- först med nyheter om medicin

Hjärnmetastaser beroende av fett visar studie

Erik Norberg

Erik Norberg

Ny forskning visar att när bröstcancerceller sprider sig till hjärnan ökar produktionen av fettsyror i metastaserna för att överleva. Genom att blockera tumörernas möjlighet att bryta ner fett hoppas forskarna att tumörtillväxten ska stanna av.

Arbetet pekar mot en ny behandlingsstrategi för att krympa hjärnmetastaser som uppstår vid bröstcancer och publicerades nyligen i Nature Cancer.

Bakom studien ligger Matthew Vander Heiden chef för the Koch Insitute of the Massachussets Institute Technology och hans kollegor vid Massachussets General Hospital och Harvard Medical School.

Forskarna har studerat hjärnmetastaser vid HER2-positiv bröstcancer i pdx-möss och såg att dessa tumörer är beroende av fett för att överleva. I överensstämmelse med kliniska prover från patienter med hjärnmetastaser såg man att metastaserna har ett överuttryck av ett enzym som kallas fettsyrasyntas jämfört med ursprungstumören och i metastaser på andra ställen i kroppen.

Undersökte skillnader i ämnesomsättningen

Forskarteamet undersökte hur ämnesomsättningen i hjärnvävnaden skiljer sig från brösttumörvävnad och såg att näringsämnena i hjärnvävnaden ser annorlunda ut. Tillgången till fett i hjärnvävnaden är begränsad vilket innebär att bröstcancercellerna inte kan växa till i hjärnan. Men för att överleva förändrar de maligna cellerna hur och vad de metaboliserar. Ett sätt är att öka nivån av fettsyrasyntas. Forskarna menar att om man hindrar tumörcellernas möjlighet att uppreglera fettsyrasyntas, leder det till en långsammare tumörtillväxt och i bästa fall att tumören försvinner.

– Studien är oerhört spännande och ligger i framkant för forskning kring cancer och metabolism. Matthew Vander Heiden är världsledande inom detta fält, säger Erik Norberg, docent vid institutionen för Fysiologi och Farmakologi och forskningsledare för gruppen Cellulär Metabolism, Karolinska Institutet

– Under lång tid har forskning och behandling mest riktat in sig på genetisk sårbarhet hos cancerceller. Denna studie visar tydligt att den omgivande miljön spelar en stor roll för metabolismen i cellerna och genom att blockera vissa näringsämnen kan tumörtillväxten stanna av. Det banar väg för nya behandlingsstrategier.

Vid HER2-positiv bröstcancer är hjärnmetastaser vanligtvis dödliga eftersom de är resistenta mot anticancerterapier som är effektiva på andra ställen i kroppen. Det beror delvis på att blod-hjärnbarriären skyddar hjärnan mot cirkulerande toxiner och patogener, men metaboliska förändringar i cancercellerna kan också spela en roll när de når hjärnan.

– Att påvisa en säregenskap hos tumörer, exempelvis en förändrad metabolism, har stor potential att kunna bidra till nya terapeutiska strategier. Därför är det intressant att de amerikanska forskarna tittat på detta, säger Erik Norberg och han tror studien framöver kan få betydelse för svenska patienter.

 Forskning på frammarsch

Metabolismens betydelse vid cancer är ett forskningsområde som är på frammarsch. Runtom i världen pågår studier inom området och det är numera välkänt att tumörcellernas metabolism skiljer sig avsevärt från den normala vävnaden som den härstammar ifrån. Men även metabolismen hos en och samma tumörsort kan skilja sig markant.

- Vi har kommit långt när det gäller att förstå hur metabolismen fungerar både vid solida tumörer och blodcancer. Här kan man snart börja med kliniska tester.

Kontrollerar nedbrytning av glukos

Själv har Erik Norberg och hans forskargrupp genomfört en translationell studie där de identifierat en ny mekanism för att kontrollera nedbrytningen av glukos i flera olika cancerformer. Studien har presenterats i Cell Death & Differentiation.

Forskargruppen har funnit att ett deubikvitinas enzym, JOSD2, är en prognostisk faktor i lungcancer. Vidare visades att JOSD2 har förmågan att kontrollera nedbrytningen av glukos även i andra cancertyper som bröst- och äggstockscancer.

Erik Norberg och hans grupp har studerat ämnesomsättningen i detalj genom global metabolomik, vilket innebär analys av metaboliter samt kvantitativ proteomik och identifierat ett nytt proteinkomplex i cancerceller och tumörer bestående av Aldolas A, fosfofruktokinas (PFK-1) och fosfoglyceratdehydrogenas (PHGDH).

–Eftersom metabolismen hos cancerceller skiljer sig från normala celler finns det möjlighet att selektivt blockera cancermetabolism utan att påtagligt påverka normala friska celler. Detta kan leda till ny och mer specifik cancerbehandling som skulle kunna kombineras med befintliga läkemedel. Förhoppningen är att detta skulle kunna leda till färre biverkningar för patienterna, förklarar Erik Norberg.

Chefredaktör och ansvarig utgivare:

Kristian Lund
kristian@onkologisktidskrift.se

Chefredaktör:

Nina Vedel-Petersen
nina@onkologisktidskrift.se

Kommersiell chef

Benjamin Müller
benjamin@onkologisktidskrift.se

Kontakt och information

Annonser

Personuppgiftspolicy

Cookiepolicy

Kontaktinfo

Prenumerera
birgitte@onkologisktidskrift.se

Skicka e-post till redaktionen

Skicka e-post till Nytt om namn