- först med nyheter om medicin

Tillägg av ivosidenib till azacitidin förbättrar överlevnaden vid IDH-1-muterad AML

DH1-hämmaren ivosidenib i kombination med azacitidin ger en betydande klinisk fördel för patienter med nydiagnostiserad IDH1-muterad akut myeloid leukemi (AML). Detta visar resultat från fas III-studien AGILE.

Efter en medianuppföljning på något mer än ett år var genomsnittlig händelsefri överlevnad (EFS) signifikant längre för patienter behandlade med ivosidenib, plus azacitidin, jämfört med patienter behandlade med azacitidin, plus placebo. Den uppskattade sannolikheten att en patient skulle förbli händelsefri vid 12 månader var tre gånger högre hos patienter som behandlades med kombinationen jämfört med de som fick placebo plus azacitidin (37 procent mot 12 procent).

Detta glädjer Pau Montesinos från La Fe University Hospital i Spanien, som ligger bakom studien, då tidigare försök med riktade terapier har misslyckats.

"Detta är den första randomiserade studien som visar förbättringar i total överlevnad (OS) med kombinationen av azacitidin, plus ett riktat läkemedel mot en behandlingsbar mutation i unfit AML," sade han i ett pressmeddelande från ASH.

Andelen patienter i fullständig remission var 38 procent för kombinationen och 11 procent för enbart azacitidin. Medianöverlevnaden (OS) var också mer än tre gånger längre i kombinationsarmen. Dessutom stöddes de kliniska fördelarna av förbättringar i livskvalitet, transfusionsoberoende och biverkningsprofil.

Totalt 146 patienter med IDH1-muterad AML som inte kvalificerade för intensiv induktionskemoterapi – så kallad unfit AML – randomiserades till antingen oralt ivosidenib plus subkutant azacitidin eller matchad placebo plus azacitidin. Studiens primära effektmått var EFS och definierades som tiden från randomisering till behandlingsmisslyckande återfall från remission eller död av alla orsaker.

Potentiell ny förstahandsbehandling

IDH1-muterad AML är associerad med en hög ålder och sämre prognos. Patientgruppen är också svår att behandla. Äldre patienter, såväl som patienter som av andra skäl inte är kandidater för intensiv induktionskemoterapi, behandlas idag med mindre intensiva, icke-kurativa terapier. För dessa patienter har kombinationsbehandlingen av Venclyxto (venetoclax) och azacitidin visat sig signifikant förbättra OS. Behandlingen är godkänd av den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA, och används för närvarande i mer än 20 europeiska länder. Trots detta framsteg har patienter som inte lämpar sig för intensiv kemoterapi fortfarande en sämre prognos.

En strategi för denna patientgrupp är att använda nya läkemedel som riktar sig mot specifika mutationer, såsom ivosidenib. Enligt Pau Montesinos kommer klinisk erfarenhet av den nya kombinationen att hjälpa läkare jämföra behandlingen med andra förstahandsval.

"Även om en potentiell nackdel som behovet av molekylär screening innan behandling, finns det flera funktioner som gör denna nya behandling till ett attraktivt alternativ (...). "Enligt min mening är de uppenbara fördelarna att ivosidenib plus azacitidin, verkar mindre myelosuppressivt och leder potentiellt till färre episoder av infektioner i denna sköra patientgrupp," säger han.

De vanligaste biverkningarna av grad tre eller högre med kombinationsbehandlingen var febril neutropeni (28% för kombinationen och 34% för enbart azacitidin) och neutropeni (27% mot 16%). Infektion av vilken grad som helst inträffade hos 28 procent mot 49 procent.

Data från AGILE-studien har publicerats i The New England Journal of Medicine.

Chefredaktör och ansvarig utgivare:

Kristian Lund
kristian@onkologisktidskrift.se

Chefredaktör:

Nina Vedel-Petersen
nina@onkologisktidskrift.se

Kommersiell chef

Benjamin Müller
benjamin@onkologisktidskrift.se

Kontakt och information

Annonser

Personuppgiftspolicy

Cookiepolicy

Kontaktinfo

Prenumerera
birgitte@onkologisktidskrift.se

Skicka e-post till redaktionen

Skicka e-post till Nytt om namn