- först med nyheter om medicin

Uppdaterade data från ADAURA: Fortsatt förbättring av DFS för Tagrisso efter två års uppföljning

ESMO: Patienter med EGFR-muterad icke-småcellig lungcancer (NSCLC) i stadium IB-IIIA som har fått Tagrisso (osimertinib) efter fullständig tumörresektion och adjuvant kemoterapi fortsätter att ha en fördel för den sjukdomsfria överlevnaden efter två års uppföljning jämfört med patienter som har fått placebo.

Detta framgår av uppdaterade data från fas III-studien ADAURA. Uppgifterna presenterades som en LBA söndagen den 11 september vid en Proffered Paper-session med titeln"Non-metastatic NSCLC and other thoracic malignancies"vid den europeiska cancerkongressen ESMO 2022 (abstract #LBA47). I studiens abstrakt drar forskarna slutsatsen att mogna data från ADAURA visar att adjuvant osimertinib bör vara standardbehandling för patienter med EGFR-muterad NSCLC i stadium IB-IIIA efter fullständig tumörresektion och adjuvant kemoterapi när det finns en indikation på detta.

Vid datauttaget var den treåriga sjukdomsfria överlevnaden (DFS) för patienter med sjukdom i stadium II-IIIA 84 procent för osimertinib och 34 procent för placebo. I den totala populationen var treårig DFS-frekvensen 85 procent respektive 44 procent. 

Färre lokala och avlägsna metastaser 

I ADAURA-studien randomiserades 682 patienter med fullständigt resekterat stadium IB-IIIA EGFR-muterad NSCLC 1:1 till osimertinib 80 mg dagligen eller placebo i upp till tre år. Studiens primära målpunkt var den av undersökaren bedömda DFS i stadium II-IIIA, medan sekundära målpunkter inkluderade DFS i den totala populationen (stadium IB-IIIA), total överlevnad (OS) och säkerhet. Återfallsmönster och CNS DFS var förspecificerade explorativa målpunkter.

De uppdaterade uppgifterna visar att färre patienter i osimertinib-armen utvecklade lokala/regionala metastaser samt fjärrmetastaser jämfört med placebo-armen. CNS DFS HR var 0,24 (95 % CI 0,14, 0,42; 63/470 händelser) i populationen i stadium II-IIIA. Säkerhetsprofilen efter två års uppföljning var jämförbar med den kända säkerhetsprofilen för osimertinib.

Primärdata från ADAURA-studien presenterades vid Presidential Symposium på ASCO 2020. De visade att patienter med stadium II-IIIA hade 83 procent lägre risk för återfall eller död. DFS efter två år var 90 procent med osimertinib jämfört med 44 procent med placebo. En subanalys av data visade dessutom att behandling med adjuvant osimertinib avsevärt minskad förekomst av hjärnmetastaser. 

 

Chefredaktör och ansvarig utgivare:

Kristian Lund
kristian@onkologisktidskrift.se

Chefredaktör:

Nina Vedel-Petersen
nina@onkologisktidskrift.se

Kommersiell chef

Benjamin Müller
benjamin@onkologisktidskrift.se

Kontakt och information

Annonser

Personuppgiftspolicy

Cookiepolicy

Kontaktinfo

Prenumerera
birgitte@onkologisktidskrift.se

Skicka e-post till redaktionen

Skicka e-post till Nytt om namn