- först med nyheter om medicin

Viktigt kunna identifiera högriskpatienter inför CAR-T-behandling

Även om behandling med CAR -T har visat sig mycket lovande för patienter som återinsjuknar i storcelligt B-cellslymfom eller andra hematologiska maligniteter eller där sjukdomen är refraktär, så är behandlingen förenad med risker.

För att i framtiden kunna reducera riskerna har forskare vid Lee Moffit Cancer Center and Research Institute in Tampa, USA, studerat varför vissa patienter får svåra biverkningar och avlider av CAR-T.

Chimeric antigen receptor T-cellsterapi (CAR-T) har ritat om kartan för patienter som inte är mottagliga för annan behandling. Kliniska studier visar att närmare 40 % av patienter med stort B-cellslymfom har fått varaktig remission. Men samtidigt är CAR-T, genom frisättningen av cytokiner i blodet, förknippat med allvarliga biverkningar. Hos vissa patienter är biverkningarna så svåra att de avlider av behandlingen.

Genom att i förväg identifiera vilka patienter som har förhöjd risk för allvarlig toxicitet menar forskarna att de kan bli lättare att skräddarsy vården för enskilda patienter och därigenom minska risken för allvarliga biverkningar och behandlingsrelaterad död.

I studien, som publicerades i september 2020 i Clinical Cancer Research, har forskarna följt 75 patienter i åldrarna 23-79 år där medianåldern var 63 år, med diffust storcelligt B-cellslymfom (DLBCL) som behandlades med CAR-T axi-cel (Yescarta).

Mätte cytokinnivåer innan lymfodepletion

Innan patienterna genomgick lymfodepletion via kemoterapi inför sin behandling med CAR-T, mätte forskarna nivån av serumcytokin och katekolamin. Nivåerna följdes sedan upp varje dag efter att patienterna erhållit CAR-T- infusion, så länge de var inlagda på sjukhuset. En månad innan CAR-T- behandlingen togs även tumörbiopsier för att analysera tumörens genuttryck och dess mikromiljö.

”Det vi upptäckt är att det finns ett samband mellan hur höga cytokinnivåerna var, särskilt IL 6, innan lymfodepletion och en ökad risk att utveckla cytokinstorm, CRS efter att patienten fått CAR-T. Risken för neurotoxicitet, NT var också förhöjd,” säger Rawan G. Faramand, läkare och assisterande medlem i the Blood and Marrow Transplant and Cellular Immunotherapy program vid Moffit och medförfattare till studien.

Trots tidig behandling med interleukin (IL)-6 antagonister och kortikosteroider blir vissa patienter mycket svårt sjuka eller avlider av CAR-T-behandling.

Rawan G. Faramand menar att det därför är centralt att kunna identifiera patienter med den högsta risken så att man kan hitta strategier för en individualiserad behandling och lindra biverkningarna.

I studien fann man även att patienternas myeolida celler och regulatoriska T-celler (Treg) verkar spela en viktig roll både för uppkomsten av svår cytokinstorm och neurotoxicitet.

Däremot såg man ingen koppling mellan sjukdomsstadium, patienternas ålder eller International Prognostic Index score och svåra toxiska biverkningar, grad 3 eller högre.

Forskarna tror att samspelet mellan CAR-T-cellerna och patientens egna immunceller kan avgöra hur allvarliga biverkningarna blir och påpekar att det nu behövs fler studier som inriktar sig på tumörernas mikromiljö och faktorer som minskar inflammationen innan behandling med CAR-T påbörjas.

Chefredaktör och ansvarig utgivare:

Kristian Lund
kristian@onkologisktidskrift.se

Chefredaktör:

Nina Vedel-Petersen
nina@onkologisktidskrift.se

Kommersiell chef

Benjamin Müller
benjamin@onkologisktidskrift.se

Kontakt och information

Annonser

Personuppgiftspolicy

Cookiepolicy

Kontaktinfo

Prenumerera
birgitte@onkologisktidskrift.se

Skicka e-post till redaktionen

Skicka e-post till Nytt om namn