- först med nyheter om medicin

Nivolumab effektivt mot lungsäckscancer över tid

Treårsresultat från en studie på patienter med metastaserande eller avancerad lungsäckscancer som behandlats med Opdivo (nivolumab) efter kemoterapi visar att behandlingen ger långvarig sjukdomskontroll hos majoriteten av patienterna och en av fyra patienter uppnår ett objektivt svar på behandlingen.

Lungsäckscancer, även kallat malignt pleuramesoteliom (MPM), är en sällsynt och aggressiv form av cancer med dålig prognos. Nivolumab godkändes i Japan i augusti 2018 för behandling av metastaserad och avancerad MPM för patienter som tidigare behandlats med kemoterapi. Godkännandet baserades på resultaten i MERIT-studien. Tre års uppföljningsdata från MERIT-studien presenterades på ESMO2020 (abstrakt # 1895MO).

I studien ingick patienter med avancerad eller metastaserad MPM som tidigare hade behandlats med upp till två kemoterapiregimer med histologiskt bekräftade mätbara lesioner och prestationspoäng från ECOG- på 0-1. Det fanns ingen begränsning beträffande PD-L1-status.

Patienterna erhöll nivolumab 240 mg varannan vecka tills sjukdomsprogression eller oacceptabel toxicitet konstaterades. Primär endpoint var objektiv tumörrespons (ORR), och de sekundära slutpunkterna var sjukdomskontroll (DCR = Disease Control Rate), responsduration (DOR = Duration of Response), progressionsfri överlevnad (PFS), total överlevnad (OS) och säkerhet.

34 patienter ingick i studien, majoriteten var män (85,3 procent) med en medianålder på 68,0 år (43–78 år).

Resultaten vid uppföljning efter 36 månader visade att:

  • ORR och DCR var 29,4 procent [n = 10, 95% KI: 16,8-46,2] respektive 67,6 procent (n = 23,95% KI: 50,8-80,9).
  • Median DOR var 11,1 månader (95% KI: 3,5-28,6 +). Vid data cut-off (november 2019) levde sju patienter.
  • OS på två och tre år var 35,3% (95% KI: 19,9-51,0) respektive 23,5% (95% KI: 11,1-38,6).
  • Två- och treårig PFS var 17,0 procent (95% KI: 6,3-32,0) respektive 12,7 procent (95% KI: 3,7-27,6).
  • 26 patienter (76,5 procent) rapporterade behandlingsrelaterade biverkningar.

De vanligaste rapporterade biverkningarna var hudåkommor (n = 6 / 17,6 procent), förhöjt lipasvärde (n = 5 / 14,7 procent), förhöjda amylasnivåer (n = 4 / 11,8 procent) och diarré (n = 4 procent (11,8 procent).

Chefredaktör och ansvarig utgivare:

Kristian Lund
kristian@onkologisktidskrift.se

Chefredaktör:

Nina Vedel-Petersen
nina@onkologisktidskrift.se

Kommersiell chef

Benjamin Müller
benjamin@onkologisktidskrift.se

Kontakt och information

Annonser

Personuppgiftspolicy

Kontaktinfo

Prenumerera
birgitte@onkologisktidskrift.se

Skicka e-post till redaktionen

Skicka e-post till Nytt om namn