- först med nyheter om medicin


- Studien visar bra effekt och vi behöver undersöka hur man kan förbättra behandlingen innan operation för dessa patienter, säger Simon Ekman.

Fortsatt goda resultat för neoadjuvant kemo-immunterapi vid resektabel NSCLC

Signifikant fler patienter med resektabel icke-småcellig lungcancer i stadium 3 lever längre om de får neoadjuvant kemo-immunterapi jämfört med enbart kemoterapi.

Det visar tilläggsdata till fas 2-studien NADIM II som presenterades på World Conference on Lung Cancer, WCLC:s, viktiga plenarmöte.

- Studien visar bra effekt och vi behöver undersöka hur man kan förbättra behandlingen innan operation för dessa patienter, säger Simon Ekman, överläkare vid Karolinska Universitetssjukhuset Solna och docent på Karolinska Institutet.

I studien, som är en randomiserad tvåarmad multicenterstudie, har 86 patienter med resektabel icke-småcellig lungcancer utan EGFR-mutation eller ALK-rearrangemang i stadium 3A-3B ingått. Patienterna randomiserades till att antingen få nivolumab 360 mg samt paclitaxel 200 mg/m2 och carboplatin (area under curve 6, AUC6) i tre cykler var tredje vecka (+/-3 dagar) före operation eller till att enbart få paclitaxel 200 mg/m2 samt carboplatin AUC6 i tre cykler var tredje vecka (+/-3 dagar) innan de opererades.

Medianuppföljningstiden var 21,9 månader (95 %CI: 18,7-23,3). Vid tidpunkten för datainsamlingens slut i mars 2021, var progressionsfri överlevnad (PFS) efter 24 månader 67,3 % (95 %CI: 55,5-81,6) i gruppen med patienter som behandlades med nivolumab plus kemoterapi jämfört med 52,6 % (95 %CI: 36,8-75,2) för patienter som endast behandlades med kemoterapi (hazard ratio: 0,56; 95 %CI: 0,28-1,15; P= 0,117).

Den totala överlevnaden (OS) var efter 24 månader 85,3% (95%CI: 75,7-96,1) med nivolumab plus kemoterapi jämfört med 64,8% (95%CI: 47,4-86,4) med enbart kemoterapi (hazard ratio, 0,37; 95%CI, 0,14-0,93; P =0,003). I experimentarmen sågs signifikant skillnad i PFS hos patienter med  PD-L1-uttryck (≥1%) (HR: 0,26; 95% CI: 0,08-0,77; P = 0,015). Frekvensen för patologiskt fullständigt svar (pCR) var 36,2 % i experimentarmen jämfört med 6,8 % i kontrollarmen (P = 0,007). Ingen av patienterna som visat pCR har försämrats eller avlidit (P LogRank <0,001 och P LogRank= 0,013 för PFS respektive OS).

Opererar sällan senare stadium

- Studien visar bra data och är mycket intressant. I Sverige opererar vi inte så ofta patienter i stadium 3 eftersom de vanligen har flera lymfknutemetastaser i mediastinum och en operation kan vara osäker. Oftast behandlar vi då med strålbehandling plus kemoterapi. Tittar man på komplett respons i studien var den 36,2 procent hos de som behandlades med kemo-immunterapikombinationen innan operation jämfört med 6,8 procent i kemoterapiarmen. Det är bra siffror och vi behöver noggrant fundera över om vi kan operera fler patienter med stadium 3.

Simon Ekman framhåller dock att patienterna fortfarande måste betraktas som operabla redan från början.

Själv tycker han att det också skulle vara intressant att se en studie som jämför neoadjuvant kemo-immunoterapi plus kirurgi med strålning plus kemoterapi (definitiv radiokemoterapi).

- I Sverige är definitiv radiokemoterapi vid stadium 3 vanligast, säger han.

Passar inte alla

-Det kanske heller inte är alla patienter i stadium 3 som neoadjuvant kemo-immunterapi fungerar på. I studien såg man att de patienter vars tumörer hade PD-L1-uttryck hade signfikant ökad PFS.  Det behövs dock fler studier av biomarkörer som kan förutsäga vilka patienter som har nytta av denna behandling. En annan fråga är också om det är bättre att ge immunterapi efter kirurgi.

Simon Ekman menar att det behövs fler kemo-immunterapistudier utöver NADIM II och ett flertal sådana pågår också. Det blir också intressant att invänta data på långtidsöverlevnad från NADIM II för att se om effekten håller i sig.

- Vid sjukdom i stadium 4 är kombinationsbehandling med kemo- och immunterapi redan rutinbehandling, men det är viktigt att nu studera hur denna behandling kan användas i tidigare stadier. Precisionsmedicin är en pågående läroprocess och vi kommer hela tiden att få analysera och utvärdera behandlingar vartefter de kommer, avslutar Simon Ekman.

Chefredaktör och ansvarig utgivare:

Kristian Lund
kristian@onkologisktidskrift.se

Chefredaktör:

Nina Vedel-Petersen
nina@onkologisktidskrift.se

Kommersiell chef

Benjamin Müller
benjamin@onkologisktidskrift.se

Kontakt och information

Annonser

Personuppgiftspolicy

Cookiepolicy

Kontaktinfo

Prenumerera
birgitte@onkologisktidskrift.se

Skicka e-post till redaktionen

Skicka e-post till Nytt om namn