- först med nyheter om medicin

Praxisändrande? Immunterapi minskar återfallsrisk vid malignt melanom i stadium II

Max Levin

Behandling med pembrollizumab (Keytruda) efter operation minskar risken för återfall vid malignt melanom i stadium IIB och IIC, enligt data från en fas III-studie. Resultaten innebär att ytterligare en patientgrupp kan bli aktuell för adjuvant immunterapibehandling.

– Det är ett jätteroligt och viktigt resultat! De här patienterna känner man ibland frustration över att inte kunna behandla, så det här var en efterlängtad studie, säger Max Levin, överläkare inom onkologi vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset och docent vid avdelningen för onkologi, Sahlgrenska akademin i Göteborg.

Resultaten gäller en interimsanalys av en pågående klinisk fas III-studie som presenterades under den europeiska cancerkongressen ESMO 2021 (abstract LBA3).

Analysen visar att behandling med pembrollizumab (Keytruda) minskade risken för återfall med 35 procent jämfört med placebo, när läkemedlet gavs till patienter som opererats för malignt melanom i stadium IIB eller IIC.

Studien omfattade 976 patienter – ungefär 64 procent hade sjukdom i stadium IIB och 35 procent i stadium IIC – som lottades till att få antingen pembrollizumab eller placebo. Det primära utfallsmåttet var återfallsfri överlevnad, RFS.

Vid uppföljning efter drygt 14 månader hade 11 procent av patienterna i pembrolizumab-gruppen drabbats av återfall (54 av 487 patienter), jämfört med knappt 17 procent av patienterna i placebogruppen (82 av 489 patienter). Medianvärden för återfallsfri överlevnad finns inte än.

– Det är en rimlig effekt, jämförbar med effekten för dem vi behandlar adjuvant med det här läkemedlet idag, säger Max Levin.

Visar effekt på ny patientgrupp


Immunterapi av typen PD-1-hämmare, som pembrollizumab, godkändes först behandling vid malignt melanom i stadium IV, där sjukdomen spritt sig till andra organ i kroppen. Därefter har indikationen vidgats och idag får behandlingen även ges till patienter i stadium III, som adjuvant behandling efter att primärtumören och angripna lymfkörtlar tagits bort.

Men för patienter med malignt melanom i stadium IIB och IIC, där tumören inte spritt sig, är sådan förebyggande behandling ännu inte godkänd.

– Det här är patienter som har lika hög risk att utveckla metastaser som många av patienterna i stadium III, som idag kan få PD-1-hämmare. Men hittills har vi inte kunnat behandla dem utan har fått vänta in spridningen. Nu ser man en fin effekt i att förebygga uppkomst av metastaser även hos de här patienterna – det är väldigt glädjande och jag hoppas att det kommer att införas som en behandling när man har räknat på det enligt de vanliga rutinerna, säger Max Levin.

Företaget bakom studien, MSD, har lämnat in en ansökan till den europeiska läkemedelsmyndigheten för den här nya indiktionen, bekräftar de till Onkologisk Tidskrift.

Men behandlingen är naturligtvis inte riskfri. I gruppen som fick pembrolizumab var förekomsten av behandlingsrelaterade biverkningar av svårighetsgrad tre eller fyra 16 procent, jämfört med drygt fyra procent i placebogruppen. I pembrolizumab-gruppen avbröt 15 procent av patienterna behandlingen på grund av behandlingsrelaterade biverkningar, jämfört med tre procent i placebogruppen.

– Jag tycker att det är en rimlig balans mellan mellan risk och nytta, men det är ju något man alltid måste diskutera med patienten och ta hänsyn till patientens hälsotillstånd i bedömningen, säger Max Levin.

Risk för överbehandling

När resultaten diskuterades på ESMO-kongressen framkom att ”number needed to treat”, alltså hur många patienter som behöver behandlas för att en patient ska undvika ett återfall, låg någonstans mellan 10-15, berättar Hildur Helgadottir, överläkare vid tema cancer, Karolinska Universitetssjukhuset i Solna och forskare vid institutionen för onkologi-patologi, Karolinska Institutet. Det måste man ha i åtanke när resultaten värderas, menar hon.

– Här har vi en grupp patienter med i och för sig avancerade primära melanom, men där många blir botade av operationen när primärtumören tas bort. Det innebär att man behandlar många patienter som inte hade behövt det, med en behandling som är dyr och kan ge bestående biverkningar, säger Hildur Helgadottir, som också ingår i den nationella vårdprogramgruppen för melanom.

Samtidigt, konstaterar hon, finns det finns patienter i stadium II, de med mycket tjocka och såriga primära melanom (T-stadium 4b), som har en sämre prognos än patienter i stadium III med lymfkörtelspridning men tunna primära melanom.

– För den gruppen, med väldigt tjocka primära melanom, är det här något man kan vara beredd att ta in i kliniken. Men tar man in patienter motsvarande hela studiegruppen skulle det bli en del överbehandling, säger Hildur Helgadottir,

Hon konstaterar också att det i studien inte var de mest väntade subgrupperna, som T-stadium 4b, som verkade ha störst effekt av behandlingen; ett frågetecken som kan klarna när studien har gått en längre tid.

Blir en hälsoekonomisk bedömning

Ännu finns heller inte data för hur pembrolizumab påverkar patienternas totala överlevnad. Även det påverkar bedömningen av behandlingen, men det kommer att dröja flera år innan sådana resultat finns, konstaterar Hildur Helgadottir.

– Vi vill förstås förlänga totalöverlevnaden, men för patienten kan det också ha ett värde att förhindra ett återfall. För stadium III-patienterna har man inte väntat på totalöverlevnadsdata, utan låtit det räcka med effekten på återfallsrisk för att behandlingarna ska bli godkända. Det blir en hälsoekonomisk bedömning vad det landar i med stadium II-gruppen och vi kommer att diskutera det vidare inom vårdprogramgruppen, säger Hildur Helgadottir.

Chefredaktör och ansvarig utgivare:

Kristian Lund
kristian@onkologisktidskrift.se

Chefredaktör:

Nina Vedel-Petersen
nina@onkologisktidskrift.se

Kommersiell chef

Benjamin Müller
benjamin@onkologisktidskrift.se

Kontakt och information

Annonser

Personuppgiftspolicy

Cookiepolicy

Kontaktinfo

Prenumerera
birgitte@onkologisktidskrift.se

Skicka e-post till redaktionen

Skicka e-post till Nytt om namn