- först med nyheter om medicin

Toripalimab och kemoterapi ökar överlevnaden vid behandlingsnaiv avancerad NSCLC

Toripalimab plus kemoterapi förbättrar avsevärt överlevnaden hos patienter med behandlingsnaiv avancerad icke-småcellig lungcancer (NSCLC) och har en hanterbar säkerhetsprofil.

Detta visar CHOICE-01-studien, där en subgruppsanalys också visade att överlevnadsfördelen främst drevs av patienter med icke-skivepitel (non- squamous) NSCLC.

I CHOICE-01, vars resultat är publicerade i Journal of Clinical Oncology, deltog 465 patienter med behandlingsnaiv avancerad NSCLC utan EGFR/ALK-mutationer. Patienterna randomiserades 2:1 till antingen toripalimab 240 mg (309 patienter) eller placebo (156 patienter) en gång var tredje vecka i kombination med kemoterapi under fyra till sex veckors cykler. Därefter följde underhållsbehandling med toripalimab eller placebo en gång var tredje vecka i kombination med standardbehandling. Stratifieringsfaktorer inkluderade PD-L1-uttryck, histologi och rökstatus. Det primära effektmåttet var progressionsfri överlevnad (PFS), sekundära effektmått inkluderade total överlevnad (OS) och säkerhet. 

Vid den slutliga analysen var PFS signifikant längre i toripalimab-armen än i placebo-armen (median-PFS: 8,4 mot 5,6 månader, hazard ratio (HR): 0,49). Vid interimsanalysen hade patienter i toripalimab-armen en signifikant längre total överlevnad (OS) jämfört med patienter i placebo-armen (median OS inte uppnådd vs. 17,1 månader, HR: 0,69). 

Frekvensen av grad ≥ 3 biverkningar var likartad mellan de två grupperna. 

Behandlingseffekterna var likartade oavsett PD-L1-status, men en genomisk analys med hjälp av hela-exomsekvensering från 394 tillgängliga tumörprover visade att hög tumörmutationsbörda (TMB) var associerad med signifikant längre PFS i toripalimab-armen (median PFS: 13,1 jämfört med 5,5 månader, P-värde för interaktion = 0,026). Speciellt patienter med mutationer i den fokala adhesions-PI3K-Akt-signalvägen uppnådde signifikant bättre PFS och OS i toripalimab-armen (P-värde for interaktion ≤ .001).

  • Skapad

Chefer

Chefredaktör och ansvarig utgivare:

Kristian Lund
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Chefredaktör:

Nina Vedel-Petersen
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Chefredaktör Sverige

Ingela Loell
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Kommersiell chef

Marianne Østergaard
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Kundansvarig, Sverige
Annika Östholm
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. 

 

 

Redaktion

Nordisk redaktionschef

Bo Karl Christensen
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Journalister

Ann Fernholm
Madeleine Salomon
Marie Skoglund
Per Westergård
Sara Nilsson