- först med nyheter om medicin

Långtidsdata stöder pembrolizumab plus kemoterapi vid lungcancer

Efter tre års uppföljning visar pembrolizumab (Keytruda) tillsamman med kemoterapi som första linjens behandling förbättrad överlevnad hos patienter med icke-småcellig lungcancer av skivepiteltyp.

De uppdaterade resultaten från fas 3 KEYNOTE-407-studien presenterades vid European Lung Cancer Virtual Congress 2021 (25–27 mars) och kombinationen uppvisade både förbättrad total överlevnad (OS) och progressionfri överlevnad (PFS) jämfört med enbart kemoterapi.

I den randomiserade, dubbelblinda fas 3-studien inkluderades 559 tidigare obehandlade patienter med icke-småcellig lungcancer av skivepiteltyp. Samtliga fick kemoterapi var tredje vecka i fyra cykler, 278 patienter fick också pembrolizumab 200 mg i upp till totalt 35 cykler medan 281 patienter fick placebo under lika lång tid. Kemoterapin bestod av karboplatin plus en taxan (paklitaxel eller nab-paklitaxel).

De primära målen för studien var total överlevnad (OS) och progressionsfri överlevnad (PFS) enligt RECIST- kriterierna. 

Hos de 55 patienter som fullföljde alla 35 pembrolizumab-cykler förbättrades resultaten allra mest, varav 5 fick komplett respons och 46 patienter fick partiell respons. Efter tre år levde 51(92,7%) av dessa patienter.

Ökad medianöverlevnad

Under mediantiden för uppföljning (40,1 månader) hade 143 (51,1%) patienter från placebo-/ kemoterapi-armen erhållit behandling för återfall med antingen pembrolizumab eller en annan hämmare av PD- 1/PD-L1. 

När pembrolizumab lades till kemoterapi förbättrades medianöverlevnaden (OS) till 17,2 månader jämfört med 11,6 månader i placebo- / kemoterapi-armen.  Treårsöverlevnaden var hos de patienter som fick pembrolizumab tillsammans med kemoterapi 29,7% jämfört med 18,2% i placebo-/kemoterapiarmen. 

Även förbättrad PFS

Kombinationen pembrolizumab och kemoterapi förbättrade även den progressionsfria överlevnaden (PFS) med en mediantid på 8 månader jämfört med 5,1 månader i den andra armen. Den treåriga progressionsfria överlevnaden (PFS) var 16,1% med pembrolizumab som tillägg jämfört med 6,5% för dem som fick placebo.

 I respektive behandlingsgrupp var medianöverlevnaden 13,8 månader jämfört med 9,1 månader. Den objektiva responsen (ORR) var 62,6% med pembrolizumab jämfört med 38,8% i placeboarmen. Här var mediantiden 9 månader respektive 4,9 månader.

Förekomsten av biverkningar av grad 3–5 var liknande i de bägge armarna, 74,8% för pembrolizumab tillsammans med kemoterapi och 70,0% för placebo och kemoterapi.

Sammantaget visar kombinationen pembrolizumab och kemoterapi fördelar för den här patientgruppen jämfört med att endast få kemoterapi.

Chefredaktör och ansvarig utgivare:

Kristian Lund
kristian@onkologisktidskrift.se

Chefredaktör:

Nina Vedel-Petersen
nina@onkologisktidskrift.se

Kommersiell chef

Benjamin Müller
benjamin@onkologisktidskrift.se

Kontakt och information

Annonser

Personuppgiftspolicy

Cookiepolicy

Kontaktinfo

Prenumerera
birgitte@onkologisktidskrift.se

Skicka e-post till redaktionen

Skicka e-post till Nytt om namn