- först med nyheter om medicin

Tagrisso kan förhindra återfall av EGFR-muterad icke- småcellig lungcancer

FDA betecknar adjuvant behandling med Tagrisso (osimertinib) som ett banbrytande genombrott för patienter med stadium IB, II och IIIA EGFR-muterad icke-småcellig lungcancer (NSCLC) efter fullständig resektion med avsikt att bota.

Beteckningen är baserad på data från fas III-studien ADAURA, där adjuvansbehandling med osimertinib visade en statistiskt signifikant och kliniskt meningsfull förbättring av sjukdomsfri överlevnad (DFS) hos patienter med stadium IB till IIIA EGFR-muterad icke-småcellig lungcancer (NSCLC). Resultaten visade att EGFR TKI minskade risken för återfall i sjukdom eller död med 79% hos denna patientgrupp. I studien ingår svenska patienter från Linköpings universitetssjukhus.

”Det här är en intressant studie med starka data. När man tittar på sjukdomsfri överlevnad (DFS) är hazard- ratio så låg som 0,17. Tidigare har man inte kunnat visa att den här typen av läkemedel har en plats som adjuvant behandling. Standard idag är att, i samråd med patienter som är i stadium IB och uppåt, erbjuda cytostatika efter operation. Vi har fram tills nu därför inte behövt bestämma molekylärgenetiskt uttryck i den bortopererade tumören,” säger Anders Vikström, överläkare i lungmedicin vid Linköpings universitetssjukhus och ledamot i RCC:s styrgrupp.

Anders Vikström påpekar, att i och med studiens goda resultat, finns det nu anledning att titta på i första hand EGFR-uttryck i resektatet.

Inga godkända målinriktade behandlingar

Patienter med lungcancer i tidigt stadium får ofta återfall även efter framgångsrik kirurgi och adjuvant kemoterapi. Nästan hälften av de patienter som diagnostiseras i stadium IB och över 75% av patienter som diagnostiseras i stadium IIIA får återfall inom 5 år. För närvarande finns inga godkända riktade behandlingar som förbättrar dessa resultat.

Den svenska delen av studien är liten. Endast två patienter deltar. Dock har flera screenats. För att hitta två patienter måste man screena cirka 20 eftersom endast var tionde patient med NSCLC har en EGFR-mutation.

”Hittills har det gått bra för våra patienter. En av patienterna är färdigbehandlad och har inte haft något återfall på tre år. Den andra patienten har behandlats i 1,5 år och har ytterligare 1,5 år kvar av sin behandling. Nu fortsätter studien med att man tittar på överlevnadsdata, Det ska bli intressant att se om överlevnaden ökar med läkemedlet eller om man endast skjuter upp återfall, vilket naturligtvis också är mycket bra,” säger Anders Vikström.

God klinisk nytta

Fas III-studien ADAURA med Tagrisso (osimertinib) har visat en mycket god klinisk nytta hos patienter med EGFR-muterad icke-småcellig lungcancer (NSCLC). Enligt AstraZeneca som utvecklat läkemedlet kan upp till 30% av patienterna med denna mutation och som diagnostiseras tillräckligt tidigt för att kunna opereras i kurativt syfte gagnas av behandlingen. I april 2020 rekommenderade en oberoende dataövervakningskommitté att ADAURA-studien skulle avblindas två år tidigare än avsett, baserat på de goda resultaten

Finns frågetecken

Anders Vikström menar emellertid att det finns frågetecken som studien inte besvarar.

”Man skulle vilja veta när i tid man ska sätta in behandlingen med Tagrisso. Ska man, som i studien, sätta in behandling direkt efter att man visat att den bortopererade tumören är EGFR-positiv eller skulle det gå lika bra om man monitorerade patienterna tätt och satte in behandling vid konstaterat återfall?

Studien tittar också bara på patienter med de två vanligaste aktiverande EGFR-mutationerna. Hur gör man med de EGFR-positiva patienter som har en aktiverande men ovanligare mutation?I studien fick cirka hälften av patienterna adjuvant kemoterapi innan de gavs Tagrisso. Behöver man ge adjuvant kemoterapi överhuvudtaget eller skulle det räcka att ge den adjuvanta Tagrissobehandlingen?”

Delades in utifrån stadier

I den internationella, randomiserade, placebokontrollerade, dubbelblinda, fas III ADAURA-studien deltog 682 patienter med primär icke -skivepitel, stadium IB till IIIA icke-småcellig lungcancer med EGFR-mutation och exon 19-deletioner eller L858R-mutationer. Patienterna randomiserades i två lika stora grupper, där den ena gruppen fick 80 mg osimertinib (Tagrisso) dagligen medan den andra gruppen fick placebo en gång om dagen.

Behandlingen pågick under tre år, eller tills kriterierna för återfall i sjukdom eller avbrott uppfylldes.

De primära målet för studien var sjukdomsfri överlevnad (DFS) hos patienter med stadium II till IIIA. Sekundärt mål omfattade sjukdomsfri överlevnad (DFS) i hela gruppen, sjukdomfri överlevnad (DFS) vid 2, 3, 4 och 5 år samt total överlevnad (OS), säkerhet och livskvalitet.

Inkluderingskriterier omfattade både patienter som fått adjuvant kemoterapi och patienter som inte fått det. Patienterna skulle vara minst 18 år gamla, haft en WHO performance status på 0 eller 1, hjärnavbildats om det inte gjorts före operationen, genomgått fullständig resektion med negativa marginaler samt haft ett maximalt uppehåll mellan operationen och randomiseringen till studien på antingen 10 veckor i de fall patienten inte fått adjuvant kemoterapi eller 26 veckor om patienten genomgått adjuvant kemoterapi.

Patienterna delades också in utifrån stadier (IB vs II vs IIIA), EGFR-avvikelser (exon 19 deletioner och L858R substitutionsmutationer) samt utifrån om de var asiater eller icke-asiater.

Av de patienter som behandlades med Tagrisso (ositerminib) levde 89% och var sjukdomsfria efter två år jämfört med 53% i placebogruppen. Konsekventa DFS-resultat sågs i alla undergrupper, inklusive patienter som behandlades med kirurgi följt av kemoterapi eller endast opererades, liksom hos asiater och icke-asiater. Resultaten presenterades på årets ASCO (abstract #LBA5)

Osimertinib tolererades väl. De vanligaste biverkningarna var diarré, nagelbandsinflammation och torr hud.

Chefredaktör och ansvarig utgivare:

Kristian Lund
kristian@onkologisktidskrift.se

Chefredaktör:

Nina Vedel-Petersen
nina@onkologisktidskrift.se

Kommersiell chef

Benjamin Müller
benjamin@onkologisktidskrift.se

Kontakt och information

Annonser

Personuppgiftspolicy

Kontaktinfo

Prenumerera
birgitte@onkologisktidskrift.se

Skicka e-post till redaktionen

Skicka e-post till Nytt om namn