- först med nyheter om medicin

Retsevmo visar effekt mot ett stort antal cancerformer

Nya resultat från fas 1-2-studien LIBRETTO-001 visar att ET-hämmaren Retsevmo (selpercatinib) har en objektiv responsrate på nästan 50 procent för nio olika cancerformer med RET-fusioner.

Tidigare resultat från studien har visat att behandling med selpercatinib ger en god responsrate vid metastaserad, avancerad icke-småcellig lungcancer och sköldkörtelcancer med RET-förändringar. Behandlingen har nyligen beviljats marknadsföringsgodkännande i EU baserat på denna bakgrund, och det danska medicinrådets tvärvetenskapliga kommitté utvärderar i ögonblicket om de redan nu kan rekommendera behandlingen till danska patienter.

Nu antyder nya resultat från LIBRETTO-001 att behandling med selpercatinib har en effekt på nio cancerformer med RET-fusioner, vilket understödjer att RET-fusioner är ett bra behandlingsmål.

Resultaten presenterades vid American Association for Cancer Research (AACR) årliga möte som hölls 10-15 april 2021. De är ännu inte peer-reviewed.

Analysen utfördes på data från 32 vuxna patienter med 12 olika RET-fusionspositiva avancerade cancerformer som omfattade cancer i bukspottkörtel, tjocktarm, bröst, spottkörtel, tunntarm, äggstock samt cancerformerna karcinoid tumör, rektal neuroendokrin tumör, xantogranulom, lungkarcinosarkom och okänd primär cancer.

Bland de 32 patienterna hade 62,5 procent gastrointestinala tumörer definierat som bukspottkörtel (n = 9), kolon (n = 9), tunntarm (n = 1) och rektal neuroendokrin (n = 1).

Effekt hos nio utav tolv RET-fusionspositiva cancerformer

Totalt sett för alla 32 patienter var den objektiva responsraten (ORR) 47% (95% KI: 26–65%), vilket omfattade nio utav tolv unika RET-fusionspositiva avancerade cancerformer. Median responsvarighet (DoR) uppnåddes inte med en medianuppföljning på 13 månader. Fortsatt respons sågs hos hos 73% (11/15) av de patienter som svarade på behandlingen efter 13 månaders uppföljning.

"Även om det är ovanligt, förekommer RET-fusioner i en lång rad solida tumörer utöver lung- och sköldkörtelcancer. Dessa patienter har ännu inte ett godkänt målinriktat behandlingsalternativ för att tackla den underliggande genomiska drivkraften i deras cancer,” säger Vivek Subbiah i ett pressmeddelande från Eli Lilly, docent och medicinsk chef för Clinical Center for Targeted Therapy vid University of Texas.

"Dessa resultat visar selpercatinibs potential för denna patientpopulation och visar åter vikten av bredbaserad genomprofilering för att identifiera verkande onkogena drivkrafter, inklusive RET-fusioner."

Biverkningsprofilen stämde väl överens med den i förväg kända säkerhetsprofilen för Retsevmo.

De vanligaste behandlingsinducerade biverkningarna av alla grader (≥20%) var ökad aspartataminotransferas (ASAT)/ökad alaninaminotransferas (ALAT), muntorrhet, hypertension, diarré, trötthet, illamående och magsmärtor. Inga patienter avbröt behandlingen på grund av behandlingsrelaterade biverkningar.

Chefredaktör och ansvarig utgivare:

Kristian Lund
kristian@onkologisktidskrift.se

Chefredaktör:

Nina Vedel-Petersen
nina@onkologisktidskrift.se

Kommersiell chef

Benjamin Müller
benjamin@onkologisktidskrift.se

Kontakt och information

Annonser

Personuppgiftspolicy

Cookiepolicy

Kontaktinfo

Prenumerera
birgitte@onkologisktidskrift.se

Skicka e-post till redaktionen

Skicka e-post till Nytt om namn