- först med nyheter om medicin


- I mina ögon ser jag det som ytterligare en möjlig biomarkör men det finns mycket kvar att undersöka liksom andra alternativa biomarkörer, säger Johan Isaksson.

Fokus på biomarkörer för att bättre matcha patient med behandling

Införandet av immunterapier har förändrat landskapet för patienter med lungcancer. Med en mängd tillgängliga behandlingsalternativ inriktas forskningen nu på att identifiera biomarkörer för att matcha patienter till rätt behandling.

Forskningen kring lungcancer tar hela tiden små steg framåt. Idag botas närmare fyra gånger så många patienter med icke-spridd sjukdom jämfört med för 30 år sedan. Tack vare introduktionen av immunterapier lever även de med spridd lungcancer längre och med bättre livskvalitet.

En av dem som varit involverad i framtagandet av den första tyrosinkinkinashämmaren, gefintinib, riktad mot EGFR-mutation och som godkändes 2008 är Johan Vansteenkiste professor i internmedicin, Catholic University of Leuven och klinikchef, vid Institutionen för lungonkologi, University Hospitals, Leuven i Belgien. Under European Lung Cancer Virtual Congress (ELCC) 2021 belönades Johan Vansteenkiste med Heine H. Hansen Award 2021 för sina banbrytande insatser inom lungcancer.

I samband med upptäckten av EGFR identifierade man ytterligare drivande onkogener. En av dessa var ALK-genen, där målriktade läkemedel i kombination med kemoterapi har ökat femårsöverlevnaden med 50 procent i denna patientgrupp.

Fokus på biomarkörer

Men trots att forskningen tagit jättekliv så är det en bra bit kvar innan man kan bota metastatisk lungcancer. Dagens tillgängliga behandlingar kan hålla sjukdomen under kontroll, ibland i flera år, men så småningom utvecklar patienterna resistens.

Johan Vansteenkiste menar att forskningen under de närmaste åren kommer att fokusera på att identifiera biomarkörer för att bättre kunna se vilka patienter som verkligen kan dra nytta av en behandling och på vilket sett behandlingen kan ges för optimalt resultat. Ett annat hett ämne är att förstå hur man kan förändra icke T-cellsinflammerade, så kallade, "kalla" tumörer till " varma", vilka har en ansamling av proinflammatoriska cytokiner och T-cellsinfiltration och därigenom svarar bättre på immunterapier. Det kan gagna patienter med till exempel bröst-äggstocks-, prostata-, bukspottkörtelcancer eller glioblastom där immunterapi inte fungerar.

Förfina selektionen

Johan Isaksson är specialist i lung-och internmedicin på Lungenheten, Gävle sjukhus. Liksom professor Vansteenkiste har han sett den genomgripande förbättringen som immunläkemedlen haft för lungcancerpatienter.

Johan Isaksson menar att man nu måste hitta biologiska faktorer som kan tala om vem som kommer att svara på behandlingen.

– Vi ger immunterapi brett vid lungcancer utan att veta vilka patienter som har nytta av behandlingen. För att bättre se vem som ska behandlas och vem som ska besparas risken för biverkningar, liksom att utvidga gruppen som kan ha fördel av den behöver metoderna för att identifiera och selektera rätt patienter förfinas. Här kommer tester av biomarkörer att spela en stor roll, säger Johan Isaksson.

Både i Sverige och internationellt forskas det intensivt på biomarkörer och effekten av immunterapi på både kort och lång sikt och även kring biverkningar av behandlingen.

– Forskning kring immunterapi och olika prediktiva metoder är ett populärt forskningsfält med flera framstående forskningsgrupper runt om i Sverige, säger Johan Isaksson.

Försiktigt positiv

Forskningen om "varma" och "kalla" tumörer är Johan Isaksson än så länge försiktigt positiv till.

– Man talar om en kombination av läkemedel och strålning som kan leda till sönderfall av tumörerna och om läkemedel som ger DNA-instabilitet för att skapa inflammation och potentiera effekten av immunterapi. Det är teoretiskt tilltalande men än så länge på forskningsstadiet och inte redo för rutinsjukvård. I mina ögon ser jag det som ytterligare en möjlig biomarkör men det finns mycket kvar att undersöka liksom andra alternativa biomarkörer, avslutar Johan Isaksson.

 

Chefredaktör och ansvarig utgivare:

Kristian Lund
kristian@onkologisktidskrift.se

Chefredaktör:

Nina Vedel-Petersen
nina@onkologisktidskrift.se

Kommersiell chef

Benjamin Müller
benjamin@onkologisktidskrift.se

Kontakt och information

Annonser

Personuppgiftspolicy

Cookiepolicy

Kontaktinfo

Prenumerera
birgitte@onkologisktidskrift.se

Skicka e-post till redaktionen

Skicka e-post till Nytt om namn