- först med nyheter om medicin


"Resultatet var mycket bra. Responsen mer än fördubblades liksom tiden till progress. Även totalöverlevnaden närapå fördubblades," säger Henrik Lindman.

Ny tyrosinkinashämmare visar lovande resultat vid HER2-positiv bröstcancer med hjärnmetastaser

ASCO: Patienter som tidigare behandlats för HER2-positiv metastaserande bröstcancer med hjärnmetastaser uppnådde betydande intrakraniell respons om tucatinib (Tukysa) kombinerades med trastuzumab (Herceptin) och standardbehandling med cytostatika.

Det visar en randomiserad kontrollerad studie som fokuserar på den undergrupp av patienter med hjärnmetastaser som ingått i den tidigare publicerade HER2CLIMB-studien. De senaste fynden presenterades på ASCOS virtuella vetenskapliga program.

Tucatinib är den första tyrosinkinashämmaren som visar overall survival (OS) och progressionsfri överlevnad (PFS) hos patienter med HER2-positiv metastaserande bröstcancer med hjärnmetastaser.

"Fördelen är att den här nya tyrosinkinashämmaren, som ges i tablettform, är mer selektivt riktad mot HER2 -receptorn jämfört med de två liknande preparaten, Lapatinib och Neratinib som redan är godkända i Sverige. Tucatinib minskar också problemen med biverkningar, i huvudsak diarréer," säger Henrik Lindman, docent och överläkare, Onkologiska kliniken, Akademiska sjukhuset i Uppsala.

"I denna studie, som presenterades och publicerades redan i december 2019 har man adderat Tucatinib till standardbehandlingen med cytostatika och trastuzumab hos patienter som redan fått relativt omfattande behandling mot spridd HER2- positiv bröstcancer."

Henrik Lindman menar att det unika med studien är att man undersökte hjärnan med magnetkamera redan vid inklusion i studien. Därmed hittade man många patienter med tidigare okända hjärnmetastaser. Även patienter med progress av kända hjärnmetastaser inkluderades vilket ledde till att en väldigt stor andel patienter i studien hade kända hjärnmetastaser.

"Anledningen var att man förväntade sig en särskilt god effekt av Tucatinib vid hjärnmetastaser eftersom den passerar blodhjärnbarriären mycket bättre än de antikroppar som annars används (trastuzumab och pertuzumab). På ASCO släpptes då den särskilda analysen av de knappt 300 patienterna i HER2CLIMB-studien som hade hjärnmetastaser, vilket utgjorde knappt hälften av alla patienter i huvudstudien. Resultatet var mycket bra. Responsen mer än fördubblades liksom tiden till progress. Även totalöverlevnaden närapå fördubblades," fortsätter Henrik Lindman. 

Godkänd i april

I april 2020 godkände FDA användningen av tucatinib i kombination med trastuzumab och capecitabin för behandling av vuxna patienter med metastaserande HER2-positiv bröstcancer, inklusive patienter med hjärnmetastaser, som har fått en eller flera tidigare anti-HER2 -baserade regimer. Godkännandet baserades på fynd från den primära HER2CLIMB-analysen. Tucatinib är mycket selektivt riktad mot HER2 -receptorn och ger också en minimal hämning av EGFR.

"Förhoppningsvis kommer Tucatinib snabbt att godkännas av myndigheterna och bli en ny standard som tillägg vid senare linjers behandling av avancerad HER2-positiv bröstcancer. "

Fakta om studien

Den avgörande randomiserade, dubbelblinda fas II-studien undersökte säkerheten och effekten av tripletregimen hos patienter med HER2-positiv metastaserande bröstcancer som tidigare hade behandlats med trastuzumab, pertuzumab (Perjeta) och T-DM1 (trastuzumab emtansine; Kadcyla; Kadcyla; ).Patienter som var kvalificerade för studien hade en ECOG-prestationsstatus på 0 eller 1 och hade magnetröngat hjärnan vid baslinjen. Indelningen i de olika grupperna baserades på närvaro av hjärnmetastaser, ECOG-prestandastatus och geografisk hemvist.

Patienter randomiserades 2:1 för att få antingen 300 mg tucatinib två gånger dagligen (n = 410) eller matchande placebo (n = 202) i kombination med 6 mg / kg trastuzumab var tredje vecka plus en laddningsdos på 8 mg / kg C1D1 och 1000 mg / m2 capecitabin två gånger dagligen under dag 1 till 14 i varje 21-dagars cykel.

I den primära analysen uppfyllde HER2CLIMB alla primära och alfakontrollerade sekundära mål. Enligt en oberoende blindad central granskning (BICR) var den progressionsfria överlevnaden (PFS) vid 1 år 33,1% i tucatinib trippelarmen jämfört med 12,3% i placeboarmen, vilket resulterade i en 46% minskning av risken för sjukdom progression eller död (HR, 0,54; 95% Cl, 0,42-0,71; P <0,001). Median PFS var 7,8 månader i trippelregimen respektive 5,6 månader i dublettregimen.

Bland alla patienter i studien, med eller utan hjärnmetastaser, var den totala överlevnaden (OS) vid 2 år 44,9% med tillsatt tucatinib och 26,6% utan, vilket motsvarade en 34% minskning av risken för död med tucatinib (HR, 0,66; 95% Cl, 0,50-0,88; P = 0,005). Median OS var 21,9 månader i tucatinibregimen och 17,4 månader i placeboregimen.

Hos patienter med hjärnmetastaser (n = 291) var PFS med BICR vid 1 år 24,9% med tucatinib-kombinationen mot 0% med placebo-kombinationen, vilket ledde till en 52% minskning av risken för progression eller död hos dessa patienter (HR, 0,48; 95% Cl, 0,34-0,69; P <0,001). Median PFS i denna patientpopulation var 7,6 månader hos de som behandlades med tucatinib och 5,4 månader hos dem som fick placebo.

Analysen som presenterades vid ASCO fokuserade på en undergrupp av patienter från HER2CLIMB-studien som hade hjärnmetastaser som inte krävde omedelbar lokal terapi för sina CNS-lesioner. Patienter som krävde lokal terapi, kunde efter att de behandlats inkluderas i studien. MRI av hjärnan krävdes var sjätte vecka under de första 24 veckorna av behandlingen och därefter var tionde vecka.

Chefredaktör och ansvarig utgivare:

Kristian Lund
kristian@onkologisktidskrift.se

Chefredaktör:

Nina Vedel-Petersen
nina@onkologisktidskrift.se

Kommersiell chef

Benjamin Müller
benjamin@onkologisktidskrift.se

Kontakt och information

Annonser

Personuppgiftspolicy

Cookiepolicy

Kontaktinfo

Prenumerera
birgitte@onkologisktidskrift.se

Skicka e-post till redaktionen

Skicka e-post till Nytt om namn