- först med nyheter om medicin

Screening för äggstockscancer minskar inte dödsfall trots tidig upptäckt

Årlig screening för äggstockscancer minskar inte dödsfallen även om sjukdomen upptäcks tidigt. Det visar uppföljningsdata av en tidigare studie.

– Det är tråkigt men inte helt oväntat att resultaten inte var bättre eftersom en tidigare analys av studien inte kunnat påvisa någon överlevnadsvinst, säger Gabriel Lindahl, överläkare i gynekologisk onkologi vid onkologiska kliniken, universitetssjukhuset i Linköping. 

I den senaste analysen följde forskare vid University College London upp data från studien UK Collaborative Trial of Ovarian Cancer Screening (UKCTOCS) som publicerades i The Lancet 2016. I studien ingick mer än 200 000 kvinnor från England, Wales och Nordirland, som när de rekryterades var i åldern 50–74 år. Median uppföljningstid var 16 år.

Kvinnorna delades slumpmässigt in i en av tre grupper, ingen screening, årlig vaginal ultraljudsundersökning eller multimodal screening, där kvinnorna en gång om året kallades till ultraljud och blodprovstagning som mätte nivån av proteinet CA125. Fler än 100 000 kvinnor ingick i gruppen som inte screenades, medan 50 623 kvinnor randomiserades till ultraljudsgruppen och 50 625 till gruppen för multimodal screening. Patienter rekryterades mellan 2001 och 2005 och screenades fram till 2011 då studien avslutades.

Men trots att man genom multimodal testning hittade 39% fler cancerfall i ett tidigt skede (stadium I / II) och 10,2 % färre cancerfall i senare stadier (stadium III / IV) jämfört med gruppen som inte screenades ledde metoden inte till en minskning av dödsfall. När man bara tittade på resultaten för de kvinnor som diagnostiserades med invasiv äggstocks- eller tubalcancer var dödligheten 0,6%. Den siffran var densamma i alla tre kohorter.

Behöver hitta känsligare biomarkörer

I UKCTOCS-studien ville forskarna testa hypotesen att om äggstocks-och tubalcancer upptäcks i ett tidigare skede, genom multimodal screening så blir behandlingen mer effektiv och kan därigenom rädda liv.

–När forskarna följt upp data efter ytterligare fem år kunde de konstatera att screening inte räddar liv. Varför överlevnaden inte ökar trots tidig upptäckt finns det inget tydligt svar på. Möjligen kan en förklaring vara att det har med tumörbiologi att göra, och att det rör sig om en undergrupp av en aggressivare cancertyp som trots tidig upptäckt hunnit sprida sig. Screeningprogrammet avslutades 2011 och den senaste analysen gjordes 2020. Det går inte att utesluta att insjuknande och död i sjukdomen under perioden mellan att screeningen avslutades och analysen gjordes påverkade resultatet och att det därför inte går att hitta någon statistisk skillnad mellan grupperna. 

– De flesta tumörer i studien var trots allt i stadium 3 eller 4 när de påträffades, säger Gabriel Lindahl och spekulerar i om de screeninginstrument vi har idag för tidig upptäckt är för trubbiga. Om vi kunde hitta en majoritet av alla patienter i tidigare stadier skulle vi förhoppningsvis kunna påvisa en vinst med screening. Vi behöver hitta biomarkörer som är känsligare och mer precisa än de instrument vi har idag. Eventuellt skulle utvecklingen med att hitta cirkulerande tumör-DNA i blodet vara en sådan metod.

Han understryker dock att även om studien inte kan visa på någon fördel på gruppnivå för att upptäcka äggstockscancer i tidigt skede så kan det för en enskild patient finnas betydande vinster med tidig upptäckt.

Ingen intäkt för att sluta leta

I Sverige drabbas cirka 600 kvinnor av äggstockscancer varje år. Vanligtvis diagnostiseras sjukdomen inte förrän i ett sent skede då det är svårare att ge en botande behandling. Under de senaste tio åren har det emellertid skett betydande förbättringar i behandlingen vid avancerad sjukdom.

– Jag tycker därför inte att man får ta studien för intäkt till att inte försöka upptäcka äggstockscancer i ett tidigt skede. Ju tidigare en patient får behandling desto större är möjligheten till ökad överlevnad. Patienterna måste också orka med den omfattande behandlingen som ofta är fallet vid avancerad äggstockscancer och ju senare sjukdomen upptäcks, desto mer har den hunnit påverka patientens allmäntillstånd.

I Sverige har man aldrig övervägt screening för äggstockscancer.

– Om studien visat andra resultat skulle det sannolikt ha påverkat den inställningen. För det är angeläget att vi hittar metoder som minskar mortaliteten i den här patientgruppen, säger Gabriel Lindahl.

Chefredaktör och ansvarig utgivare:

Kristian Lund
kristian@onkologisktidskrift.se

Chefredaktör:

Nina Vedel-Petersen
nina@onkologisktidskrift.se

Kommersiell chef

Benjamin Müller
benjamin@onkologisktidskrift.se

Kontakt och information

Annonser

Personuppgiftspolicy

Cookiepolicy

Kontaktinfo

Prenumerera
birgitte@onkologisktidskrift.se

Skicka e-post till redaktionen

Skicka e-post till Nytt om namn