- först med nyheter om medicin

Opdivo före operation ökar patologisk fullständig remission vid lungcancer

Neoadjuvant behandling med nivolumab (Opdivo) tillsammans med kemoterapi förbättrar komplett patologisk remission (pCR) jämfört med enbart kemoterapi vid icke-småcellig lungcancer.

Nästan en fjärdedel av patienterna som fick nivolumab plus kemoterapi som neoadjuvant behandling visade inga tecken på kvarvarande cancerceller i den bortopererade vävnaden jämfört med 2,2% av de patienter som endast fick kemoterapi före operation.

Under American Assosciation for Cancer Research 2021 (AACR) som hölls häromveckan presenterades resultaten från fas 3-studien CheckMate-816

Studien som är en öppen multicenterstudie, visade att neoadjuvant behandling med tre cykler nivolumab tillsammans med kemoterapi avsevärt förbättrade komplett patologisk remission (pCR), vilket var studiens primära mål, jämfört med enbart kemoterapi hos patienter med resekterbar stadium Ib till IIIa icke-småcellig lungcancer (NSCLC).

Patienterna randomiserades 1:1 till att antingen få behandling med 360 mg nivolumab var tredje vecka och kemoterapi (n = 179) var tredje vecka under 3 cykler eller enbart kemoterapi (n = 179) var tredje vecka under 3 cykler. Båda regimerna följdes av operation inom sex veckor efter behandlingen.

Fler opererades

Av patienterna som behandlades med nivolumab plus kemoterapi före operation uppnådde 24% pCR, jämfört med 2,2% av dem som enbart behandlades med kemoterapi (Odds Ratio [OR] 13,94, 99% Confidence Interval [CI]: 3,49–55,75; p <0,0001). pCR definierades som att inget bevis för kvarvarande cancerceller i den resekterade vävnaden kunde hittas vid en oberoende blind patologisk bedömning.

Fler patienter som fick neoadjuvant kombinationsbehandling i studien opererades också, 83% jämfört med 75% med enbart kemoterapi. Det visar att kombinationsbehandlingen inte försämrar möjligheten att opereras. Istället var antalet patienter vars tumörer helt resekterades (R0) högre med nivolumab och kemoterapi jämfört med kemoterapi ensamt. Antalet kirurgirelaterade biverkningar var lika i de två behandlingsarmarna.

Även studiens sekundära mål visade förbättringar, inklusive stor patologisk respons (MPR). Fyra gånger så många patienter som behandlades med nivolumab och kemoterapi jämfört med endast kemoterapi uppnådde MPR (36,9% mot 8,9%; ELLER 5,70, 95% KI: 3,16–10,26), vilket innebär att 10% eller mindre av deras tumörceller återstod efter neoadjuvant behandling.

– Resultaten är naturligtvis lovande men vi måsta avvakta till dess att det andra primära effektmåttet progressionsfri överlevnad (PFS) rapporteras innan man kan uttala sig om behandlingen kan få en plats i klinisk vardag, säger Mikael Johansson, överläkare vid Cancercentrum Norrlands Universitetssjukhus och lektor vid Umeå universitet och påpekar att preoperativ cytostatikabehandling är förhållandevis ovanligt i Sverige där vi idag vanligen ger postoperativ cytostatikabehandling till dessa patienter.

Tolererades väl

Förutom förbättrade pCR -resultat tolererades kombinationen väl och visade oavsett nivåer av PD-L1-uttryck, histologi eller i vilket sjukdomsstadium patienten var.

Behandlingsrelaterade biverkningar av grad 3–4 rapporterades hos 33,5% respektive 36,9% och kirurgirelaterade biverkningar hos 11,4% mot 14,8%.

Att operationen ställdes in på grund av biverkningar var sällsynt och inträffade endast hos 2 patienter i varje arm. Hos 12 patienter (7%) i kombinationsarmen och 17 patienter (9%) i enbart kemoterapi-armen stoppades operation på grund av sjukdomsprogression.

Chefredaktör och ansvarig utgivare:

Kristian Lund
kristian@onkologisktidskrift.se

Chefredaktör:

Nina Vedel-Petersen
nina@onkologisktidskrift.se

Kommersiell chef

Benjamin Müller
benjamin@onkologisktidskrift.se

Kontakt och information

Annonser

Personuppgiftspolicy

Cookiepolicy

Kontaktinfo

Prenumerera
birgitte@onkologisktidskrift.se

Skicka e-post till redaktionen

Skicka e-post till Nytt om namn