- först med nyheter om medicin

Högre stråldos ger längre överlevnad vid småcellig lungcancer

Patienter med icke-spridd småcellig lungcancer lever längre om de får en högre stråldos än den rekommenderade standardbehandlingen.

Det visar resultat från den skandinaviska fas II-studien, THORA, som presenterades vid ASCO-kongressen för en månad sedan.

I studien ingick 173 patienter från sammanlagt 22 sjukhus i Norge, Sverige och Danmark. Närmare hälften av patienterna var svenska och rekryterades från Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Karolinska Universitetssjukhuset, Gävle Sjukhus, Skånes Universitetssjukhus, Örebro Universitetssjukhus och Norrlands Universitetssjukhus.

"Studierna visar tydlig signifikant förlängd överlevnad och är en förbättring för de här patienterna," säger Jan Nyman, överläkare vid onkologiska kliniken, Sahlgrenska Universitetssjukhuset och huvudprövare för den svenska delen av studien.

I studien jämförde forskarna standardbehandlingen 45 Gy i 30 fraktioner två gånger dagligen med en högre dos på 60 Gy i 40 fraktioner två gånger dagligen. Patienterna delades in i två lika stora grupper 1:1 där den ena gruppen fick 45 Gy och den andra fick 60 Gy. Strålbehandlingen kombinerades med cytostatika Cisplatin-Etoposid i 4 cykler.

Efter två år levde 73 procent av patienterna i gruppen som fått den högre stråldosen jämfört med 46 procent i den grupp som fått standarddos. Medianöverlevnaden hos patienterna i 60 Gy-armen var 42 månader jämfört med 23 månader i 45 Gy-armen.

"I studien ville vi också ta reda på om biverkningarna ökade med en högre stråldos, vilket vi till en början befarade. Men varken esofagit eller pneumonit ökade nämnvärt. Däremot kunde man se att neutropeni var vanligare hos patienterna som fick standardbehandling (36%) jämfört med de som fick den högre stråldosen (21%)."

Jan Nyman tror därför att standardbehandlingen kommer att ändras till den högre stråldosen.

"Vi har länge sett att en högre dos förlänger överlevnaden, men det är skönt att nu få det bekräftat. På Sahlgrenska tillämpar vi redan den högre dosen. Nu tror jag att det kommer att bli standard på de flesta kliniker," säger Jan Nyman.

Chefredaktör och ansvarig utgivare:

Kristian Lund
kristian@onkologisktidskrift.se

Chefredaktör:

Nina Vedel-Petersen
nina@onkologisktidskrift.se

Kommersiell chef

Benjamin Müller
benjamin@onkologisktidskrift.se

Kontakt och information

Annonser

Personuppgiftspolicy

Kontaktinfo

Prenumerera
birgitte@onkologisktidskrift.se

Skicka e-post till redaktionen

Skicka e-post till Nytt om namn