- först med nyheter om medicin

Adjuvant Tencetriq bör användas vid NSCLC med hög risk för återfall och högt PD-L1-uttryck

Tecentriq bör användas vid adjuvant behandling efter komplett resektion och platinumbaserad kemoterapi hos vuxna med NSCLC med en hög risk för återfall och med tumörer som har ett PD-L1-uttryck på ≥ 50 % av tumörceller och som inte har EGFR-muterad eller ALK-positiv NSCLC.

Det skriver NT-rådet. 

Adjuvant behandling med Tecentriq har visat statistiskt signifikant förbättrad sjukdomsfri överlevnad jämfört med best supportive care i en öppen, randomiserad fas 3-studie – Impower-010. 

Inom ramen för regionernas samverkansmodell för läkemedel har nationell upphandling genomförts för Tecentriq. Avtalet innebär att regionerna får en del av kostnaden återbetald.

”En sammanvägd bedömning av ovanstående faktorer gör att Tecentriq kan betraktas som kostnadseffektivt,” skriver NT-rådet. 

Tecentriq (atezolizumab) är en monoklonal antikropp mot liganden för programmerad celldöd (PD-L1), som binder till PD-1-receptorn. Genom att neutralisera PD-L1 uteblir inaktiveringen av PD-1- receptorn på T-celler och det antitumorala T-cellsmedierade immunsvaret förstärks. 

Indikation som omfattas av denna rekommendation: Tecentriq som monoterapi är indicerat för adjuvant behandling efter komplett resektion och platinumbaserad kemoterapi hos vuxna patienter med NSCLC med en hög risk för återfall och med tumörer som har ett PD-L1-uttryck på ≥ 50 % av tumörceller (TC) och som inte har EGFR-muterad eller ALK-positiv NSCLC.

Effekt och säkerhet av atezolizumab har utvärderats i en multicenter, randomiserad fas-3 studie, IMpower-010. I studien deltog 1269 patienter som tidigare genomgått komplett resektion av NSCLC stadium IB-IIIA och behandling med platinumbaserad kemoterapi.

Patienterna randomiserades till att behandlas med atezolizumab (n=507) eller med best supportive care (BSC, bästa stödjande vård, n=498). Studiens primära effektmått var sjukdomsfri överlevnad. I studien där median uppföljningstid var 32,2 månader visade atezolizumab en statistiskt signifikant förbättring av sjukdomsfri överlevnad jämfört med enbart

BSC hos patienter vars tumörer uttryckte PD-L1 ≥1 % och hos patienter med tumörstadium II-IIIA; HR 0,66 (95% KI 0,50–0,88; p=0,0039).

Median sjukdomsfri överlevnad var 42,3 månader (95% KI 36,0-NE) för atezolizumab jämfört med 35,3 månader (95% KI 30,4-46,4) för BSC hos patienter med tumörstadium II-IIIA; HR 0,79 (95% KI 0,64–0,96; p=0,02). 

Större fördel observerades hos patienter med PD-L1-uttryck ≥ 50 %; HR 0,43 (95% KI 0,27–0,68).

Chefredaktör och ansvarig utgivare:

Kristian Lund
kristian@onkologisktidskrift.se

Chefredaktör:

Nina Vedel-Petersen
nina@onkologisktidskrift.se

Kommersiell chef

Benjamin Müller
benjamin@onkologisktidskrift.se

Kontakt och information

Annonser

Personuppgiftspolicy

Cookiepolicy

Kontaktinfo

Prenumerera
birgitte@onkologisktidskrift.se

Skicka e-post till redaktionen

Skicka e-post till Nytt om namn