- först med nyheter om medicin

Långtids Keytruda-data ger hopp för patienter med spridd lungcancer

Tre år efter att studien Keynote-189 inletts är nästan en tredjedel av de som fått Keytruda (pembrolizumab) som kombinationsbehandling för avancerad lungcancer fortfarande vid liv.

Störst skillnad i överlevnad visar gruppen utan PDL-1 uttryck, där fyra gånger fler överlevde med kombinationsbehandling jämfört med placebo. Detta är en stor patientgrupp som först förra året fick immunterapi som standardbehandling.

”Studien visar en mycket tydlig behandlingsfördel för den stora gruppen patienter med spridd icke småcellig lungcancer. Att en så stor andel av patienterna lever tre år efter start av behandling är mycket hoppingivande då detta är en patientgrupp som bara för några år sedan hade betydligt sämre behandlingsutsikter” säger Anders Vikström från Lungmedicinska kliniken vid Universitetssjukhuset i Linköping.

Under lungkongressen ”World Conference on Lung Cancer” som hölls sista veckan i januari presenterade MSD fyraårs uppföljningsdata med treårsöverlevnadsdata från fas-3 studien Keynote-189, första linjens behandling med Keytruda (pembrolizumab) i kombination med platinabaserad kemoterapi och pemetrexed hos patienter med metastaserad icke-småcellig lungcancer av icke‑skivepiteltyp hos vuxna vars tumörer inte är positiva för mutationer i EGFR eller ALK. De första resultaten från Keynote-189 publicerades 2018.

Fyra gånger fler överlevde i 3 år

I hela studiepopulationen visade kombinationsbehandling med pembrolizumab och kemoterapi på en treårsöverlevnad på 31,3 procent, att jämföra med 17,4 procent för jämförelsearmen med platina-baserad kemoterapi där en majoritet (117 av 206 patienter) i kontrollarmen fick efterföljande behandling med immunläkemedel. Pembrolizumab fortsatte därmed visa på signifikanta överlevnadsvinster (HR = 0.60 ; 95procent CI 0.50-0.72: P=inte presenterat; medianöverlevnad 22 månader (19,5-24,5 månader) vs. 10,8 månader (8,7-13,6 månader). I gruppen utan PD-L1 uttryck var treårsöverlevnaden 23,3 procent för Keytruda kombinationen jämfört med 5,3 för jämförelsearmen (HR = 0,52 ; 95 procent CI (0,37-0,72): P=inte presenterat; medianöverlevnad 17,2 månader (13,8-22,8 månader) vs. 10,1 månader (7-13,5 månader).

”Detta är den längsta tillgängliga uppföljningen av en immunonkologisk kombinationsbehandling i första linjen för avancerad lungcancer. Överlevnadsvinsten ses i hela gruppen och störst fördel jämfört med kontrollbehandlingen har patienter utan PD-L1 uttryck. Denna grupp, som representerar ungefär 40 procent av de med metastaserad icke-småcellig lungcancer, fick tillgång till immunterapi som standardbehandling först förra året. Detta är värdefull data och positiva nyheter för en mycket utsatt patientgrupp.”, säger Marcus Andersson, Medicinsk chef onkologi, MSD.

Chefredaktör och ansvarig utgivare:

Kristian Lund
kristian@onkologisktidskrift.se

Chefredaktör:

Nina Vedel-Petersen
nina@onkologisktidskrift.se

Kommersiell chef

Benjamin Müller
benjamin@onkologisktidskrift.se

Kontakt och information

Annonser

Personuppgiftspolicy

Cookiepolicy

Kontaktinfo

Prenumerera
birgitte@onkologisktidskrift.se

Skicka e-post till redaktionen

Skicka e-post till Nytt om namn