- först med nyheter om medicin

Bispecifik antikropp visar aktivitet mot METex14-muterad lungcancer

Den bispecifika antikroppen amivantamab-vmjw (Rybrevant) visar antitumöraktivitet hos patienter med METex14-muterad icke-småcellig lungcancer (NSCLC), vilket omfattar cirka 3 procent av alla NSCLC-patienter.

Detta visar preliminära data från fas 1-studien CHRYSALIS, som kommer att presenteras vid en muntlig presentation vid World Conference on Lung Cancer, WCLC, den 8–14 september (Abstrakt #OA15.03).

I CHRYSALIS-studien fick 19 NSCLC-patienter med METex14-mutationer intravenös amivantamab-vmjw 1050 mg (vid vikt under 80 kg) eller 1400 mg (vid vikt 80 kg eller mer). Sjukdomsrespons utvärderades med total responsrate (ORR), som var det primära effektmåttet. Av de 14 patienter där man kunde evaluera sjukdomsrespons observerades delvist respons hos 64 procent. Konfirmation av sjukdomsrespons väntas för fyra patienter.

Aktivitet observerades hos behandlingsnaiva och tidigare behandlade patienter, inklusive fyra av sju patienter som tidigare hade behandlats med MET-tyrosinkinashämmare. Mediantid till första respons var 4,1 månader.

Majoriteten av de behandlingsrelaterade biverkningarna var av grad 1–2. Behandlingsrelaterade biverkningar ≥3 observerades hos tre patienter (16 procent) och inkluderade dyspné (en patient), hypoalbuminemi (en patient) och utslag (en patient). Förekomsten av behandlingsrelaterade biverkningar som ledde till dosreduktion eller avbrott var 11 respektive 5 procent. Dosavbrott förekom hos 32 procent av patienterna.

I maj i år fick amivantamab-vmjw ett accelererat godkännande från USA:s livsmedels- och läkemedelsmyndighet, FDA, för behandling av vuxna patienter med lokalt avancerad eller metastatisk NSCLC med EGFR-exon-20-mutationer vars sjukdom utvecklas på eller efter platinabaserad kemoterapi. Godkännandet baserades på data som visade en ORR på 40 procent och en median responstid på 11,1 månader. Läkemedlet är ännu inte godkänt för marknadsföring i Europa.

Chefredaktör och ansvarig utgivare:

Kristian Lund
kristian@onkologisktidskrift.se

Chefredaktör:

Nina Vedel-Petersen
nina@onkologisktidskrift.se

Kommersiell chef

Benjamin Müller
benjamin@onkologisktidskrift.se

Kontakt och information

Annonser

Personuppgiftspolicy

Cookiepolicy

Kontaktinfo

Prenumerera
birgitte@onkologisktidskrift.se

Skicka e-post till redaktionen

Skicka e-post till Nytt om namn