- först med nyheter om medicin

Kombination visar lovande effekt vid spritt malignt melanom

ESMO: "Ett förvånansvärt bra resultat," säger Lars Ny, onkolog vid Sahlgrenska universitetssjukhuset och nationell koordinator för en fas II-studie där en ny kombinationsbehandling har testats på patienter med långt gånget, spritt malignt melanom, som tidigare behandlats med PD-1- eller PD-L1-hämmare.

Han noterar också flera andra intressanta resultat från årets ESMO-kongress.

”Det här är patienter som redan har fått pröva de flesta behandlingar vi har, som är långt gångna i sin sjukdom. Trots det verkar det finnas en grupp som svarar på den här kombinationen – och allra bäst svarade de som tidigare hade fått tung immunokombinationsterapi”, säger Lars Ny, överläkare vid Sahlgrenska universitetssjukhuset och koordinator för den svenska delen av internationella fas II-studien LEAP-004, vars resultat presenterades (Abstract LBA44) vid årets virtuella ESMO-kongress.

I studien testades kombinationen Lenvima (lenvatinib) plus Keytruda (pembrolizumab) på patienter med spritt malignt melanom av grad III eller IV, vars sjukdom förvärrats trots behandling med PD-1- eller PD-L1-hämmare, med eller utan tillägg av en CTLA-4-hämmare. Studien var enarmad utan kontrollgrupp och omfattade 103 patienter.

Lovande resultat

Studiens primära mått var objektiv respons, ORR, och resultatet visar att 21,4 procent av patienterna svarade på behandlingen. ORR (95% CI) : 21,4% (13,9-30,5). Bland patienter som tidigare hade fått både PD-(L)1-hämmare och CTLA-4-hämmare var behandlingssvaret högre; 31,0 procent. ORR(95% CI): 31,0%(15,3-50,8). Den gruppen omfattade dock bara 29 patienter.

”Det är lovande resultat som tyder på att det här kan bli en ytterligare behandling för den här patientgruppen, även om resultaten behöver bekräftas i en större studie med en kontrollarm,” säger Lars Ny.

Vid datainsamlingen hade patienterna följts i tolv månader. 77 procent av patienterna hade då avbrutit behandlingen, oftast på grund av radiologiskt bedömd progression.

46 procent av patienterna drabbades av behandlingsrelaterade biverkningar av grad 3-5, vilket ledde till att åtta patienter (7,8%) avbröt behandlingen. De vanligaste biverkningarna var högt blodtryck, diarré och illamående, oftast av mild till medelsvår grad.

Flera intressanta kombinationsresultat

Bland övriga studier som presenterades under ESMO nämner Lars Ny en fas III-studie som visade att en trippelkombination bestående av immunterapin spartalizumab plus Mekinist (trametinib) plus Tafinlar (dabrafenib) inte gav någon förbättrad progressionsfri överlevnad jämfört med dubbelkombinationen utan immunterapin (Abstract LBA43).

"Det är lite av en besvikelse - visst hade man väntat sig att se en skillnad i effekt. Men samtidigt kan man tänka att det här skulle ha blivit en väldigt resurskrävande och dyr behandling," säger Lars Ny.

En tydlig trend är att det presenteras data för behandlingar som kombinerar immunterapi med målriktad behandling. De kan säga något om huruvida läkemedlen ska användas parallellt eller i sekvens efter varandra och hur långt man kan gå i toxicitet för att uppnå en meningsfull klinisk effekt, berättar Lars Ny.

"Sådana data kommer nu, det är intressant. Det är en utmaning att veta när man ska använda vilken behandling eftersom nyare behandlingar oftast inte jämförs mot varandra i prövningarna," säger han.

Chefredaktör och ansvarig utgivare:

Kristian Lund
kristian@onkologisktidskrift.se

Chefredaktör:

Nina Vedel-Petersen
nina@onkologisktidskrift.se

Kommersiell chef

Benjamin Müller
benjamin@onkologisktidskrift.se

Kontakt och information

Annonser

Personuppgiftspolicy

Kontaktinfo

Prenumerera
birgitte@onkologisktidskrift.se

Skicka e-post till redaktionen

Skicka e-post till Nytt om namn