- först med nyheter om medicin


- Den här kombinationen kan definitivt bli ett viktigt tillskott i behandlingsarsenalen om den godkänns, även om vi inte vet allt om den än, säger Hanna Eriksson.

Ny immunkombo visar fortsatt nytta vid spridd hudcancer

Att kombinera den nya checkpointhämmaren relatlimab med nivolumab ger dubbelt så lång tid utan förvärrad sjukdom vid avancerat malignt melanom, jämfört med endast nivolumab. Detta enligt uppdaterade studiedata om behandlingen, som är under bedömning av den europeiska läkemedelsmyndigheten.

– Det är en väldigt intressant studie, där en ny kombination av checkpointhämmare visar ett tydligt, bra behandlingssvar och rimliga biverkningar. Den här kombinationen kan definitivt bli ett viktigt tillskott i behandlingsarsenalen om den godkänns, även om vi inte vet allt om den än, säger Hanna Eriksson, biträdande överläkare i onkologi vid Tema Cancer på Karolinska Universitetssjukhuset och docent vid Institutionen för onkologi-patologi vid Karolinska Institutet.

Hanna Eriksson kommenterar uppdaterade resultat från den randomiserade fas II/III-studien Relativity-047, där patienter med tidigare obehandlat metastaserat eller icke-opererbart melanom, har fått antingen kombinationen relatlimab plus nivolumab (Opdivo), eller enbart nivolumab. Resultaten presenterades vid ASCO Plenary i mars (abstrakt #360385).

Immunterapin relatlimab är en ny typ av checkpointhämmare som blockerar proteinet lag-3. Substansen utvecklas av Bristol Myers Squibb. Kombinationen relatlimab plus nivolumab godkändes i mars i år av den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA baserat på data från den aktuella studien och den europeiska läkemedelsmyndighetens bedömning pågår.

Studien, där även svenska patienter ingick, omfattade 714 patienter. Efter en medianuppföljningstid på drygt 19 månader var den progressionsfria överlevnaden (PFS) 10,2 månader i gruppen som fick kombinationen och 4,6 månader i nivolumab-gruppen. Studien uppfyllde därmed det primära utfallsmåttet och bekräftar resultat som presenterades vid förra årets ASCO-kongress.

– Den progressionsfria överlevnaden visar en tydlig behandlingseffekt för kombinationen, säger Hanna Eriksson.

Den objektiva responsfrekvensen, ORR, var 43 procent i kombinationsgruppen jämfört med 33 procent i nivolumab-gruppen.

Överlevnaden ett frågetecken

Mediantiden för total överlevnad, OS, hade ännu inte nåtts för kombinationen. I nivolumab-gruppen var den 34 månader. Studien kunde inte visa någon statistiskt signifikant förbättring i total överlevnad för kombinationen, men vid tolv månader var den totala överlevnaden 77 procent i kombinationsgruppen och 72 procent i nivolumab-gruppen. Vid två år var den 64 procent i kombinationsgruppen och 58 procent i nivolumab-gruppen.

– Det är ett kliniskt relevant resultat eftersom de ser bättre effekt för den totala överlevnaden för kombinationen jämfört med monoterapin vid uppföljningstidpunkterna, men den har inte uppnått statistisk signifikans. Effekten på överlevnaden är ett av frågetecknen kring den här studien och något man får utvärdera längre fram, säger Hanna Eriksson.

De efterföljande systemiska behandlingar var generellt likartade mellan de två behandlingsgrupperna.

Möjlighet för svagare patienter

Biverkningar av grad 3-4 var ungefär dubbelt så vanligt i kombinationsgruppen som i nivolumab-gruppen; 21 jämfört med 11 procent. Det förekom fyra behandlingsrelaterade dödsfall i kombinationsgruppen och två i nivolumab-gruppen.

Det var ungefär dubbelt så vanligt att patienterna i kombinationsgruppen avslutade behandlingen på grund av biverkningar, vilket 15 jämfört med 7 procent av patienterna i respektive grupp gjorde.

– Inga nya eller oväntade biverkningar har dokumenterats och biverkningsprofilen för kombinationen är hanterbar kliniskt även för allvarliga biverkningar. Möjligen kan man tänka sig att den här kombinationen kan bli ett alternativ att överväga till patienter som skulle behöva en kombinationsbehandling, men som man inte tror klarar den immunkombination vi har idag – nivolimumab plus ipolimumab – som kan vara en krävande behandling för många patienter, säger Hanna Eriksson.

Vill veta mer om patienter med hjärnmetastaser

Den nya kombinationen skulle kunna bli ett intressant behandlingstillskott vid melanom, menar Hanna Eriksson, men hon saknar information om hur behandlingen fungerar för olika patientgrupper. Till exempel har endast ett fåtal patienter med hjärnmetastaser fått kombinationsbehandlingen i den aktuella studien.

– För patienter med hjärnmetastaser är den godkända kombinationsimmunbehandlingen förstahandsalternativet vid immunbehandling idag. Men vi vet inte hur den nya kombinationen fungerar för dem. På sikt behöver vi också mer information om hur vi ska välja mellan olika alternativ för immunbehandling, säger Hanna Eriksson.


Kombinationen relatlimab plus nivolumab testas också som adjuvant behandling för melanom stadium III-IV efter operation i en pågående fas III-studie.

Chefredaktör och ansvarig utgivare:

Kristian Lund
kristian@onkologisktidskrift.se

Chefredaktör:

Nina Vedel-Petersen
nina@onkologisktidskrift.se

Kommersiell chef

Benjamin Müller
benjamin@onkologisktidskrift.se

Kontakt och information

Annonser

Personuppgiftspolicy

Cookiepolicy

Kontaktinfo

Prenumerera
birgitte@onkologisktidskrift.se

Skicka e-post till redaktionen

Skicka e-post till Nytt om namn