- först med nyheter om medicin

Ingen signifikant förlängd överlevnad med PORT-behandling vid icke- småcellig lungcancer

ESMOPostoperativ strålbehandling (PORT) vid behandling av icke-småcellig lungcancer (NSCLC) med tumörtillväxt i mediastinum (pN2) hos patienter som genomgått full resektion och därefter neo-adjuvant kemoterapi ger ingen signifikant förlängd treårig sjukdomsfri överlevnad.

Resultaten presenterades under söndagens virtuella ESMO- kongress (Abstract https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4336617/ ).

Postoperativ strålning (PORT) för denna patientgrupp har diskuterats ända sedan slutet av 1990-talet då en metaanalys ifrågasatte fördelarna med behandlingen.

Men i takt med att neo-adjuvant kemoterapi och strålbehandlingen blivit bättre, så har modern PORT-behandling ändå ansetts vara värdefullt hos stadium 3-resekterade patienter. Samtidigt har behovet av en större, randomiserad studie som effektivt kan utvärdera denna behandling ökat.

Resultat, som presenterades på söndagens ESMO visar nu att PORT inte ger någon statistiskt signifikant skillnad när den används vid behandling av NSCLC-patienter med tumörtillväxt i mediastinum och som genomgått en fullständig resektion och neo-adjuvant kemoterapi.

”Dessa nya data visar att man bör avstå från strålbehandling mot mediastinum hos denna grupp av patienter som genomgått makroskopiskt radikal kirurgi och erhållit cytostatika. På så sätt sparar vi resurser, men framförallt minskar vi risken för onödigt lidande. Patienterna får istället en bättre livskvalitet,” säger Roger Henriksson, professor vid Institutionen för strålningsvetenskaper och överläkare i onkologi vid Norrlands universitetssjukhus.

I denna stora randomiserade kontrollerade studie som nu presenterades ingick totalt  501 patienter varav 252 erhöll PORT-behandling under fem veckor medan 249 patienter utgjorde kontrollgrupp och inte fick PORT.  En säkerhetsanalys med 478 patienter genomfördes också.

I PORT-armen var sjukdomsfri överlevnad (DFS) 47,1 % medan den var 43,8 i kontrollgruppen. Denna skillnad ansågs inte statistiskt signifikant. Hazard ratio var 0,85 för patienter som fick PORT jämfört med dem i kontrollgruppen. Dessutom var den totala överlevnadsgraden för PORT-gruppen 66,5 % vid tre år jämfört med 68,5 % i kontrollgruppen.

”Studien är stor och bra, men det finns säkerligen fortfarande de kliniker som menar att kvalitén på strålbehandlingen inte var tillräckligt bra. Men det är nu upp till dem att bevisa motsatsen,” säger Roger Henriksson.

Studiens författare Dr Cecile Le Pechoux, strålningsonkolog vid Institut Gustave Roussy, Paris, Frankrike påpekar att PORT inte kan rekommenderas som standardbehandling efter kirurgi för patienter med stadium II och III NSCLC med mediastinal tumörtillväxt i lymfkörtlar.

Möjligen kan behandlingen vara av värde för vissa patienter eftersom det minskar frekvensen av återfall i mediastinum med 50%. Men detta måste sättas i relation till den ökade risken för hjärt-lungtoxicitet. Cecile Le Pechoux menar därför att man måste göra ytterligare analyser för att se om vissa patienter skulle kunna dra nytta av behandlingen.

Chefredaktör och ansvarig utgivare:

Kristian Lund
kristian@onkologisktidskrift.se

Chefredaktör:

Nina Vedel-Petersen
nina@onkologisktidskrift.se

Kommersiell chef

Benjamin Müller
benjamin@onkologisktidskrift.se

Kontakt och information

Annonser

Personuppgiftspolicy

Kontaktinfo

Prenumerera
birgitte@onkologisktidskrift.se

Skicka e-post till redaktionen

Skicka e-post till Nytt om namn