kemoterapi. Patienterna randomiserades 1:1 till antingen behandling med Trodelvy eller behandling med läkarens val av kemoterapi (eribulin, capecitabin, gemcitabin eller vinorelbin). Studien hade som mål att minska risken för sjukdomsprogression eller död med 30 procent och uppnådde därmed sitt primära effektmått med en statistiskt signifikant ökning av PFS vid behandling med Trodelvy.

Resultaten från de primära effektmåtten överensstämde med de som observerades i fas I/II-studien IMMU-132-01 hos en undergrupp av patienter med metastaserad HR+/HER2- bröstcancer. Detaljerade resultat från TROPiCS-02 kommer att presenteras vid en kommande medicinsk konferens.

Den första interimsanalysen av det viktigaste sekundära effektmåttet, total överlevnad (OS), visade en tendens till förbättring. Patienterna kommer nu att följas för en efterföljande analys av OS. Andra sekundära effektmått inkluderar total överlevnad, responsvarighet, klinisk nyttokvot och samlad responsrate, samt bedömning av säkerhet, tolerans och livskvalitetsmål.

Säkerhetsprofilen för Trodelvy överensstämde med tidigare undersökningar och inga nya säkerhetsproblem uppstod.

HR+/HER2-bröstcancer står för cirka 70 procent av alla bröstcancerfall.

Chefredaktör och ansvarig utgivare:

Kristian Lund
kristian@onkologisktidskrift.se

Chefredaktör:

Nina Vedel-Petersen
nina@onkologisktidskrift.se

Kommersiell chef

Benjamin Müller
benjamin@onkologisktidskrift.se

Kontakt och information

Annonser

Personuppgiftspolicy

Cookiepolicy

Kontaktinfo

Prenumerera
birgitte@onkologisktidskrift.se

Skicka e-post till redaktionen

Skicka e-post till Nytt om namn