- först med nyheter om medicin

Progresssionfri överlevnad hos KLL-patienter som får kombinationsbehandling

Patienter med tidigare obehandlad kronisk lymfatisk leukemi som får Venclyxto (venetoklax) i kombination med obinutuzumab under en tidsbestämd period har en förlängd progressionsfri överlevnad (PFS) på minst ett år efter avslutad behandling.

Resultaten publicerades i The Lancet Oncology  och är en uppföljningsanalys av fas III-studien CLL14.

I studien, som är en randomiserad öppen multicenterstudie med patienter från 21 länder, jämfördes de som fått kombinationen venetoklax och obinutuzumab med dem som behandlats med klorambucil i kombination med obinutuzumab.

Efter tre år, med en medianuppföljning på 40 månader, var den estimerade progressionsfria överlevnaden 81,9 procent i venetoklax-obinutuzumabarmen och 49,5 procent i klorambucil-obinutuzumabarmen. Resultatet visades genomgående i alla kliniska och biologiska riskgrupper, inklusive patienter med TP53-mutation/ deletion eller omuterad IGHV.

Uppnådde MRD-negativitet

Analysen visade också att patienter som fick kombinationen venetoklax och obinutuzumab i högre grad uppnådde MRD-negativitet, minimalt kvarvarande sjukdom, i perifert blod 18 månader efter avslutad behandling än patienter som fick klorambucil-obinutuzumab (47,2 procent jämfört med 7,4 procent). Den totala överlevnaden var lika i båda behandlingsarmarna. I respektive arm avled 27 patienter (12,5 procent). Den totala medianöverlevnaden uppnåddes inte i någon av behandlingsgrupperna Efter tre år levde 88,9 procent i venetoklax-obinutuzumabarmen jämfört med 88 procent av patienterna i klorambucil-obinutuzumabarmen.

Svårt att tåla underhållsbehandling

Patienter som drabbas av KLL är oftast äldre kan därför ha svårt att tåla underhållsbehandling. Men genom att behandlingen med venetoklax och obinutuzumab är tidsbestämd och att patienterna kan uppnå minimalt kvarvarande sjukdom är det möjligt att leva ett normalt liv.

Syftet med uppföljningsanalysen var förutom att bedöma effekten även att undersöka vilken bestående effekt en tidsbestämd första linjens behandling har. Fokus har legat på minimalt kvarvarande sjukdom (MRD) tre år efter att patienterna avslutat sin ettåriga behandling med venetoklax och obinutuzumab. Säkerhetsprofilen för kombinationsbehandlingen överensstämde med den för vart och ett av läkemedlen.

Först i en helt ny klass

Venetoklax är det första i en helt ny klass av läkemedel, som selektivt binder till och hämmar proteinet B-cellslymfom-2 (BCL-2). 

Sedan 28 augusti 2020 omfattas venetoklax i kombination med obinutuzumab av högkostnadsskyddet för behandling av alla vuxna patienter med tidigare obehandlad kronisk lymfatisk leukemi, KLL.

Chefredaktör och ansvarig utgivare:

Kristian Lund
kristian@onkologisktidskrift.se

Chefredaktör:

Nina Vedel-Petersen
nina@onkologisktidskrift.se

Kommersiell chef

Benjamin Müller
benjamin@onkologisktidskrift.se

Kontakt och information

Annonser

Personuppgiftspolicy

Kontaktinfo

Prenumerera
birgitte@onkologisktidskrift.se

Skicka e-post till redaktionen

Skicka e-post till Nytt om namn