- först med nyheter om medicin

Tiragolumab plus Tecentriq ökar progressionsfri överlevnad för PD-L1-positiv lungcancer

Tiragolumab plus Tecentriq (atezolizumab) (TA) ger en signifikant förbättrad progressionsfri överlevnad jämfört med enbart atezolizumab (PA) hos patienter med PD-L1-positiv metastaserad icke-småcellig lungcancer.

Detta visar en 2,5-årig medianuppföljning, samt explorativa analyser av fas II-studien CITYSCAPE. Resultat presenterades i december 2021 vid den europeiska cancer-immunterapi-kongressen ESMO Immuno-Oncology (abstract # LBA2). 

Det sekundära effektmåttet – total överlevnad (OS) – var ännu inte uppnått i december 2021, men median OS i ITT-populationen var vid 2,5 års medianuppföljning 23,2 månader för TA vs. 14,5 månader för PA (HR = 0,69, 95% KI: 0,44–1,07).

CITYSCAPE är den första randomiserade fas II-studien av en anti-TIGIT-behandling. Tiragolumab binder till den nya immun-checkpointen TIGIT på aktiverade T- och NK-celler och fungerar som en immunförstärkare tillsammans med andra immunterapier, som t.ex. atezolizumab. 

Tiragolumab är den första anti-TIGIT-behandlingen som tilldelats Breakthrough Therapy Designation av Food and Drug Administration i USA. 

Bättre immunsvar

Signalvägen för TIGIT är avskild från, men komplementär till PD-L1/PD-1-signalvägen. Hypotesen är att en dubbelblockad med tiragolumab och atezolizumab motverkar den cancer-associerade immunsuppressionen och återställer immunsvaret. 

Efter 2,5 års medianuppföljning visar resultaten från CITYSCAPE att:

  •     Tiragolumab, plus atezolizumab, fortsatt visar en förbättring i ITT-populationen (n = 67), och att förbättringen drivs av den PD-L1-höga populationen (TPS ≥ 50%) (n) = 29).
  •     I ITT-populationen minskade terapikombinationen risken för sjukdomsexacerbation eller död (progressionsfri överlevnad; PFS) med 38 %, jämfört med enbart atezolizumab (median PFS = 5,6 vs. 3,9 månader; hazard ratio (HR) = 0,62, 95% KI: 0,42–0,91).
  •     Kombinationsbehandlingen förbättrade den objektiva responsraten (ORR) (38,8% mot 20,6%) jämfört med enbart atezolizumab.

Dessutom visade en fördefinierad explorativ analys i den PD-L1-höga populationen på en 71% minskning av risken för sjukdomsexacerbation eller död (median PFS = 16,6 vs. 4,1 månader; HR = 0,29, 95% KI: 0, 15–0,53). Man fann även en kliniskt betydelsefull förbättring av ORR på 69% i kombinationsarmen, jämfört med 24,1% i gruppen som enbart fick atezolizumab. 

Acceptabel biverkningsprofil 

Kombinationen tolererades väl och visade på liknande frekvenser av behandlingsrelaterade biverkningar av grad 3–4 när tiragolumab lades till atezolizumab, jämfört med enbart atezolizumb (22, % mot 25%).

De vanligaste biverkningarna (alla orsaker) i kombinationsterapigruppen var infusionsrelaterade reaktioner, stelhet, torr hud, trötthet och utslag. 

Efter en långtidsuppföljning observerades inga nya säkerhetssignaler med kombinationen. Patienterna rapporterade i allmänhet minimala till måttliga symtom och bibehöll i allmänhet sin livskvalitet som de haft vid behandlingsstart.

PRO-data från denna explorativa analys visade att lungsymtom, såsom dyspné och smärta, inte verkade förvärras av ett tillägg med tiragolumab och atezolizumab.

Chefredaktör och ansvarig utgivare:

Kristian Lund
kristian@onkologisktidskrift.se

Chefredaktör:

Nina Vedel-Petersen
nina@onkologisktidskrift.se

Kommersiell chef

Benjamin Müller
benjamin@onkologisktidskrift.se

Kontakt och information

Annonser

Personuppgiftspolicy

Cookiepolicy

Kontaktinfo

Prenumerera
birgitte@onkologisktidskrift.se

Skicka e-post till redaktionen

Skicka e-post till Nytt om namn