- först med nyheter om medicin


– Jag blir glad av resultaten och hoppas att data kan konfirmeras i fas 3-prövningar, säger Mikael Johansson.

Ytterligare en KRAS-hämmare visar god effekt vid lungcancer

Nu visar ytterligare en KRAS-hämmare positiva resultat vid icke-småcellig lungcancer med denna mutation. Närmare hälften av patienterna som fått adagrasib i fas 1/2 -studien KRYSTAL-1 svarade bra på behandlingen.

– Jag blir glad av resultaten och hoppas att data kan konfirmeras i fas 3-prövningar, säger Mikael Johansson, överläkare vid Cancercentrum Norrlands Universitetssjukhus och lektor vid Umeå universitet.

Samtidigt påpekar han att en objektiv repsons (ORR) på 45 procent är lägre än vad vi är vana vid från EGFR- och ALK-hämmare.

– Man måste dock komma ihåg att det här är en annan grupp av patienter. EGFR och ALK drabbar främst icke-rökare. KRAS-mutation uppstår i rökrelaterad cancer, vilka har en större mutationsbörda i sin cancer, säger Mikael Johansson.

studien som presenterades på European Lung Cancer Virtual Congress 2021, inkluderades 79 patienter med avancerad eller metastaserad icke -småcellig lungcancer och KRAS-mutationen G12C.  Medianåldern på patienterna var 65 år. 92 procent hade tidigare behandlats med kemoterapi och en PD-L1-hämmare.

Patienterna i studien gavs 600 mg adagrasib två gånger dagligen i fas 1 / Ib (n = 18) eller en fas 2 (n = 61) kohort. Mediantiden av behandlingen var 8,2 månader.

Av 51 procent som utvärderades kliniskt fick 45 procent respons, varav 26 patienter uppnådde stabil sjukdom.

– Resultaten är jämförbara med fas 2-studien av KRAS-hämmaren sotorasib, där objektiv tumörespons (ORR) var 37 procent. Adagrasib har något bättre responsrate, säger Mikale Johansson.

När man tittat på säkerhetsprofilen är biverkningarna hanterbara. De vanligaste rapporterade (> 20%) behandlingsrelaterade biverkningarna var illamående (54%), diarré (48%), kräkningar (34%), trötthet (28%) och ökad ALAT (23%) . Den enda vanligt rapporterade (> 2%) grad 3/4 behandlingsrelaterade allvarliga biverkningen var hyponatremi (3%, 2/79).

Hopp vid traditionell lungcancer

Mikael Johansson hoppas att KRAS-hämmarna kan bli en bra andra linjens behandling vid traditionell lungcancer där det idag inte finns något bra behandlingsalternativ. Dessutom finns KRAS-mutation i många andra cancerformer.

–Men innan vi kan dra några slutsatser måste vi invänta fas 3-studier. Nu väntar vi på ett godkännande av fas 3-studier med sotorasib, säger Mikael Johansson.

Chefredaktör och ansvarig utgivare:

Kristian Lund
kristian@onkologisktidskrift.se

Chefredaktör:

Nina Vedel-Petersen
nina@onkologisktidskrift.se

Kommersiell chef

Benjamin Müller
benjamin@onkologisktidskrift.se

Kontakt och information

Annonser

Personuppgiftspolicy

Cookiepolicy

Kontaktinfo

Prenumerera
birgitte@onkologisktidskrift.se

Skicka e-post till redaktionen

Skicka e-post till Nytt om namn