- först med nyheter om medicin

FDA snabbutvärderar Tagrisso vid tidig lungcancer

FDA tidigarelägger utvärderingen av Tagrisso (osimertinib) som behandling till patienter i ett tidigt stadie av icke-småcellig lungcancer (NSCLC) med EGFR-mutationer, som genomgått botande kirurgi.

Det sker efter sommarens resultat från fas III-studien ADAURA, som visade att tyrosinkinashämmaren osimertinib minskade risken för återfall markant hos denna patientgrupp. Även om uppemot 30 procent av alla patienter med NSCLC kan diagnostiseras tidigt nog för att genomgå botande kirurgi är återfall ändå vanligt förekommande i ett tidigt stadie. Nästan hälften av de patienter som diagnostiserats i stadium IB, och över tre fjärdedelar av de patienter som diagnostiserats i stadium IIIA, drabbas av återfall inom fem år.

”Förbättringen av sjukdomsfri överlevnad som sågs i denna undersökning stödjer starkt användningen av denna målriktade behandling i den tidigare sjukdomsfasen, då det finns en betydande risk för återfall trots kirurgisk behandling och cytostatikabehandling”, säger ASCOS Chief Medical Officer och vice VD, Richard L. Schilsky, om ADAURA-studien i en artikel på ASCOS hemsida.

Markant riskreduktion i de tidigare stadierna.

682 patienter ingick i ADAURA-studien, med primär icke-skivepitel stadium IB / II / IIIA NSCLC med EGFR-mutation.

Resultaten visade att:

· patienter med stadium II-IIIA löpte 83 procent lägre risk för återfall eller död

· den sjukdomsfria överlevnaden efter två år var 90 procent med osimertinib vs. 44 procent med placebo hos patienter med fas II-IIIA NSCLC med EGFR-mutation

· i den totala populationen (stadium IB-IIIA) minskade behandling med osimertinib risken för sjukdomsförekomst eller död med 79 procent jämfört med placebo

· den sjukdomsfria överlevnaden efter två år var 89 procent med osimertinib jämfört med 53 procent med placebo

· det sekundära effektmåttet ”total överlevnad” (OS) var ännu inte uppmätt vid tiden för dataanalysen.

Chefredaktör och ansvarig utgivare:

Kristian Lund
kristian@onkologisktidskrift.se

Chefredaktör:

Nina Vedel-Petersen
nina@onkologisktidskrift.se

Kommersiell chef

Benjamin Müller
benjamin@onkologisktidskrift.se

Kontakt och information

Annonser

Personuppgiftspolicy

Cookiepolicy

Kontaktinfo

Prenumerera
birgitte@onkologisktidskrift.se

Skicka e-post till redaktionen

Skicka e-post till Nytt om namn