- först med nyheter om medicin

Förändrade fibroblastceller gynnar kolorektala CMS4-tumörer

Förändringar i fibroblastceller kan förklara varför patienter med en särskild typ av kolorektalcancer inte svarar på behandling. Det menar en amerikansk forskargrupp. Att rikta in sig på dessa celler kan därför vara ett sätt att göra behandlingen mer effektiv.

I en studie som publicerades 17 november i Developmental Cell undersökte forskare vid Weill Cornell Medicine, New York fibroblastceller i den mest aggressiva och svårbehandlade formen av kolorektalcancer, CMS4, för att fastställa hur dessa cancerassocierade celler kan få egenskaper som förstärker maligniteten i tumörerna. CMS4 drabbar ungefär en tredjedel av alla patienter med kolorektalcancer.

Kan påverka behandlingssvar

Fibroblaster finns överallt i kroppen. I tjocktarmen är de en del av det kontraktila systemet och spelar en nyckelroll vid matsmältningen. Sedan tidigare är det känt att fibroblaster i en tumör kan påverka hur den svarar på behandling, särskilt checkpointhämmare.

I studien har forskarna Dr. Maria Diaz-Meco, professor vid Department of Pathology and Laboratory Medicine och dr. Jorge Moscat-Guillen, som är professor i onkologi i patologi, båda vid Weill Cornell Medicine, visat hur dessa cancerassocierade fibroblaster förvärvar sina karaktärsdrag.

Forskarna använde musmodeller med CMS4. Både hos mössen och hos patienter med den här typen av cancer, finns en hög koncentration av cancerassocierade fibroblaster i tumören.

De använde också celler som odlats i provrör och organoider för att studera sambandet mellan cancerceller och fibroblasterna och upptäckte att cancercellerna skickar ut en signal som förändrar fibroblasterna. De förändrade fibroblasterna gör sedan tumören mer aggressiv och motståndskraftig mot immunssystemet och tömmer nivåerna av proteinet PKCz i cancercellerna samtidigt som proteinet SOX2 i fibroblasterna ökar. Forskarna menar att denna process verkar ligga bakom fibroblasternas förmåga att gynna cancertillväxten.

För att bekräfta att laboratorieobservationerna stämde överens med vad man sett i patientprover, utförde Diaz-Meco och Moscat-Guillen även en "single-cell RNA sequencing", så kallad, enkelcellsanalys.

Förstår hur cancerceller och fibroblaster kommunicerar

Dr. Maria Diaz-Meco och Dr. Jorge Moscat-Guillen menar att de genom sin studie har förstått hur cancerceller och fibroblaster kommunicerar med varandra. Målet är nu att utveckla läkemedel som blockerar fibroblasternas förmåga att skydda tumörerna. Troligtvis kommer ett sådant läkemedel att ges i kombination med immunterapi, vilka förhoppningsvis kommer att få en bättre effekt.

De båda forskarna påpekar att resultaten från den aktuella studien även kan ha betydelse för andra cancerformer, särskilt cancer i bukspottkörteln, eftersom pankreastumörer också innehåller ett stort antal fibroblaster som verkar göra tumörerna mindre mottagliga för behandling.

 

Chefredaktör och ansvarig utgivare:

Kristian Lund
kristian@onkologisktidskrift.se

Chefredaktör:

Nina Vedel-Petersen
nina@onkologisktidskrift.se

Kommersiell chef

Benjamin Müller
benjamin@onkologisktidskrift.se

Kontakt och information

Annonser

Personuppgiftspolicy

Cookiepolicy

Kontaktinfo

Prenumerera
birgitte@onkologisktidskrift.se

Skicka e-post till redaktionen

Skicka e-post till Nytt om namn