- först med nyheter om medicin

Libtayo-studie avslutades i förtid på grund av markanta överlevnadsresultat vid lungcancer

Libtayo (cemiplimab) i kombination med första linjens kemoterapi ökade överlevnaden vid avancerad icke-småcellig lungcancer till en nivå där den primära slutpunkten nåddes i förtid och fas 3-studien stoppades därför.

Det skriver läkemedelsföretagen bakom PD-1-hämmaren cemiplimab i ett pressmeddelande.

Studien i fråga är den multinationella kontrollerade fas 3-studien EMPOWER-Lung 3 som alltså avslutades tidigare än planerat efter att ha uppnått sin primära slutpunkt, total överlevnad (OS), hos patienter med lokalt framskriden eller metastatisk icke-småcellig lungcancer (NSCLC).

Resultaten visade att cemiplimab kombinerat med kemoterapi ökade den mediana totala överlevnaden från 13 till 22 månader jämfört med enbart kemoterapi, vilket resulterade i en minskad risk för död i den totala patientpopulationen med 29 procent. Detta oavsett PD-L1-uttryck eller om det var skivepitel- eller icke- skivepitelcancer.

Beslutet att stoppa fas 3-studien i förtid baserades på en rekommendation från den oberoende dataövervakningskommittén (IDMC) under en protokollspecifik interimanalys. I denna första analys av 466 patienter, minskade cemiplimab-kemokombinationen risken för död med 29 procent jämfört med enbart kemoterapi (RR: 0,71; 95% KI: 0,53–0,93; p = 0,014).

Median OS var 22 månader (95% KI: 16 månader till ej evaluerbar) för cemiplimab och kemoterapi, och för enbart kemoterapi 13 månader (95% KI: 12 till 16 månader). Inga nya biverkningar identifierades i IDMC-analysen. Ytterligare effekt- och biverkningsdata kommer att presenteras på en kommande kongress, skriver läkemedelsföretagen.

Cemiplimab har nu visat förbättrad total överlevnad som monoterapi eller i kombination med kemoterapi vid avancerad icke-småcellig lungcancer, oavsett PD-L1-uttryck eller om det är skivepitel- alternativt icke-skivepitelcancer.

Chefredaktör och ansvarig utgivare:

Kristian Lund
kristian@onkologisktidskrift.se

Chefredaktör:

Nina Vedel-Petersen
nina@onkologisktidskrift.se

Kommersiell chef

Benjamin Müller
benjamin@onkologisktidskrift.se

Kontakt och information

Annonser

Personuppgiftspolicy

Cookiepolicy

Kontaktinfo

Prenumerera
birgitte@onkologisktidskrift.se

Skicka e-post till redaktionen

Skicka e-post till Nytt om namn