- först med nyheter om medicin

Aspirin kopplad till lägre dödlighet vid kolorektal cancer

Långvarig, regelbunden användning av aspirin före diagnos är associerad med lägre dödlighet för patienter med kolorektal cancer, visar observationsstudie.

Under senare år har användning av aspirin (ASA) för att förebygga eller minska dödligheten i kolorektalcancer intresserat läkare och forskare runtom i världen och flera studier som pekar på läkemedlets fördelar har presenterats. ASA verkar genom att hämma enzymet COX-2 som är överuttryckt i kolorektalcancer.

Nyligen publicerades resultaten från en amerikansk observationsstudie i Journal of the National Cancer Institute. För närvarande pågår också en stor nordisk studie vid Karolinska Institutet kring aspirinets roll vid kolorektalcancer.

- Behandling med låg dos acetylsalicylsyra (ASA) har i tidigare studier visat sig minska risken för tjock-och ändtarmscancer samt förekomsten av polyper, men även minskad risk att utveckla metastaser efter diagnos, förklarar Anna Martling, professor i kirurgi vid Karolinska Institutet, överläkare och kolorektalkirurg inom Tema Cancer, Karolinska Universitetssjukhuset och ansvarig huvudprövare för den nordiska studien.

Omfattar deltagare från kohortstudie

Den amerikanska observationsstudien omfattar 4 071 vuxna från den amerikanska Cancer Prevention Study II Nutrition cohort, som grundades 1992 för att undersöka sambandet mellan kost, livsstil och andra exponeringsfaktorer och risken för cancer, dödlighet och överlevnad. Kohorten inkluderar över 84 000 män och 97 000 kvinnor som fyllde i ett frågeformulär 1992.

Samtliga studiedeltagare var cancerfria vid baslinjen (1992 eller 1993) och diagnostiserades med invasiv koloncancer eller rektal cancer vid slutet av uppföljningen (30 juni 2015). Medelåldern vid diagnosen var 73,5 år.

Efter att ha uteslutit patienter där det saknades data om aspirinanvändning, följde forskarna upp 2 686 personer där man hade tillgång till denna data redan innan de fått sin diagnos. En grupp på 1 231 patienter, vilkas data om aspirinanvändning man också hade tillgång till, följdes upp efter diagnosen. Totalt sett avled 512 patienter av kolorektalcancer i den tidigare gruppen. I den senare avled 251 i sjukdomen.

Resultaten visade att långvarig regelbunden användning av aspirin, som här innebar att deltagarna tagit läkemedlet minst 15 gånger per månad innan diagnosen, var kopplad till lägre risk att dö i sjukdomen.

Även om resultaten visade att aspirinanvändning efter att patienterna fått sin diagnos inte var statistiskt signifikant associerad med risken för död i sjukdomen, så hade de som började ta aspirin regelbundet först efter att diagnosen ställts lägre risk att dö än de deltagare som varken tog aspirin före eller efter att de var diagnostiserade.

Mindre risk för metastaser

Campbell och hans kollegor utvärderade i en sekundär analys även användningen av aspirin före diagnos och tog reda på i vilket stadium sjukdomen var vid diagnostillfället (fjärrmetastaser kontra lokaliserade eller regionala metastaser). Här visade resultaten att långvarig användning av aspirin före diagnos var förenat med lägre risk för fjärrmetastaser (OR = 0,73; 95% KI, 0,53–0,99). Detta kan också förklara den lägre dödligheten hos dessa patienter.

I linje med tidigare data

”Den amerikanska studien ligger helt i linje med tidigare data. Detta ihop med två andra retrospektiva studier är orsaken till att vi nu genomför den nordiska studien som går under namnet ALASCCA Adjuvant Låg dos ASA vid Colorektal CAncer), säger Anna Martling.”

I ALASSCA-studien, som startade 2016 och stänger inom kort, erbjuds samtliga patienter med lokaliserad kolorektalcancer att delta.  I studien har man särskilt undersökt mutationer i genen PIK3AC och under våren kommer de första delresultaten. Patienterna kommer sedan att följas till 2024.

Studien är den första randomiserade, placebo-kontrollerade, biomarkörbaserade multicenterstudien av tilläggsbehandling med ASA hos patienter med kolorektalcancer. Sammanlagt deltar 32 centra i Sverige, Norge och Danmark, varav 22 svenska och drygt 3 600 patienter är inkluderade. Av dessa patienter hade 558 en genmutation,15 % i PIK3AC-genen och 15% hade en mutation i en annan signalväg.

Mutationer i PIK3CA förekommer hos cirka 15–20% av alla patienter med kolorektalcancer.

Kan förändra behandlingspraxis

- Det primära målet är att studera om tilläggsbehandling med 160 mg ASA dagligen under 3 år kan förbättra sjukdomsfri överlevnad (PFS) hos patienter med tjock-och ändtarmscancer med mutationer i PIK3CA. Vi tittar också på om tid till återfall och total överlevnad påverkas samt säkerhet och tolerans, säger Anna Martling och hoppas att studien ska leda till förbättrade behandlingsstrategier och förlänga överlevnaden hos en stor grupp cancerpatienter.

- Studien är unik då det är första gången man gör en proaktiv genanalys på en så stor grupp kolorektalcancerpatienter. Om läkemedlet visar sig fungera så kan det förändra klinisk praxis. Det är också billigt. Ett års förbrukning av ASA 160 mg kostar 260 kronor, avslutar Anna Martling.

Chefredaktör och ansvarig utgivare:

Kristian Lund
kristian@onkologisktidskrift.se

Chefredaktör:

Nina Vedel-Petersen
nina@onkologisktidskrift.se

Kommersiell chef

Benjamin Müller
benjamin@onkologisktidskrift.se

Kontakt och information

Annonser

Personuppgiftspolicy

Cookiepolicy

Kontaktinfo

Prenumerera
birgitte@onkologisktidskrift.se

Skicka e-post till redaktionen

Skicka e-post till Nytt om namn