- först med nyheter om medicin

Att lägga till strålning vid oligometastaserad icke-småcellig lungcancer ger förbättrat resultat

Stereotaktisk strålning (SBRT) som tillägg till tyrosinkinashämmare (TKI) vid EGFR-muterade oligometastaser hos patienter med icke-småcellig lungcancer (NSCLC), gav längre progressionsfri överlevnad (PFS) liksom total överlevnad (OS).

Resultaten från en interimsanalys av en öppen fas III-studie, presenterades under ett av ASCOs virtuella vetenskapliga program.

Enligt Xiaoshan Wang, MD och PhD vid University of Electronic Science and Technology of China och Sichuan Provincial People’s Hospital, Chengdu, som presenterade studien finns anledning att använda aggressiv lokal strålterapi vid oligometastaserad EGFR-muterad lungcancer. Oftast uppkommer metastaser på platsen för den primära tumören och att lägga till strålbehandling kan förhindra ytterligare spridning.

I den randomiserade öppna SINDAS-studien ingick 133 patienter med oligometastaserad icke- småcellig lungcancer som antingen fick strålning som tillägg, SBRT (25–40 Gy i fem fraktioner) till en tyrosinkinashämmare (68 patienter) eller endast en tyrosinkinashämmare (65 patienter). Tyrosinkinashämmaren var antingen gefitinib, erlotinib eller icotinib.

Primärt mål var progressionsfri överlevnad (PFS) medan det sekundära målet var overall survival (OS).

Hade fjärrmetastaser vid diagnos

20% to 50% av patienterna hade vid diagnostillfället fjärrmetastaser, vanligast i hjärnan, tarmen, levern och binjurarna.

För att få inkluderas i studien fick patienterna ha högst två metastasiska lesioner i ett organ och högst fem lesioner totalt. Patienter med hjärnmetastaser uteslöts dock från studien.

I studien ingick fler kvinnor än män, varav 63 % kvinnor i SBRT-gruppen och 60 % i TKI-gruppen. Medianåldern var 66,9 i SBRT-gruppen respektive 63,32 i tyrosinkinasgruppen.

Inga skillnader i biverkningar

När det gäller biverkningar av grad 3 fanns inga signifikanta skillnader mellan grupperna. Det fanns dock fler fall av lunginflammation i SBRT-gruppen (30% mot 15%; p = 0,338) I gruppen som endast fick TKI förelåg fler fall av hudutslag (62% mot 50%; p = 0,423). Sura uppstötningar och halsbränna, grad 3-esofagit, uppträdde hos 15% i de båda grupperna.

"Den randomiserade fas III-studien visar en förbättring av progressionsfri överlevnad (PFS) och total överlevnad (OS), med motsvarande biverkningar i bägge grupper," förklarade Xiaoshan Wang.

Resultaten bekräftade tidigare hypoteser att det är en fördel att lägga till strålterapi (SBRT) till tyrosinkinashämmare (TKI) vid oligometastaserad icke-småcellig lungcancer (NSCLC), men ytterligare större fas-III-studier behövs eftersom patienturvalet i SINDAS-studien är litet.

Chefredaktör och ansvarig utgivare:

Kristian Lund
kristian@onkologisktidskrift.se

Chefredaktör:

Nina Vedel-Petersen
nina@onkologisktidskrift.se

Kommersiell chef

Benjamin Müller
benjamin@onkologisktidskrift.se

Kontakt och information

Annonser

Personuppgiftspolicy

Kontaktinfo

Prenumerera
birgitte@onkologisktidskrift.se

Skicka e-post till redaktionen

Skicka e-post till Nytt om namn