- först med nyheter om medicin


– Det här resultaten är naturligtvis glädjande. IMpower010 var en spännande studie redan när första analysen publicerades i höstas, säger Mikael Johansson.

Atezolizumab fortsätter ge hoppfulla resultat som adjuvant terapi mot NSCLC

Adjuvant atezolizumab mer än halverar risken att avlida bland patienter med stadium II-IIIA icke-småcellig lungcancer, som har ett högt uttryck av PD-L1 (³50%). 

Det visar en ny interimanalys av fas 3-studien IMpower010, där forskarna för första gången har tittat på överlevnadsdata. I hela den PD-L1-positiva gruppen syns en positiv trend mot ökad överlevnad, men den är inte statistiskt säkerställd (OS HR, 0.71 [95% CI: 0.49, 1.03]). Bland patienter med ett uttryck av PD-L1 på 50 procent eller mer är dock effekten kraftig; risken att avlida har mer än halverats (OS HR, 0.43 [95% CI: 0.24, 0.78]).

De nya resultaten presenterades vid världskongressen för lungcancer, WCLC22, i Wien i början av augusti. Uppföljningstiden var i median 45 månader.

– Det här resultaten är naturligtvis glädjande. IMpower010 var en spännande studie redan när första analysen publicerades i höstas, säger Mikael Johansson, specialist på lungcancer och överläkare vid Cancercentrum, Norrlands Universitetssjukhus i Umeå.

I IMpower010 har över tusen personer med icke-småcellig lungcancer i stadium II-IIIA inkluderats. Alla har först behandlats med botande kirurgi och efterföljande tilläggsbehandling med cytostatika. Sedan har deltagarna randomiserats till antingen adjuvant immunterapi med atezolizumab eller bästa tillgängliga vård. Den första analysen av studien, som publicerades i Lancet i september 2021, visade att atezolizumab förhindrade återfall på ett signifikant vis i hela patientgruppen (HR 0,79; 0,64–0,96; p=0,020). Effekten var dock som störst i den PD-L1 positiva gruppen (HR 0,66; 95% CI 0,50–0,88; p=0,0039). 

– Resultaten är spännande, men egentligen inte särskilt oväntade. När det gäller immunterapi har vi tidigare sett värdet av PD-L1-blockad på icke-småcellig lungcancer, där adjuvant behandling med durvalumab efter kurativ radiokemoterapi har effekt på de med högst risk för återfall, säger Mikael Johansson.

EU har ett mer begränsat godkännande än USA

Baserat på de data som publicerades i Lancet godkände både EU och USA nyligen atezolizumab som adjuvanta terapi mot icke-småcellig lungcancer. I USA gäller godkännandet alla med PD-L1 positiva celler, medan EU har begränsat det till patienter med ett uttryck av PD-L1 på 50 procent eller mer, och där cellerna vare sig är EGFR-mutanter eller ALK-positiva.

– Tittar man på subgruppsanalyser ser man ett mycket starkt värde av adjuvant behandling vid ett högt PD-L1 uttryck. Då har man nästan en halvering i återfall i sjukdomen. I gruppen som har ett uttryck av PD-L1 på 1-49 procent saknades effekt i den publicerade analysen.

Den nya analysen av överlevnadsdata visar alltså på samma mönster. Effekten är kraftig och tydlig bland patienter med ett högt uttryck av PD-L1, men inte statistiskt säkerställd när man även inkluderar de med ett lägre uttryck av PD-L1 i analysen.

– Jag tycker att det europeiska godkännandet med en adjuvant behandling i stadium II-IIIA och ett högt uttryck av PD-L1 är rimligt. Vid en adjuvant behandling är ju patienten potentiellt redan botad, så risken för biverkningar måste vägas mot nyttan av behandlingen, säger Mikael Johansson.

Biverkningarna är förhållandevis milda

IMpower010 visar att atezolizumab orsakar biverkningar av grad 3 eller 4 hos 22 procent av patienterna, och av grad 5 hos 0,8 procent. Samma siffor för kontrollgruppen var 11,5 procent respektive 0 procent. Närmare en femtedel av deltagarna i immunterapigruppen fick avsluta sin behandling med atezolizumab på grund av biverkningarna.

– Biverkningarna av immunterapier är ändå förhållandevis måttliga. Min bedömning är att för patienter med ett högt uttryck av PD-L1 överstiger nyttan av den adjuvanta behandlingen riskerna. Personligen tror jag att den inom kort kommer att bli klinisk rutin för våra patienter.

Det är möjligt att immunterapi i framtiden kan komma att sättas in ännu tidigare i behandlingen av icke-småcellig lungcancer. Det pågår studier där en kombination av atezolizumab och cytostatika sätts in före kirurgi, som neoadjuvant behandling av icke-småcellig lungcancer.

– Kemoimmunterapi inför kirurgisk behandling kan mycket väl vara av intresse. Vi väntar på resultaten från de studierna, säger Mikael Johansson.

Chefredaktör och ansvarig utgivare:

Kristian Lund
kristian@onkologisktidskrift.se

Chefredaktör:

Nina Vedel-Petersen
nina@onkologisktidskrift.se

Kommersiell chef

Benjamin Müller
benjamin@onkologisktidskrift.se

Kontakt och information

Annonser

Personuppgiftspolicy

Cookiepolicy

Kontaktinfo

Prenumerera
birgitte@onkologisktidskrift.se

Skicka e-post till redaktionen

Skicka e-post till Nytt om namn