- först med nyheter om medicin

Leukemiläkemedlet Xospata får subvention

Xospata (gilteritinib) inkluderas i högkostnadsskyddet med begränsning, enligt ett beslut från Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket.

Det målriktade läkemedlet subventioneras för patienter med FLT3-positiv akut myeloisk leukemi, som fått blodcancern tillbaka eller som inte svarat adekvat på kemoterapi.

Läkemedlet Xospata är indicerat som monoterapi för behandling av vuxna patienter som har recidiverande eller refraktär akut myeloisk leukemi (AML) med en mutation i FLT3-genen. 

Gilteritinib är en oral FLT3- och AXL-hämmare och tillhör läkemedelsklassen proteinkinashämmare. Astellas undersöker för närvarande läkemedlet i flera fas III-studier med patienter med FLT3-positiv AML.

Xospata godkändes i oktober 2019 av EU-kommissionen och nu har Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) beslutat att läkemedlet ska ingå i högkostnadsskyddet. Eftersom studier där Xospata testas för bredare patientpopulationer med AML pågår, begränsar TLV subventionen till nuvarande godkänd indikation.

Förlängde överlevnaden

AML är en cancersjukdom som utgår från förstadier av benmärgens blodbildande celler. Ungefär 350 personer i Sverige drabbas av AML varje år. I ungefär 30 procent av fallen har de cancercellerna en mutation i FLT3-genen, vilket innebär en försämrad prognos för patienten. TLV bedömer att tillståndet har en mycket hög svårighetsgrad.

TLV:s beslut om subvention av Xospata baseras på resultat från fas III-studien Admiral, som omfattade totalt 371 patienter med återfall i eller refraktär FLT3-positiv AML. Resultaten visade en medianöverlevnad (OS) på 9,3 månader för patienter som fick Xospata, jämfört med 5,6 månader för patienter som fick kemoterapi (HR=0,64 (95% KI 0,49-0,83), p=0,001).

TLV anser att behandlingen ger en kliniskt relevant förlängning av total överlevnad hos patienter med refraktär eller recidiverande AML och med en FLT3-mutation, en patientgrupp med särskilt dålig prognos vid behandling med konventionella kemoterapiregimer.

Behandling med Xospata ökade även andelen patienter som kan erbjudas allogen stamcellstransplantation.

Förhandling gav rimlig kostnad

Vid utredningen av läkemedlet har TLV haft trepartsöverläggningar med företaget Astellas, som utvecklar Xospata, och regionerna. Det resulterade i att företaget och regionerna har tecknat en sidoöverenskommelse där företaget åtar sig att betala en del av kostnaden för användningen av Xospata.

Med hänsyn till sidoöverenskommelsen gör TLV bedömningen att kostnaden för behandling med Xospata är rimlig i förhållande till nyttan för AML-patienter med mutation i FLT3-genen som fått sin sjukdom tillbaka eller som inte svarat adekvat på initial kemoterapi.

 

 

Chefredaktör och ansvarig utgivare:

Kristian Lund
kristian@onkologisktidskrift.se

Chefredaktör:

Nina Vedel-Petersen
nina@onkologisktidskrift.se

Kommersiell chef

Benjamin Müller
benjamin@onkologisktidskrift.se

Kontakt och information

Annonser

Personuppgiftspolicy

Cookiepolicy

Kontaktinfo

Prenumerera
birgitte@onkologisktidskrift.se

Skicka e-post till redaktionen

Skicka e-post till Nytt om namn