- först med nyheter om medicin


Första linjens immunterapi för NSCLC övertygar också i verklig miljö

ESMO: Medianöverlevnaden (mOS) bland danska patienter med icke-småcellig lungcancer (NSCLC) i stadium III-IV som behandlats med första linjen Keytruda (pembrolizumab) ligger inom konfidensintervallet för mOS som framkom i KEYNOTE-024.

Behandling av patienter med prestationsstatus ≥2 förklarar delvis varför verkliga data inte helt matchar studiedata.

De danska patienterna med NSCLC i stadium III-IV som får pembrolizumab som första linjens monoterapi har inte selekterats på samma sätt som deltagarna i KN-024-studien. En nationell dansk kohortstudie har undersökt hur verkliga data om första linjens pembrolizumab för NSCLC skiljer sig från studiedata. Studien visade att de danska patienternas mOS låg inom konfidensintervallet för mOS i KN-024. I KN-024 var mOS 26,3 månader och 1-års överlevnad var 70 procent, medan mOS bland de danska patienterna var 18,3 månader och 1-års överlevnad var 63,7 procent.

  • Så det finns en skillnad mellan verkligheten och studiedata. Det hade vi också förväntat oss. Patienter i sämre allmäntillstånd och patienter över 75 år är underrepresenterade i studierna. Dessa är patienter som utgör en ganska stor andel av dem vi behandlar i klinisk praxis, säger Mette Mouritzen, läkare vid avdelningen för onkologi vid Aalborg universitetssjukhus och studiens första författare.

Data samlades in under perioden mars 2017 till oktober 2018 och inkluderade information om kön, ålder, histologi, rökstatus, ECOG PS, TNM-stadium, metastaser, comorbiditet, avbrytande av behandling och biverkningar som orsakade sjukhusvistelse eller dödsfall. De 579 patienterna i studien hade en medianålder på 69,8 år och 23 procent av patienterna var 75 år eller äldre. 82 procent hade NSCLC i stadium IV.

Prestationsstatus är avgörande

Skillnaden mellan verkliga data och studiedata kan delvis förklaras av skillnader i prestationsstatus. I den danska kohorten hade 15 procent av patienterna en prestationsstatus på ≥2, och de levde betydligt kortare än patienter med en prestationsstatus på 0-1. I KN-024 var prestandastatus ≥2 ett kriterium för uteslutning ur studien.

Skelett- och levermetastaser korrelerades också till en signifikant lägre mOS i den danska kohorten. I synnerhet svarade patienter med skelettmetastaser mindre bra på behandlingen.

  • Skelettmetastaser arrangeras inte, så vi vet inte om antalet och placeringen av skelettmetastaser betyder något. Våra resultat tyder dock på att det kan vara en relevant faktor att inkludera när man bedömer om en enskild patienten ska erbjudas behandling med immunterapi eller inte, säger Mette Mouritzen.

Metastaser i hjärnan, skelettet och levern observerades hos 7 procent, 28 procent respektive 11 procent av de danska patienterna. I KN 024 framgår inte förekomsten av skelettmetastaser.

Äldre patienter svarar bra

Studien visade också att patienter över 75 år inte svarade sämre på immunterapi än yngre.

  • Rent biologiskt är det ganska intressant och lite överraskande, men vi har sett andra studier som pekar i samma riktning. Det är glädjande att ålder inte verkar vara ett hinder för att ge effektiv behandling med immunterapi. Denna patientgrupp utgör en allt större andel av våra patienter, säger Mette Mouritzen.

Hon tillägger: "I det goda nationella samarbetet kring denna studie har det blivit tydligt hur viktigt det är att en dansk onkologisk lungcancerdatabas inrättas för framtida patientbehandling, kvalitetssäkring och forskning.

Mette Mouritzen och hennes kollegor jämför nu överlevnaden hos patienter med avancerad NSCLC före, och efter, införandet av immunterapi i Danmark.

Studien stöds av Regionernas Medicin- och behandlingsgrupp och danska Hälso- och läkemedelsmyndighetens avdelning för forskning inom immunterapi.

Chefredaktör och ansvarig utgivare:

Kristian Lund
kristian@onkologisktidskrift.se

Chefredaktör:

Nina Vedel-Petersen
nina@onkologisktidskrift.se

Kommersiell chef

Benjamin Müller
benjamin@onkologisktidskrift.se

Kontakt och information

Annonser

Personuppgiftspolicy

Cookiepolicy

Kontaktinfo

Prenumerera
birgitte@onkologisktidskrift.se

Skicka e-post till redaktionen

Skicka e-post till Nytt om namn