- först med nyheter om medicin

Savolitinib och Tagrisso ger bra respons mot framskriden NSCLC med högt MET-uttryck

WCLC: Tillägg av savolitinib till Tagrisso (osimertinib) resulterar i en objektiv svarsfrekvens (ORR) på 49 procent hos patienter med icke-småcellig lungcancer (NSCLC) med höga nivåer av MET-överuttryck eller -amplifiering, en subtyp av NSCLC som vanligtvis progredierar vid behandling med enbart osimertinib.

Detta visar en analys av data från fas II-studien SAVANNAH som presenterades vid WCLC (abstract #EP08.02-140). SAVANNAH undersökte om tillägg av tyrosinkinashämmaren savolitinib vid behandling med osimertinib hade en effekt hos patienter vars sjukdom hade progredierat på monoterapi med osimertinib. Forskarna förväntade sig framför allt att se en effekt hos patienter med MET-överuttryck. MET är den vanligaste biomarkören hos patienter med EGFR-muterad lungcancer som utvecklar resistens mot målriktad terapi såsom osimertinib.

Inga nya säkerhetssignaler

Mer än 62 procent av patienterna med NSCLC i SAVANNAH hade tumörer med MET-överuttryck och/eller -amplifiering, och mer än en tredjedel, (34 %), uppfyllde det definierade gränsvärdet för hög nivå av MET-överuttryck eller -amplifiering. 

Resultaten visade att:

  • Kombinationen av osimertinib plus savolitinib visade en ORR på 49 procent (95% KI: 39–59) bland patienter med EGFR-muterad NSCLC med höga nivåer av MET-överuttryck och/eller amplifiering och vars sjukdom utvecklats under behandling med osmertinib.
  • Mediansvartiden var 9,3 månader och medianprogressionsfri överlevnad 7,1 månader bland dem med höga nivåer av MET-överuttryck.
  • Den högsta ORR observerades hos patienter med höga nivåer av MET som inte behandlats med tidigare kemoterapi (52%; 95% KI: 41–63).
  • Hos patienter vars tumörer inte visade höga nivåer av MET var ORR 9 procent (95% KI, 4–18). Mediansvartiden var 6,9 månader och median-PFS 2,8 månader. 

Säkerhetsprofilen för osimertinib, plus savolitinib, överensstämde med de kända profilerna för kombinationen och för de båda behandlingarna som monoterapi. Inga nya säkerhetssignaler identifierades. Mindre än hälften (45%) av patienterna i analysen hade grad 3 eller högre biverkningar, varav de vanligaste var lungemboli, dyspné, minskat antal neutrofiler och pneumoni. Biverkningar relaterade till savolitinib och som ledde till utsättning inträffade hos 13 procent av patienterna. 

En internationell fas III-studie, SAFFRON, har inletts för att evaluera effekten av kombinationbehandlingens överlevnadsfördelar.

Chefredaktör och ansvarig utgivare:

Kristian Lund
kristian@onkologisktidskrift.se

Chefredaktör:

Nina Vedel-Petersen
nina@onkologisktidskrift.se

Kommersiell chef

Benjamin Müller
benjamin@onkologisktidskrift.se

Kontakt och information

Annonser

Personuppgiftspolicy

Cookiepolicy

Kontaktinfo

Prenumerera
birgitte@onkologisktidskrift.se

Skicka e-post till redaktionen

Skicka e-post till Nytt om namn