- först med nyheter om medicin

Lägre dos ipilimumab minskar biverkningar vid malignt melanom

Gustav Ullenhag

Treårsuppföljningen av studien CheckMate 511 bekräftar att de allvarliga biverkningarna minskar hos patienter med spritt malignt melanom när de behandlas med Opdivo (nivolumab) och en lägre dos Yervoy (ipilimumab) än den registrerade.

Resultat från studien CheckMate 511 publicerades redan 2019. På årets ASCO-kongress presenterades uppföljningsdata .

Behandling med ipilimumab i kombination med nivolumab är förknippat med en stor risk för svåra biverkningar. En internationell forskargrupp ville därför undersöka om biverkningarna blev färre om doserna växlades så att patienterna i stället fick en högre dos nivolumab och en lägre dos ipililumab.

I studien CheckMate 511 ingick 360 tidigare obehandlade patienter över 18 år med inoperabelt malignt melanom i stadium 3 och 4. Patienter med hjärnmetastaser, ögonmelanom eller en autoimmun sjukdom som krävde systemisk behandling exkluderades.

Behöriga patienter randomiserades i två lika stora grupper (1:1) till att antingen få nivolumab 3 mg/kg + ipilimumab 1mg/kilo (NIVO3+IPI1) eller nivolumab 1mg /kg + ipilimumab 3 mg/kg (NIVO1+IPI3) var tredje vecka fyra gånger. Efter sex veckor fick samtliga patienter 480 mg NIVO en gång var fjärde vecka tills sjukdomen progredierade eller tills dess att biverkningarna inte längre tolererades.

Det primära målet var att jämföra allvarliga (grad 3–5) behandlingsrelaterade biverkningar mellan grupperna. Sekundära effektmått inkluderade Objektiv Respons (OR), PFS och total överlevnad (OS). Studien var inte tillräckligt stor för att säkert kunna besvara om man kan uppnå lika bra behandlingsresultat med den lägre ipilimumabdosen.

Behandlingsschemat 3NIVO + 1IPI medförde drygt 30 procent färre biverkningar av grad 3–5 jämfört med 1NIVO + 3IPI.

Redan behandlingspraxis

– När de tidigare presenterade studieresultaten 2019 visade att de svåra biverkningarna var betydligt färre för patienter som fått en låg dos ipilimumab, samtidigt som den progressionsfria överlevnaden (PFS) nästan var identisk i de två grupperna, öppnade vi upp för en lägre dos ipilimumab i det nationella vårdprogrammet för malignt melanom. Det innebär att behandlingspraxis i Sverige redan har ändrats. I Uppsala använder vi rutinmässigt den lägre dosen, vilket dock inte är fallet på alla håll säger Gustav Ullenhag, överläkare i onkologi på Akademiska sjukhuset och professor vid institutionen för Immunologi, Genetik och Patologi, IGP på Uppsala universitet.  

Ingen skillnad

Gustav Ullenhag påpekar att det är ett problem att studien inte var designad för att utesluta skillnader i antitumorala effekter. Men han menar att även de nya data från studien stödjer att det är rimligt att ge en låg dos ipilimumab, detta då de nu presenterade resultaten visar att PFS även på längre sikt, liksom totalöverlevnadskurvorna inte uppvisar någon tendens att skilja sig åt mellan de två studiegrupperna.

– Man ser dock en numerisk skillnad när det gäller partiell respons till fördel för den högre ipilimumabdosen, säger Gustav Ullenhag.

Han anser därför att man i en situation där det är viktigt att få en tumörkrympning, i synnerhet när sjukdomen har möjlighet att bli operabel, bör hålla sig till den högre ipilimumabdosen.

– Sedan saknas data för den lägre ipilimumabdosen vid hjärnmetastaserat malignt melanom, varför den högre dosen brukar användas i dessa fall.

– Ett argument för att ge den lägre dosen ipilimumab är också att den används som standard vid behandling av njurcancer liksom vid icke-småcellig lungcancer. Det talar för att den lägre dosen är ett fullgott alternativ även för malignt melanom. Dessutom hade studien inte fått etiskt godkännande om den lägre ipilimumabdosen bedömts äventyra patienternas prognos, säger Gustav Ullenhag.

Chefredaktör och ansvarig utgivare:

Kristian Lund
kristian@onkologisktidskrift.se

Chefredaktör:

Nina Vedel-Petersen
nina@onkologisktidskrift.se

Kommersiell chef

Benjamin Müller
benjamin@onkologisktidskrift.se

Kontakt och information

Annonser

Personuppgiftspolicy

Cookiepolicy

Kontaktinfo

Prenumerera
birgitte@onkologisktidskrift.se

Skicka e-post till redaktionen

Skicka e-post till Nytt om namn