- först med nyheter om medicin

Överläkare: Glädjande forskningsresultat för Lumykras mot KRAS-muterad NSCLC

ESMO: För första gången finns det nu fas 3-studie evidens för att en KRAS-hämmar ökar progressionsfri överlevnad för patienter som har KRAS G12C-muterad avancerad NSCLC jämfört med docetaxel. Överläkare räknar med att Lumykras (sotorasib) kommer att få stor acceptans Sverige.

Resultaten stammer från fas 3-studien CodeBreaK-200 (abstract #LBA10), som presenterades på ESMO-konferensens mest prestigefulla session - Presidential Symposium. 

Glädjande resultat, menar överläkare Roger Henriksson.

 – Inte minst eftersom den bekräftar de tidigare fas 1 och fas 2-studierna som kunde visa att sotorasib har en tydlig kliniskeffekt i den subpopulation av lungcancerpatienter som har KRAS G12C-muterad avancerad NSCLC, sier Roger Henriksson, överläkare vid Cancercentrum vid Norrlands Universitetssjukhus och professor vid institutionen för strålningsvetenskaper vid Umeå Universitet. 

 – Det är dessutom en grupp som vi tidigare inte har haft någon bra behandling för, och därför blir de här resultaten än viktigare. Och eftersom det här är en kontrollerad randomiserad studie räknar jag med att behandlingen kommer att få stor acceptans Sverige. Dessutom är den ju peroral, vilket ju är bra ur resurssynpunkt och biverkningsaspekten finns där men mindre än för docetaxel. Det ska bli intressant att se på kommande data avseende den totala överlevnaden.

Av alla lungcancerpatienter är det någonstans cirka 10 procent som har den aktuella molekylära förändringen, men i och med att det över 4 000 personer som får lungcancer i Sverige varje år blir antalet som kan få nytta av behandlingen betydande. 

Ett stort framsteg för behandlingen av icke-småcellig lungcancer

När studiens första författare Melissa L. Johnson, från Sarah Cannon Research Institute vid Tennessee Oncology i USA, uttalade sig inför konferensen var hon entusiastisk.  

– Den kliniska prövningen visade att oral sotorasib ger en överlägsen progressionsfri överlevnad jämfört med intravenöst docetaxel.  

Hon menade att sotorasib därför måste betraktas som ett stort framsteg för behandlingen av patienter med KRAS G12C-muterad icke-småcellig lungcancer. Dessutom visar studien att sotorasib har en mer gynnsam säkerhetsprofil jämfört med intravenös docetaxel.

Att studien bedöms så viktig beror på att det hittills inte har funnits någon effektiv behandling för de patienter som har en muterad KRAS G12C-gen. Försöken att utveckla effektiva hämmare av KRAS-mutationer har därför varit intensiv sedan 1980-talet men fram till nu utan större framgång. De första framsteg kom för tre-fyra år sedan och därför har resultat från CodeBreaK-200 varit efterlängtade. 

Det som händer hos en person med en genetisk mutation i KRAS-genen är att den kan leda till att proteiner förändras vilket i sin tur kan orsaka en okontrollerad tillväxt av cancerceller. Genom att substansen sotorasib binder till det förändrade proteinet inuti cancercellerna blockeras proteinets effekt vilket stör de kemiska signalerna som cancercellerna behöver för att växa och sprida sig.  Processer som i slutändan leder till att cancercellerna dör.

I studien CodeBreak-200 ingick 345 patienter med KRAS G12C-muterad NSCLC som utvecklats efter tidigare platinabaserad kemoterapi och en checkpoint-hämmare. Patienterna fick antingen oral sotorasib (960 mg dagligen) eller intravenöst docetaxel (75 mg/m2 var tredje vecka). 

Vid en medianstudieuppföljning på 17,7 månader uppnådde studien sitt primära effektmått av en statistiskt signifikant förbättring av PFS med sotorasib vs docetaxel (HR, 0,66 [95 % KI: 0,51, 0,86], P-värde, 0,002) . Ettårigt PFS var 24,8 % för sotorasib jämfört med 10,1 % för docetaxel, och PFS-nyttan var konsekvent i alla undergrupper. ORR förbättrades signifikant för sotorasib jämfört med docetaxel (28,1 % [95 % KI 21,5–35,4 %] respektive 13,2 % [95 % KI: 8,6–19,2 %; P<0,001). DCR var 82,5 % för sotorasib jämfört med 60,3 % för docetaxel.

De vanligaste biverkningarna som orsakas av sotorasib, är diarré́, illamående och trötthet. De vanligaste allvarliga biverkningarna, är ökade halter av vissa leverenzymer och leverskador.

Lumykras är godkänt enligt reglerna om ”villkorat godkännande” i EU.

 

  • Skapad

Chefer

Chefredaktör och ansvarig utgivare:

Kristian Lund
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Chefredaktör:

Nina Vedel-Petersen
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Chefredaktör Sverige

Ingela Loell
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Kommersiell chef

Marianne Østergaard
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Kundansvarig, Sverige
Annika Östholm
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. 

 

 

Redaktion

Nordisk redaktionschef

Bo Karl Christensen
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Journalister

Ann Fernholm
Madeleine Salomon
Marie Skoglund
Per Westergård
Sara Nilsson