- först med nyheter om medicin


Kombinationsbehandling väcker hopp om förlängd överlevnad vid lungsäckscancer

Även om överlevnadsvinsten inte är längre än fyra månader så öppnar kombinationen Opdivo (nivolumab) och Yervoy (ipilimumab) ett fönster för att immunterapi kan fungera vid malignt pleuramesoteliom, säger Janne Lehtiö, professor i medicinsk proteomik vid Karolinska institutet.

I studien CheckMate 743 som presenterades på ESMO 2021 (#Abstract LBA65) och har publicerats i The Lancet har forskarna jämfört kombinationsbehandlingen nivolumab och ipilimumab med kemoterapi. Treårsdata bekräftar att överlevnaden förlängs signifikant när immunterapierna kombineras vid den aggressiva lungcancerformen pleuramesoteliom.

Janne Lethiö tycker att det som är intressant i studien är att resultaten påminner om en annan lungcancerstudie som publicerades i New England Journal of Medicine, NEJM 2019, och undersökte samma kombination vid icke-småcellig lungcancer. Resultaten var nästan identiska med dem i CheckMate 743. Här var total överlevnad (OS) 17,1 månader i kombinationsarmen och 14,9 månader i kemoterapiarmen.

– Det visar att det finns något i kombinationen som fungerar. Man kan se detta som ett första steg i en utveckling där resultaten framöver kommer att bli allt bättre. Det intressanta är att det finns några patienter som överlevt länge och fortsätter att svara på behandlingen. Det öppnar möjligheter för precisionsmedicin, via nya biomarkörsanalyser, för att hitta de patienter som svarar på behandlingskombinationen.

Nödvändigt med breda biomarkörundersökningar

Janne Lehtiö menar att forskningen måste bli bättre på att koppla ihop den här typen av kliniska studier med precisionsmedicinsk forskning där man gör breda analyser av molekylära biomarkörer.

– Vi behöver helt enkelt starkare prediktiva verktyg för att förstå vad det är i tumören som gör att vissa patienter svarar bättre på behandlingen än andra. För att selektera rätt patienter behöver vi också ta reda på varför en del patienter inte får något svar och vilken behandling som kan fungera istället? Det är själva nyckeln.

Saknar prediktiva analyser

Janne Lehtiö understryker att detta inte är en ofarlig behandling. I studien avled fyra patienter av behandlingsrelaterade orsaker, vara tre ingick i kombinationsarmen och en i kemoterapiarmen.

Janne Lehtiö saknar också prediktiva analyser i studien.

– Visserligen har man undersökt PD-L1-uttryck och vissa andra proteiner relaterade till immunförsvaret. Men man måste göra mycket bredare biomarköranalyser för att studien ska bli riktigt intressant. Det finns en mängd proteiner och biologiska faktorer som påverkar hur en patient svarar på behandling. Mycket av detta kan vi mäta idag.

Det man hittills sett är dock att immunterapikombinationen var jämförbar oavsett om patienterna var PD-L1- positiva eller PD-L1-negativa. Total överlevnad var 18 månader för patienter med PD-L1-uttryck i tumören och 17,3 månader för dem utan PD-L1-uttryck. Däremot sågs en skillnad mellan grupperna som fick kemoterapi, där total överlevnad var 13,3 månader för patienter med PD-L1-uttryck jämfört med 16,6 månader för dem utan PD-L1-uttryck. Den senare gruppen var dock så liten, 135 av 606 patienter, att resultaten inte har någon statistisk betydelse. 

Används inte som klinisk rutin

Än så länge används inte kombinationsbehandlingen nivolumab och ipilimumab i klinisk rutin vid pleuramesoteliom i Sverige. Behandlingen kräver ett relativt gott allmäntillstånd (ESOG performancestatus 0 - 1) och ännu vet man inte hur patienterna kommer att selekteras biomarkörmässigt när behandlingen införs. 

I USA godkändes kombinationsbehandlingen redan förra året av FDA och i år beslutade EMEA att rekommendera behandlingen i första linjen vid pleuramesoteliom.

– Det kommer nya kombinationsbehandlingar hela tiden, vilket är positivt. Men för att det ska vara hälsoekonomiskt försvarbart och framför allt evidensbaserat bästa behandlingsbeslut för patienten, borde vi kunna selektera patienter. Idag görs det suboptimalt, säger Janne Lehtiö.

CheckMate 743-studien

I den öppna randomiserade fas 3-studien deltog 103 kliniker i 21 länder. Sammanlagt inkluderades 713 patienter över 18 år med tidigare obehandlad inoperabel peluramesoteliom. Medianålder var 69 år. 605 patienter, varav 77 procent var män, randomiserades till två grupper (1:1) där 303 patienter fick 3 mg/kg nivolumab varannan vecka plus 1 mg/kg ipilimumab var sjätte vecka som första linjens behandling i upp till 2 år. I den andra gruppen, som fick kemoterapi med cisplatin eller carboplatin och pemetrexed var tredje vecka i upp till 6 cykler, ingick 302 patienter. Medianuppföljningen var 35,3 månader. Total överlevnad (OS) i immunterapiarmen var 18,1 månader jämfört med 14,1 månader i kemoterapiarmen.

Motsvarande median progressionsfri överlevnad (PFS) var jämförbara 6,8 och 7,2 månader, medan 3-årig PFS var 13,6% och 0,8%.

Chefredaktör och ansvarig utgivare:

Kristian Lund
kristian@onkologisktidskrift.se

Chefredaktör:

Nina Vedel-Petersen
nina@onkologisktidskrift.se

Kommersiell chef

Benjamin Müller
benjamin@onkologisktidskrift.se

Kontakt och information

Annonser

Personuppgiftspolicy

Cookiepolicy

Kontaktinfo

Prenumerera
birgitte@onkologisktidskrift.se

Skicka e-post till redaktionen

Skicka e-post till Nytt om namn